Home Học tiếng Anh Quá khứ phân từ của Buy là gì? V1, V2, V3 của Buy chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Buy là gì? V1, V2, V3 của Buy chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Buy là gì? V1, V2, V3 của Buy chính xác nhất

Trong tiếng Anh, đối với động từ bất quy tắc, ta phải áp dụng cột 2, cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Động từ mà chúng tôi muốn mang đến cho bạn ngày hôm nay đó là Buy. Hãy cùng mình tìm hiểu Quá khứ V2, V3 của buy là gì và những kiến thức cần biết xoay quanh Buy nhé!

Quá khứ của Buy là gì?

Động từ (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa của động từ
buy bought bought mua

Ví dụ:

  • This jacket is a really good buy, at £200.
  • He bought his mother some flowers

Bảng chia động từ Buy theo các thì trong tiếng Anh

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn buy buy buys buy buy buy
Hiện tại tiếp diễn am buying are buying is buying are buying are buying are buying
Quá khứ đơn bought bought bought bought bought bought
Quá khứ tiếp diễn was buying were buying was buying were buying were buying were buying
Hiện tại hoàn thành have bought have bought has bought have bought have bought have bought
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been buying have been buying has been buying have been buying have been buying have been buying
Quá khứ hoàn thành had bought had bought had bought had bought had bought had bought
QK hoàn thành Tiếp diễn had been buying had been buying had been buying had been buying had been buying had been buying
Tương Lai will buy will buy will buy will buy will buy will buy
TL Tiếp Diễn will be buying will be buying will be buying will be buying will be buying will be buying
Tương Lai hoàn thành will have bought will have bought will have bought will have bought will have bought will have bought
TL HT Tiếp Diễn will have been buying will have been buying will have been buying will have been buying will have been buying will have been buying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would buy would buy would buy would buy would buy would buy
Conditional Perfect would have bought would have bought would have bought would have bought would have bought would have bought
Conditional Present Progressive would be buying would be buying would be buying would be buying would be buying would be buying
Conditional Perfect Progressive would have been buying would have been buying would have been buying would have been buying would have been buying would have been buying
Present Subjunctive buy buy buy buy buy buy
Past Subjunctive bought bought bought bought bought bought
Past Perfect Subjunctive had bought had bought had bought had bought had bought had bought
Imperative buy Let′s buy buy

Quá khứ của buy

Bài tập về quá khứ của Buy

Dưới đây là một số bài tập liên quan đến quá khứ của buy mà bạn có thể thực hành để ôn lại những kiến thức được học ở trên.

Bài 1: Điền dạng đúng của động từ buy vào các câu sau

a) She wants to ………  a new dress for the party.

b) We usually ……… groceries at the local market.

c) He didn’t have enough money to ……… the expensive watch.

d) Have you ever  ……… anything online?

Bài 2: Hoàn thành các câu sau với V2, V3 của buy

a) They ……… a new car last week.

b) She had already ……… the tickets before the concert was canceled.

c) I don’t think I will ……… that expensive bag.

d) We have never ……… anything from that store before.

Bài 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau với dạng đúng của động từ buy
a)

A: How do you prefer to travel, by plane or by train?

B: I prefer to ……… by plane because it’s faster.

b)

A: Which phone do you like better, Samsung or Apple?

B: I like Samsung phones because they are cheaper to ……… .

c)

A: What do you usually do on weekends?

B: I usually ……… some books and relax at home.

Bài 4: Đặt các câu hỏi với buy theo từng ngữ cảnh cho trước

a) He bought a new laptop. (Wh- question)

b) They have bought a house in the countryside. (Yes/No question)

c) She will buy a birthday gift for her friend. (Tag question)

Đáp án

Bài 1:

a) She wants to buy a new dress for the party.

b) We usually buy groceries at the local market.

c) He didn’t have enough money to buy the expensive watch.

d) Have you ever bought anything online?

Bài 2:

a) They bought a new car last week.

b) She had already bought the tickets before the concert was canceled.

c) I don’t think I will buy that expensive bag.

d) We have never bought anything from that store before.

Bài 3:

a)

A: How do you prefer to travel, by plane or by train?

B: I prefer to buy by plane because it’s faster.

b)

A: Which phone do you like better, Samsung or Apple?

B: I like Samsung phones because they are cheaper to buy.

c)

A: What do you usually do on weekends?

B: I usually buy some books and relax at home.

Bài 4:

a) What did he buy?

b) Have they bought a house in the countryside?

c) She will buy a birthday gift for her friend, won’t she?

Bài 5: Đoạn văn tham khảo:

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc mới nhất

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về quá khứ của Buy là gì, cũng như với thắc mắc V2 V3 của Buy là gì, chắc hẳn bạn đọc đã tìm được câu trả lời rồi phải không nào? Chúc các bạn học tốt và luôn tiến bộ trong quá trình học tiếng Anh bạn nhé.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM