Home Học tiếng Anh V2, V3 của Read là gì? Quá khứ của Read trong tiếng Anh

V2, V3 của Read là gì? Quá khứ của Read trong tiếng Anh

V2, V3 của Read là gì? Quá khứ của Read trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, V2, V3 của read vẫn là read, tuy nhiên chúng chỉ khác nhau về cách phát âm.

Nguyên mẫu (V1)Quá khứ (V2)Quá khứ phân từ (V3)
ReadReadRead

Ví dụ: I have read this book five times.

Phát âm từ read khi ở thể hiện tại và quá khứ là khác nhau, cụ thể như sau:

  • Hiện tại: read /ri:d/
  • Quá khứ: read /red/
  • Quá khứ phân từ: read /red/