Home Học tiếng Anh Thì hiện tại đơn (Simple Present Tense) – Cách dùng, Công Thức và bài tập

Thì hiện tại đơn (Simple Present Tense) – Cách dùng, Công Thức và bài tập

Thì hiện tại đơn (Simple Present Tense) – Cách dùng, Công Thức và bài tập

Thì hiện tại đơn – một trong những điểm ngữ pháp căn bản của tiếng Anh. Nó được sử dụng phổ biến trong cả văn nói và văn viết. Đây là dạng thì đơn giản nhất trong các dạng thì nói chung, nhưng thì hiện tại đơn là nền tảng để các bạn học các thì khác. Bài viết dưới đây của JES tổng hợp tất cả những điều về thì hiện tại đơn mà bạn cần biết. Hãy chú ý công thức, dấu hiệu nhận biết cũng như cách dùng để sử dụng thì hiện tại đơn cho đúng văn cảnh.

1. Định nghĩa thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn (Simple Present Tense) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Thì này diễn tả một hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

2. Công thức thì hiện tại đơn

a/ Câu khẳng định

Thể

Động từ “to be”

Động từ “thường”

Khẳng định

S + am/is/are + …

 • I + am
 • He, She, It + is
 • We, You, They + are
S + V(e/es) + O

 • I, We, You, They + V (nguyên thể)
 • He, She, It  + V (s/es)

Ví dụ:

 • I am a student => Tôi là sinh viên
 • He often plays badminton => Anh ấy thường xuyên chơi bóng đá

b/ Câu phủ định

Phủ định

S + am/is/are + NOT + O

 • is not = isn’t
 • are not = aren’t
S + do/does + NOT + V(nguyên thể) + O

 • do not = don’t
 • does not = doesn’t

Ví dụ:

 • I am not a student => Tôi không phải là sinh viên
 • He doesn’t often go shopping => Anh ấy không thường xuyên chơi bóng đá

c/ Câu nghi vấn

Nghi vấn

Yes – No question (Câu hỏi ngắn) 
Q: Am/Is/Are (NOT) + S + O?

 • Yes, S + am/ are/ is.
 • No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi)
Wh + am/is/are (NOT) + S + O?

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)
Q: Do/ Does (NOT) + S + V (nguyên thể) + O?

 • Yes, S + do/ does.
 • No, S + don’t/ doesn’t.

Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi)
Wh + do/ does (NOT) + S + V(nguyên thể) + O?

Ví dụ:

 • Are you a student? => Yes, I am/No, I am not.
 • Does he play chess? => Yes, he does/No, he doesn’t.
 • Where are you from?/Where do you come from?

d/ Những lưu ý bạn cần biết

Lưu ý

Cách thêm s/es:

 • Thêm -s vào sau hầu hết các động từ: want – wants; work – works;…
 • Thêm -es vào các động từ kết thúc bằng -o, -ch, -sh, -x, -s: watch – watches; potato – potatoes, miss – misses; wash – washes; fix – fixes;…
 • Bỏ -y và thêm -ies vào sau các động từ kết thúc bởi một phụ âm + y: study – studies;…
 • Động từ bất quy tắc: have – has

Cách phát âm phụ âm cuối s/es: phát âm phụ âm cuối phải dựa vào phiên âm quốc tế chứ không dựa vào cách viết.

 • /s/:Khi từ có tận cùng là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð/
 • /iz/:Khi từ có tận cùng là các âm /s/,/z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)
 • /z/:Khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm còn lại

Present Simple Tense

3. Cách sử dụng thì hiện tại đơn

Cách dùngVí dụ 
Diễn đạt một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại
 • I usually go to bed at 11 p.m. => Tôi thường đi ngủ vào lúc 11 giờ
 • We go to work every day. => Tôi đi làm mỗi ngày
 • My mother always gets up early. =>Mẹ tôi luôn luôn thức dạy sớm.
Chân lý, sự thật hiển nhiên
 • The sun rises in the East and sets in the West. => Mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía Tây
 • The earth moves around the Sun. => Trái đất quay quanh mặt trời
Sự việc xảy ra trong tương lai.
Cách này thường áp dụng để nói về thời gian biểu, chương trình hoặc kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu.
 • The plane takes off at 3 p.m. this afternoon. =>Chiếc máy bay hạ cánh lúc 3 giờ chiều nay
 • The train leaves at 8 am tomorrow. => Tàu khởi hành lúc 8 giờ sáng mai.
Sử dụng trong câu điều kiện loại 1:What will you do if you fail your exam? => Bạn sẽ làm gì nếu bạn trượt kỳ thi này?
Sử dụng trong một số cấu trúc khácWe will wait, until she comes. => Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi cô ấy tới

4. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn thường được sử dụng trong câu xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất cơ bản như:

 • Always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi), never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên)
 • Every day (mỗi ngày), every week (mỗi tuần), every month (mỗi tháng), every year (mỗi năm),…
 • Once/ twice/three times/four times….. a day/ week/month/year,……. (một lần/hai lần/ba lần/bốn lần ……..một ngày/tuần/tháng/năm)

Đôi khi, trong IELTS chỉ sử dụng một cấu trúc là S + adverb + verb như sau:

(to) have one’s moments
= sometimes
John am not usually lazy, but he has his moments.
(every) now and then/again
= sometimes
He has to cut down on my sugar intake, but every now and then he indulges himself with some quality dark chocolate.
like clockwork
= always
My mother walks the dog every eveing like clockwork.

