Quá khứ của Eat là gì?

0
79942
Quá khứ của Eat là gì?

Eat là một trong những động từ được sử dụng rất phổ biến trong các bài kiểm tra tiếng Anh cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Đồng thời, vì là động từ bất quy tắc nên Eat không tuân theo nguyên tắc thông thường. Vậy quá khứ của Eat là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Eat? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Eat là gì?

Quá khứ của Eat là:

STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 beat beat beaten đập, nện
2 eat ate eaten ăn

Ví dụ:

  • Do you eat meat?
  • He ate a hamburger for lunch.
  • In four instances, the testa was removed from one end of the seed and the fleshy cotyledons eaten from the centre.

Quá khứ của Eat

Cách chia động từ với Eat

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn eat eat eats eat eat eat
Hiện tại tiếp diễn am eating are eating is eating are eating are eating are eating
Quá khứ đơn ate ate ate ate ate ate
Quá khứ tiếp diễn was eating were eating was eating were eating were eating were eating
Hiện tại hoàn thành have eaten have eaten has eaten have eaten have eaten have eaten
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been eating have been eating has been eating have been eating have been eating have been eating
Quá khứ hoàn thành had eaten had eaten had eaten had eaten had eaten had eaten
QK hoàn thành Tiếp diễn had been eating had been eating had been eating had been eating had been eating had been eating
Tương Lai will eat will eat will eat will eat will eat will eat
TL Tiếp Diễn will be eating will be eating will be eating will be eating will be eating will be eating
Tương Lai hoàn thành will have eaten will have eaten will have eaten will have eaten will have eaten will have eaten
TL HT Tiếp Diễn will have been eating will have been eating will have been eating will have been eating will have been eating will have been eating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would eat would eat would eat would eat would eat would eat
Conditional Perfect would have eaten would have eaten would have eaten would have eaten would have eaten would have eaten
Conditional Present Progressive would be eating would be eating would be eating would be eating would be eating would be eating
Conditional Perfect Progressive would have been eating would have been eating would have been eating would have been eating would have been eating would have been eating
Present Subjunctive eat eat eat eat eat eat
Past Subjunctive ate ate ate ate ate ate
Past Perfect Subjunctive had eaten had eaten had eaten had eaten had eaten had eaten
Imperative eat Let′s eat eat

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất

4.8/5 - (161 bình chọn)