Home Học tiếng Anh Quá khứ phân từ của Buy là gì? V1, V2, V3 của Buy chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Buy là gì? V1, V2, V3 của Buy chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Buy là gì? V1, V2, V3 của Buy chính xác nhất

Trong tiếng Anh, đối với động từ bất quy tắc, ta phải áp dụng cột 2, cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Động từ mà chúng tôi muốn mang đến cho bạn ngày hôm nay đó là Buy. Hãy cùng mình tìm hiểu Quá khứ V2, V3 của buy là gì và những kiến thức cần biết xoay quanh Buy nhé!

Quá khứ của Buy là gì?

Động từ (V1)Quá khứ đơn (V2)Quá khứ phân từ (V3)Nghĩa của động từ
buyboughtboughtmua

Ví dụ:

  • This jacket is a really good buy, at £200.
  • He bought his mother some flowers

Bảng chia động từ Buy theo các thì trong tiếng Anh

Bảng chia động từ
SốSố itSố nhiều
NgôiIYouHe/She/ItWeYouThey
Hiện tại đơnbuybuybuysbuybuybuy
Hiện tại tiếp diễnam buyingare buyingis buyingare buyingare buyingare buying
Quá khứ đơnboughtboughtboughtboughtboughtbought
Quá khứ tiếp diễnwas buyingwere buyingwas buyingwere buyingwere buyingwere buying
Hiện tại hoàn thànhhave boughthave boughthas boughthave boughthave boughthave bought
Hiện tại hoàn thành tiếp diễnhave been buyinghave been buyinghas been buyinghave been buyinghave been buyinghave been buying
Quá khứ hoàn thànhhad boughthad boughthad boughthad boughthad boughthad bought
QK hoàn thành Tiếp diễnhad been buyinghad been buyinghad been buyinghad been buyinghad been buyinghad been buying
Tương Laiwill buywill buywill buywill buywill buywill buy
TL Tiếp Diễnwill be buyingwill be buyingwill be buyingwill be buyingwill be buyingwill be buying
Tương Lai hoàn thànhwill have boughtwill have boughtwill have boughtwill have boughtwill have boughtwill have bought
TL HT Tiếp Diễnwill have been buyingwill have been buyingwill have been buyingwill have been buyingwill have been buyingwill have been buying
Điều Kiện Cách Hiện Tạiwould buywould buywould buywould buywould buywould buy
Conditional Perfectwould have boughtwould have boughtwould have boughtwould have boughtwould have boughtwould have bought
Conditional Present Progressivewould be buyingwould be buyingwould be buyingwould be buyingwould be buyingwould be buying
Conditional Perfect Progressivewould have been buyingwould have been buyingwould have been buyingwould have been buyingwould have been buyingwould have been buying
Present Subjunctivebuybuybuybuybuybuy
Past Subjunctiveboughtboughtboughtboughtboughtbought
Past Perfect Subjunctivehad boughthad boughthad boughthad boughthad boughthad bought
ImperativebuyLet′s buybuy

Quá khứ của buy

Bài tập về quá khứ của Buy

Dưới đây là một số bài tập liên quan đến quá khứ của buy mà bạn có thể thực hành để ôn lại những kiến thức được học ở trên.

Bài 1: Điền dạng đúng của động từ buy vào các câu sau

a) She wants to ………  a new dress for the party.

b) We usually ……… groceries at the local market.

c) He didn’t have enough money to ……… the expensive watch.

d) Have you ever  ……… anything online?

Bài 2: Hoàn thành các câu sau với V2, V3 của buy

a) They ……… a new car last week.

b) She had already ……… the tickets before the concert was canceled.

c) I don’t think I will ……… that expensive bag.

d) We have never ……… anything from that store before.

Bài 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau với dạng đúng của động từ buy
a)

A: How do you prefer to travel, by plane or by train?

B: I prefer to ……… by plane because it’s faster.

b)

A: Which phone do you like better, Samsung or Apple?

B: I like Samsung phones because they are cheaper to ……… .

c)

A: What do you usually do on weekends?

B: I usually ……… some books and relax at home.

Bài 4: Đặt các câu hỏi với buy theo từng ngữ cảnh cho trước

a) He bought a new laptop. (Wh- question)

b) They have bought a house in the countryside. (Yes/No question)

c) She will buy a birthday gift for her friend. (Tag question)

Đáp án

Bài 1:

a) She wants to buy a new dress for the party.

b) We usually buy groceries at the local market.

c) He didn’t have enough money to buy the expensive watch.

d) Have you ever bought anything online?

Bài 2:

a) They bought a new car last week.

b) She had already bought the tickets before the concert was canceled.

c) I don’t think I will buy that expensive bag.

d) We have never bought anything from that store before.

Bài 3:

a)

A: How do you prefer to travel, by plane or by train?

B: I prefer to buy by plane because it’s faster.

b)

A: Which phone do you like better, Samsung or Apple?

B: I like Samsung phones because they are cheaper to buy.

c)

A: What do you usually do on weekends?

B: I usually buy some books and relax at home.

Bài 4:

a) What did he buy?

b) Have they bought a house in the countryside?

c) She will buy a birthday gift for her friend, won’t she?

Bài 5: Đoạn văn tham khảo:

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc mới nhất

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về quá khứ của Buy là gì, cũng như với thắc mắc V2 V3 của Buy là gì, chắc hẳn bạn đọc đã tìm được câu trả lời rồi phải không nào? Chúc các bạn học tốt và luôn tiến bộ trong quá trình học tiếng Anh bạn nhé.