Home Học tiếng Anh Ngữ pháp Tiếng Anh Quá khứ phân từ của Be là gì? V1, V2, V3 của Be chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Be là gì? V1, V2, V3 của Be chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Be là gì? V1, V2, V3 của Be chính xác nhất

Động từ bất quy tắc Be là một trong những động từ phổ biến nhất trong tiếng Anh, mà hầu như ai cũng biết. Vậy quá khứ V2, V3 của Be là gì? Động từ Be chia theo thì trong tiếng Anh như thế nào? Tất cả những điều này sẽ được mình chia sẻ trong bài viết này.

Quá khứ của Be là gì?

Động từ Quá khứ đơn (v2) Quá khứ phân từ (v3) Nghĩa của động từ
be was, were been thì là ở, có, tồn tại,….

Ví dụ:

  • He is a teacher
  • He was a teacher ten years ago
  • Jim has been here for six years

Phiên âm của từ Be:

  • Present simple: be – /bi/
  • Quá khứ đơn: was – /wəz/
  • Quá khứ đơn: were – /wər/
  • Quá khứ phân từ: been – /bɪn/

cách chia thì tobe

Bảng chia động từ Be trong tiếng Anh

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn am are is are are are
Hiện tại tiếp diễn am being are being is being are being are being are being
Quá khứ đơn was were was were were were
Quá khứ tiếp diễn was being were being was being were being were being were being
Hiện tại hoàn thành have been have been has been have been have been have been
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been being have been being has been being have been being have been being have been being
Quá khứ hoàn thành had been had been had been had been had been had been
QK hoàn thành Tiếp diễn had been being had been being had been being had been being had been being had been being
Tương Lai will be will be will be will be will be will be
TL Tiếp Diễn will be being will be being will be being will be being will be being will be being
Tương Lai hoàn thành will have been will have been will have been will have been will have been will have been
TL HT Tiếp Diễn will have been being will have been being will have been being will have been being will have been being will have been being
Điều Kiện Cách Hiện Tại would be would be would be would be would be would be
Conditional Perfect would have been would have been would have been would have been would have been would have been
Conditional Present Progressive would be being would be being would be being would be being would be being would be being
Conditional Perfect Progressive would have been being would have been being would have been being would have been being would have been being would have been being
Present Subjunctive be be be be be be
Past Subjunctive was/were was/were was/were was/were was/were was/were
Past Perfect Subjunctive had been had been had been had been had been had been
Imperative be Let′s be be

Bài tập vận dụng với động từ Be

Bài tập 1: Điền dạng đúng động từ be để hoàn thành các câu sau:

1. They …….. tired after the long journey.

2. We …….. not able to attend the meeting yesterday.

3. He …….. surprised when he heard the news.

4. The cake has …….. baked by my mom.

5. I …….. not aware of the changes.

6. The report has …….. submitted to the boss.

7. She …….. very happy when she received the gift.

8. They …….. invited to the wedding last week.

9. The book has …….. read by many people.

Bài tập 2: Điền dạng đúng của động từ be vào chỗ trống:

Last summer, my family and I went on a vacation to a beautiful island. The weather …….. (be) perfect and the scenery …….. (be) breathtaking. We …….. (be) very excited as it ……..(be) our first time visiting this place. We …….. (be) greeted by friendly locals and the accommodations …….. (be) comfortable. During our stay, we …….. (be) able to relax on the beach, swim in the crystal-clear water, and enjoy various water sports. In the evenings, we …….. (be) treated to delicious local cuisine at the resort’s restaurant. We ……..(be) amazed by the natural beauty of the island and the warm hospitality of the people. It ……..(be) truly a memorable trip for all of us.

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau bằng cách chia dạng đúng của động từ be

1. Yesterday, I  …….. at home all day because I was feeling sick.

2. My sister …….. very happy when she received her exam results.

3. They …….. studying English for three years.

4. The flowers …….. watered by my mom every morning.

5. We …….. surprised by the sudden rainstorm during our picnic.

6. The cake …….. baked by the baker this morning.

7. She ……..a good singer and dancer.

8. The homework …….. completed by the students before the deadline.

9. He …….. my best friend since we were kids.

10. The concert …….. canceled due to bad weather.

Đáp án

Bài tập 1:

1. They were tired after the long journey.

2. We were not able to attend the meeting yesterday.

3. He was surprised when he heard the news.

4. The cake has been baked by my mom.

5. I was not aware of the changes.

6. The report has been submitted to the boss.

7.She was very happy when she received the gift.

8. They were invited to the wedding last week.

9. The book has been read by many people.

Bài tập 2:

Last summer, my family and I went on a vacation to a beautiful island. The weather was perfect and the scenery was breathtaking. We were very excited as it was our first time visiting this place. We were greeted by friendly locals and the accommodations were comfortable. During our stay, we were able to relax on the beach, swim in the crystal-clear water, and enjoy various water sports. In the evenings, we were treated to delicious local cuisine at the resort’s restaurant. We were amazed by the natural beauty of the island and the warm hospitality of the people. It was truly a memorable trip for all of us.

Bài tập 3:

1. was

2. was

3. have been

4. are

5. were

6. was

7. is

8. was

9. has been

10. was

Trên đây là những thông tin chia sẻ của chúng tôi về quá khứ của be cũng như cách chia động từ be theo các thì khác nhau. Đây đều là những kiến thức quan trọng và thông dụng mà chúng ta sẽ gặp trong suốt những năm tháng về sau. Vậy nên bạn đừng bỏ qua nhé.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM