Home Học tiếng Anh 12 thì trong tiếng anh: Cách dùng, công thức, dấu hiệu nhận biết

12 thì trong tiếng anh: Cách dùng, công thức, dấu hiệu nhận biết

12 thì trong tiếng anh: Cách dùng, công thức, dấu hiệu nhận biết

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 12 thì trong tiếng Anh kèm theo đó là dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng mà những ai mới bắt đầu ôn luyện ngữ pháp Anh ngữ cũng đều nên nắm vững. Vậy 12 thì đó là gì? Hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn… và còn gì nữa? Tất cả sẽ được chúng tôi trình bày chi tiết và đầy đủ trong bài viết dưới đây.

1. Thì hiện tại đơn (Simple Present)

Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một hành động chung chung, tổng quát và lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong ở thời gian hiện tại.

1.1. Công thức thì hiện tại đơn

Loại câu Đối với động từ thườngĐối với động từ “to be”
Khẳng địnhS + V(s/es) + OS + be (am/is/are) + O
Phủ địnhS + do not /does not + V_infS + be (am/is/are) + not + O
Nghi vấnDo/Does + S + V_inf?Am/is/are + S + O?

1.2. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn trong câu thường sẽ có những từ sau: Every, always, often, rarely, generally, frequently,…

1.3. Cách dùng thì hiện tại đơn

 • Thì hiện tại đơn nói về một sự thật hiển nhiên, một chân lý đúng. Ex: The sun rises in the East and sets in the West.
 • Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện tại. Ex: I get up early every morning.
 • Để nói lên khả năng của một người. Ex: Thomas plays tennis very well.
 • Thì hiện tại đơn còn được dùng để nói về một dự định trong tương lại EX: The football match starts at 20 o’clock.

Lưu ý: Khi chia thì, ta thêm “es” sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.

Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh
Thì hiện tại đơn (Present Simple)

2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành động chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

2.1. Công thức thì hiện tại tiếp diễn

 • Khẳng định: S +am is/are + V_ing + O
 • Phủ định: S + am/is/ are + not + V_ing + O
 • Nghi vấn:Am/is/are + S + V_ing+ O?

2.2. Dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại tiếp diễn trong câu thường có những cụm từ sau: At present, now, right now, at the moment, at, look, listen…

2.3. Cách dùng

 • Diễn tả hành động đang diễn ra và kéo dài trong hiện tại. Ex: She is going to school at the moment.
 • Dùng để đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh. Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.
 • Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.
 • Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước Ex: I am flying to Moscow tomorrow.
 • Diễn tả sự không hài lòng hoặc phàn nàn về việc gì đó khi trong câu có  “always”. Ex: She is always coming late.

Lưu ý : Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức như: to be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, think, smell, love, hate,…
Ex: He wants to go for a cinema at the moment.
Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh

3. Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

Với 12 thì thường gặp trong tiếng Anh, thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) được dùng để diễn tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó

3.1. Công thức thì hiện tại hoàn thành

 • Khẳng định: S + have/has + V3/ED + O
 • Phủ định: S + have/has + NOT + V3/ED + O
 • Nghi vấn: Have/has + S + V3/ED + O?

3.2. Dấu hiệu nhận biết

Trong thì hiện tại đơn thường có những từ sau: Already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

3.3. Cách dùng

 • Nói về một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại, có thể xảy ra trong tương lai. EX: John have worked for this company since 2005.
 • Nói về hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định được thời gian, và tập trung  vào kết quả. EX: I have met him several times

XEM THÊM: Chi tiết về thì hiện tại hoàn thành và bài tập áp dụng

Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh
Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect Simple)

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng để chỉ sự việc xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở hiện tại và có thể vẫn còn tiếp tục trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì này để nói về những sự việc đã kết thúc nhưng chúng ta vẫn còn thấy ảnh hưởng

4.1 Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Khẳng định: S + have/has + been + V_ing + O
 • Phủ định: S + haven’t/hasn’t + been + V-ing
 • Nghi vấn:  Have/has + S + been + V-ing?

4.2 Dấu hiệu nhận biết

Đối với những câu ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường xuất hiện những từ sau: All day, all week, since, for, in the past week, for a long time, recently, lately, and so far, up until now, almost every day this week, in recent years.