Xem thêm: Thì Hiện Tại Tiếp Diễn – Công thức, cách dùng và bài tập ứng dụng
Thì hiện tại đơn (Simple Present Tense) - Cách dùng, Công Thức và bài tập

5. Bài tập thì hiện tại đơn có đáp án

a/ Bài tập

Bài 1: Điền trợ động từ:

 1. I ………. like tea.
 2. You ………. go to bed at midnight.
 3. He ………. play football in the afternoon.
 4. They……….do the homework on weekends.
 5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.
 6. Our friends ………. live in a big house.
 7. My brother ……….finish work at 8 p.m.
 8. The cat ………. like me.

Bài 2: Chọn dạng đúng của từ

 1. They never drink/drinks beer.
 2. I catch/catches robbers. My dad is a driver.
 3. She have/has a pen.
 4. He always wear/wears a white coat.
 5. She teach/teaches students.
 6. Lucy go/goes window shopping seven times a month.
 7. Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.
 8. Mark usually watch/watches on TV before going to bed. Maria is a teacher.

Bài 3: Viết lại câu, điền đúng dạng từ trong ngoặc:
My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________ He (stay) up late? (sometimes) => ____________ I (do) the housework with my brother. (always) => ____________ Peter and Mary (come) to class on time. (never) => ____________ Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________ You (go) shopping? (usually) => ____________ She (cry). (seldom) => ____________ My father (have) popcorn. (never) => ____________
Bài 4: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc
She (not study) ………. on Saturday. He (have) ………. a new haircut today. I usually (have) ……….breakfast at 6.30. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings. I like Math and she (like)……….Literature. My sister (wash)……….dishes every day. They (not/ have)……….breakfast every morning.
Bài 5 Viết lại câu hoàn chỉnh
Ex: They/wear suits to work? =>Do they wear suits to work?

 1. David/want some coffee? =>________
 2. Why/I/have to clean up? =>_______
 3. She/not/sleep late at the weekends =>________
 4. We/not/believe the Prime Minister =>________
 5. You/understand the question? =>________
 6. They/not/work late on Fridays =>________
 7. She/have three daughters =>________
 8. When/she/go to her Chinese class? =>________

Bài 6: Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ:
My cousin, Peter (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be)………..Kiki and it (like)………..eating pork. However, it (never/ bite)………..anyone; sometimes it (bark)………..when strange guests visit. To be honest, it (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, but it (often/ play)………..with them. When the weather (become)………..bad, it (just/ sleep)………..in his cage all day. Peter (play)………..with Kiki every day after school. There (be)………..many people on the road, so Peter (not/ let)………..the dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)………..naughty, but Peter loves it very much.

b/ Đáp án

Bài 1: Điền trợ động từ:

 1. I don’t like tea.
 2. You don’t go to bed at midnight.
 3. He doesn’t play football in the afternoon.
 4. They don’t do the homework on weekends.
 5. The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.
 6. Our friends don’t live in a big house.
 7. My brother doesn’t finish work at 8 p.m.
 8. The cat doesn’t like me

Bài 2: Chọn dạng đúng của từ

 1. I catch/catches robbers. My dad is a driver.
 2. She have/has a pen.
 3. He always wear/wears a white coat.
 4. She teach/teaches students.
 5. They never drink/drinks beer.
 6. Lucy go/goes window shopping seven times a month.
 7. Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.
 8. Mark usually watch/watches TV before going to bed. Maria is a teacher.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc và hoàn thành câu
=> My brothers often sleep on the floor.
=> Does he sometimes stay up late? (Does he stay up late sometimes?)
=> I always do the housework with my brother.
=> Peter and Mary never come to class on time.
=> Why does Johnson always get good marks?
=> Do you usually go shopping?
=> She seldom cries.
=> My father never has popcorn
Bài 4: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc
She doesn’t study on Saturday. He has a new haircut today. I usually have breakfast at 6.30 Peter doesn’t study (does not study) very hard. He never gets high scores. My mother often teaches me English on Saturday evenings. I like Math and she likes My sister washes dishes every day. They don’t have (do not have) breakfast every morning.
Bài 5: Viết lại câu hoàn chỉnh

 1. =>She doesn’t sleep late at the weekends.
 2. =>Does David want some coffee? She has three daughters.
 3. =>Why do I have to clean up?
 4. =>We don’t believe the Prime Minister.
 5. =>Do you understand the question? They don’t work late on Fridays.
 6. =>When does she go to her Chinese class?

Bài 6: Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ:
My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like (doesn’t like) eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let (doesn’t let) the dog run into the road. He (often/ take) often takes Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.
Hi vọng với phần kiến thức được liệt kê rõ ràng, đầy đủ trên, bạn đã trang bị cho mình một nền tảng vững chắc về Thì hiện tại đơn (Simple Present Tense). Hãy nhớ làm thêm bài tập củng cố và kiểm tra đáp án kĩ càng để xem bạn hiểu bài đến đâu nhé! Ngoài ra, hãy cố gắng sử dụng Thì hiện tại đơn mỗi khi có thể vì đây là việc làm đơn giản nhất để nói được tiếng Anh tự nhiên như người bản xứ.
XEM THÊM: 12 thì trong tiếng Anh cơ bản đến nâng cao

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM