Quá khứ của Do là gì?

0
42900
Quá khứ của Do

Do là một trong những động từ được sử dụng rất phổ biến trong các bài kiểm tra tiếng Anh cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Đồng thời, vì là động từ bất quy tắc nên Do không tuân theo nguyên tắc thông thường. Vậy quá khứ của Do là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Do? Hãy cùng JES tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Do là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
do did done làm

Ví dụ:

  • Where do you work?
  • Why did you do that?
  • I haven’t done talking to you yet.

Quá khứ của Do là gì

Cách chia động từ Do

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn do do does do do do
Hiện tại tiếp diễn am doing are doing are doing are doing are doing
Quá khứ đơn did did did did did did
Quá khứ tiếp diễn was doing were doing was doing were doing were doing were doing
Hiện tại hoàn thành have done have done has done have done have done have done
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been doing have been doing has been doing have been doing have been doing have been doing
Quá khứ hoàn thành had done had done had done had done had done had done
QK hoàn thành Tiếp diễn had been doing had been doing had been doing had been doing had been doing had been doing
Tương Lai will do will do will do will do will do will do
TL Tiếp Diễn will be doing will be doing will be doing will be doing will be doing will be doing
Tương Lai hoàn thành will have done will have done will have done will have done will have done will have done
TL HT Tiếp Diễn will have been doing will have been doing will have been doing will have been doing will have been doing will have been doing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would do would do would do would do would do would do
Conditional Perfect would have done would have done would have done would have done would have done would have done
Conditional Present Progressive would be doing would be doing would be doing would be doing would be doing would be doing
Conditional Perfect Progressive would have been doing would have been doing would have been doing would have been doing would have been doing would have been doing
Present Subjunctive do do do do do do
Past Subjunctive did did did did did did
Past Perfect Subjunctive had done had done had done had done had done had done
Imperative do Let′s do do
4.7/5 - (713 bình chọn)