4.3 Cách dùng

 • Dùng để nói về hành động xảy ra  trong quá khứ diễn ra liên tục, tiếp tục kéo dài đến hiện tại. EX: I have been working for 3 hours.
 • Dùng để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả của nó vẫn còn ở hiện tại. EX: I am very tired now because I have been working hard for 10 hours.
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

5. Thì quá khứ đơn (Simple Past)

Thì quá khứ đơn (Simple Past hay Past Simple) dùng để diễn tả hành động sự vật đã xác định trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc.

5.1 Công thức thì quá khứ đơn

 • Khẳng định: S + was/were + V2/ED + O
 • Phủ định: S + was/were + not+ V2/ED + O
 • Nghi vấn: Was/were+ S + V2/ED + O ?

5.2 Dấu hiệu nhận biết

Trong các câu ở thì quá khứ đơn thường có sự xuất hiện của:

 • yesterday, last (week, year, month), ago, in the past, the day before, với những khoảng thời gian đã qua trong ngày (today, this afternoon, this evening).
 • Sau as if, as though (như thể là), if only, wish (ước gì), it’s time (đã đến lúc), would sooner/rather (thích hơn)

Các từ thường xuất hiện trong thì quá khứ đơn bao gồm: Yesterday, ago, last night/ last month/ last week/last year, ago (cách đây), when.

5.3 Cách dùng

Dùng thì quá khứ đơn khi nói về một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
EX: I went to the concert last week/ I met him yesterday.

Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh
Thì quá khứ đơn (Simple Past)

6. Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense)

Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense) trong 12 thì tiếng Anh được sử dụng để nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay sự việc hoăc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra …

6.1 Công thức thì quá khứ tiếp diễn

 • Khẳng định: S + was/were + V_ing + O
 • Phủ định: S + was/were + not + V_ing + O
 • Nghi vấn: Was/were+S + V_ing + O ?

6.2 Dấu hiệu nhận biết

 1. Khi câu có “when” nói về một hành động đang xảy ra thì có một hành động khác chen ngang vào.
 2. Trong câu có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định:
 • At + thời gian quá khứ (at 5 o’clock last night,…)
 • At this time + thời gian quá khứ. (at this time one weeks ago, …)
 • In + năm trong quá khứ (in 2010, in 2015)
 • In the past

6.3 Cách dùng

 • Có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định. Ex: At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­were building this house.
 • Diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ Ex: When my sister got there, he was waiting for her
 • Hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào Ex: I was listening to the news when she phoned
 • Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác Ex: When he worked here, he was always making noise
 • Diễn đạt hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ Ex: While I was taking a bath, she was using the computer
Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh
Thì quá khứ tiếp diễn ( Past Continuous)

7. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ.

7.1 Công thức thì quá khứ hoàn thành

 • Khẳng định: S + had + V3/ED + O
 • Phủ định: S + had + not + V3/ED + O
 • Nghi vấn: Had + S + V3/ED + O?

7.2 Dấu hiệu nhận biết:

Trong những câu quá khứ hoàn thành thường có sự xuất hiện của các từ sau đây: After, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for…

7.3 Cách dùng

Diễn tả một hành động  đã xảy ra, hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. EX: I had gone to school before Nhung came.

Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh
Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả một quá trình xảy  ra 1 hành động bắt đầu trước một hành động khác trong quá khứ.

8.1 Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 • Khẳng định: S + had + been + V-ing + O
 • Phủ định: S + had+ not + been + V-ing
 • Nghi vấn: Had + S + been + V-ing?

8.2 Dấu hiệu nhận biết

Đối với những câu ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn có những từ sau: Until then, by the time, prior to that time, before, after.

8.3 Cách dùng

 • Nói về một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một hành động khác trong quá khứ. EX: I had been typing for 3 hours before I finished my work.
 • Nói về một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm được xác định trong quá khứ. EX: Phong had been playing game for 5 hours before 12pm last night
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

9. Tương lai đơn (Simple Future)

Thì tương lai đơn được sử dụng trong trường hợp khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói.

9.1 Công thức thì tương lai đơn

 • Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
 • Phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O
 • Nghi vấn: Shall/will + S + V(infinitive) + O?

9.2 Dấu hiệu nhận biết

Trong câu tương lai đơn thường xuất hiện những trạng từ sau: Tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year,  in + thời gian…

9.3 Cách dùng

 • Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói. EX: Are you going to the Cinema? I will go with you.
 • Nói về một dự đoán không có căn cứ. EX: I think he will come to the party.
 • Khi muốn yêu cầu, đề nghị. EX: Will you please bring me a cellphone?
Thì tương lai đơn trong tiếng Anh
Thì tương lai đơn (Future Simple)

10. Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

Thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

10.1 Công thức thì tương lai tiếp diễn

 • Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ O
 • Phủ định: S + shall/will + not + be + V-ing
 • Nghi vấn: Shall/Will + S + be + V-ing?

10.2 Dấu hiệu nhận biết

Những cụm từ: next year, next week, next time, in the future, and soon,… thường xuất hiện trong câu tương lai tiếp diễn

10.3 Cách dùng

 • Dùng để nói về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định. EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to the museum.
 • Dùng nói về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác chen vào. EX:When you come tomorrow, they will be playing football.

XEM THÊM: Chi tiết về thì tương lai tiếp diễn và bài tập áp dụng

Thì tương lai tiếp diễn trong tiếng Anh
Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

11. Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect)

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) được dùng để diễn tả hành động sẽ hoàn thành tới 1 thời điểm xác định trong tương lai.

11.1 Công thức thì tương lai hoàn thành

 • Khẳng định: S + shall/will + have + V3/ED
 • Phủ định: S + shall/will + not + have + V3/ED
 • Nghi vấn: Shall/Wil l+ S + have + V3/ED?

11.2 Dấu hiệu nhận biết

 • By + thời gian tương lai, By the end of + thời gian trong tương lai, by the time …
 • Before + thời gian tương lai

11.3 Cách dùng

 • Dùng để nói về một hành động hoàn thành trước một thời điểm xác định trong tương lai. EX: I will have finished my job before 7 o’clock this evening.
 • Dùng để nói về một hành động hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai.
  EX: I will have done the exercise before the teacher come tomorrow.

XEM THÊM: Chi tiết về thì tương lai hoàn thành và bài tập áp dụng

Thì tương lai hoàn thành trong tiếng Anh
Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect)

12. Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous)

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong 12 thì tiếng Anh thường được sử dụng khi muốn nhấn mạnh hành động nào đó ở tương lai.

12.1 Công thức thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

 • Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O
 • Phủ định: S + shall/will not/ won’t + have + been + V-ing
 • Nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

12.2 Dấu hiệu nhận biết

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai
EX: for 10 years by the end of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)

12.3 Cách dùng

 • Dùng để nói về sự việc, hành động diễn ra  trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến  tương lai với thời gian nhất định. EX: I will have been working in company for 10 year by the end of next year.
 • Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với một hành động khác trong tương lai. EX: They will have been talking with each other for an hour by the time I get home.

XEM THÊM: Chi tiết thì tương lai hoàn thành tiếp diễn và bài tập áp dụng

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)

Cách nhớ 12 thì trong tiếng Anh hiệu quả

1. Nhớ động từ dùng trong các thì trong tiếng Anh

Với 12 thì trong tiếng Anh đều có những quy tắc riêng, vì thế để có thể dễ dàng hơn trong việc học và ghi nhớ, bạn cần nắm vững các nguyên tắc xây dựng các thì để tránh việc nhầm lẫn:

 • Đối với các thì hiện tại, động từ và trợ động từ được chia ở cột thứ nhất trong bảng động từ bất quy tắc.
 • Đối với những thì tương lai, bắt buộc phải có từ “will” trong câu và động từ có hai dạng là “to be” và “verb-ing”.
 • Đối với những thì quá khứ, động từ cũng như trợ động từ sẽ được chia theo cột thứ 2 trong bảng động từ bất quy tắc.

2. Thường xuyên luyện tập và thực hành

Với tiếng Anh nói chung và các thì nói riêng, việc quan trọng nhất vẫn là luyện tập, thực hành. Cho dù bạn học rất kỹ lý thuyết nhưng nếu không chịu khó thực hành thì cũng rất nhanh quên.
Hãy chăm chỉ làm bài tập sau mỗi bài học về các thì, chắc chắn, kiến thức về 12 thì trong tiếng Anh sẽ không còn là vấn đề với bạn.

3. Theo học tại một trung tâm có uy tín

Đôi khi việc lựa chọn một trung tâm dạy tiếng Anh là một cách cực kỳ hiệu quả đối với những ai không thể tự luyện tập tại nhà. Chưa kể đó, việc học chung với những người khác sẽ giúp bạn bớt nhàm chán hơn so với việc phải tự học một mình. Việc luyện tập với người khác cũng giúp kỹ năng tiếng Anh của bạn cải thiện nhanh chóng đấy
Đã nắm bắt được cấu trúc và cách sử dụng thì trong tiếng Anh, giờ cùng thực hiện bài tập nhỏ nhé
Các bài tập 12 thì trong tiếng Anh

Bài tập ôn luyện 12 thì trong tiếng Anh

Bài 1: Chia thì với các từ cho sẵn trong ngoặc

1. My grandfather never (fly) … in an airplane, and he has no intention of ever doing so.
2. In all the world, there (be) … only 14 mountains that (reach) … above 8,000 meters.
3. When I (come) …., she (leave) …. for Nha Trang 10 minutes ago.
4. Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) … at the airport, Mary (wait) … for me.
5. I (visit) … my uncle’s home regularly when I (be) … a child.
6. David (wash) … his hands. He just (repair) … the TV set.
7. The car (be) … ready for him the time he (come) … tomorrow.
8. When we (arrive) … in London tonight, it probably (rain) ….
9. London (change) … a lot since we first (come) … to live here.
10. On arriving at home I (find) … that she just (leave) … a few minutes before.
Đáp án:
1. has never flown
2. are – read
3. came – had left
4. arrive – will be waiting
5. visited – was
6. is washing – has just repaired
7. will have been – comes
8. arrive – will probably be raining
9. has changed – came
10. found – had just left

Bài 2: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây

1. Look! The singer is ____ and _____ on the stage now.
A. singing/dancing
B. sing/dance
C. sung/danced
D. sings/dances
2. She always ___ up at 8 o’clock in the morning.
A. got
B. gotten
C. get
D. gets
3. Yesterday, when he ____ the street, he ____ a stray cat.
A. crosses/sees
B. is crossing/sees
C. was crossing/saw
D. was crossing/was seeing
4. Hello! I hope you ______ for too long here.
A. have been waiting
B. have not been waiting
C. waited
D. do not wait
5. We ______ tolerate this kind of rule violation in the future.
A. will
B. would
C. did not
D. will not
6. If you ______ me mad, we ____ out last night.
A. didn’t make/went
B. hadn’t made/would have gone
C. hadn’t make/would have gone
D. didn’t made/went
7. My mom _____ on giving me this umbrella, because it _____.
A. insists/rains
B. insisted/rained
C. insists/is going to rain
D. insisted/rains
Đáp án:
1. A
2. D
3. C
4. B
5. D
6. B
7. C

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa

1. They took my pencils, ripped my books and then laugh at me.
2. Susie goes out 4 hours ago and hasn’t come back, I’m worried.
3. How did I met your mother? Well, we were both running late for work that day and then we was bumped into each other.
4. Honey, have you seen my white shirt anywhere? Our daughter need it for a school project.
5. By the time I came, she is no where to be seen.
6. Stop! You being hurting yourself!
7. This song is so good that I have been listening to it since 4 hours.
Đáp án:
1. laugh -> laughed
2. goes -> went
3. was bumped -> bumped
4. need -> needs
5. is -> was
6. being hurting -> are hurting
7. since -> for

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của chúng tôi về 12 thì trong tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu tại. Ngoài ra bạn có thể nâng cao kiến thức Tiếng Anh bằng việc thường xuyên ghé thăm trang web để cập nhật thêm nhiều kiến thức Anh ngữ mới nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy nhưng thông tin hữu ích trong bài viết này đây.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM