12 thì trong tiếng anh, công thức & dấu hiệu nhận biết【21/10/2020】

0
23260
12-thi-trong-tieng-anh-cong-thuc-dau-hieu-nhan-biet

Các bạn đang theo dõi bài viết 12 thì trong tiếng Anh và dấu hiệu nhận biết trong loạt bài chia sẻ kiến thức tiếng Anh cho người mới bắt đầu. 12 thì sẽ được chia làm quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong bài viết, JES sẽ liệt kê các công thức, cấu trúc của các thì này và dấu hiệu của chúng để bạn có cái nhìn tổng quát và rõ nét hơn.

Tổng quan về thì hiện tại

1. Thì hiện tại đơn (Simple Present)

Đối với 12 thì trong tiếng Anh, thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một hành động chung chung, tổng quát và lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong ở thời gian hiện tại.

Công thức thì hiện tại đơn

Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ thường:

 • Khẳng định:S + V_S/ES + O
 • Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V +O
 • Nghi vấn: DO/DOES + S + V+ O?

Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ To be:

 • Khẳng định: S + AM/IS/ARE + O
 • Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O
 • Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O?

Dấu hiệu nhận biết

12 thì trong tiếng Anh thì Thì hiện tại đơn trong câu thường sẽ có những từ sau: Every, always, often, rarely, generally, frequently.

Cách dùng

 • Thì hiện tại đơn nói về một sự thật hiển nhiên, một chân lý đúng. Ex: The sun rises in the East and sets in the West.
 • Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện tại. Ex: I get up early every morning.
 • Để nói lên khả năng của một người. Ex: Thomas plays tennis very well.
 • Thì hiện tại đơn còn được dùng để nói về một dự định trong tương lại EX: The football match starts at 20 o’clock.

Lưu ý: ta thêm “es” sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.

2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành động chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

Công thức thì hiện tại tiếp diễn

 • Khẳng định: S +am is/are + V_ing + O
 • Phủ định: S + am/is/ are + not + V_ing + O
 • Nghi vấn:Am/is/are + S + V_ing+ O?

Dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại tiếp diễn trong câu thường có những cụm từ sau: At present, now, right now, at the moment, at, look, listen.

Cách dùng

 • Diễn tả  hành động đang diễn ra và kéo dài trong hiện tại. Ex: She is going to school at the moment.
 • Dùng để đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh. Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.
 • Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.
 • Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước Ex: I am flying to Moscow tomorrow.
 • Diễn tả sự không hài lòng hoặc phàn nàn về việc gì đó khi trong câu có  “always”. Ex: She is always coming late.

Lưu ý : Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức  như : to be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like , want , glance, think, smell, love. hate ……….

Ex: He wants to go for a cinema at the moment.

3. Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

12 thì trong tiếng Anh, thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) được dùng để diễn tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó

Công thức thì hiện tại hoàn thành

 • Khẳng định: S + have/has + V3/ED + O
 • Phủ định: S + have/has + NOT + V3/ED + O
 • Nghi vấn: Have/has + S + V3/ED + O?

Dấu hiệu nhận biết

Trong thì hiện tại đơn thường có những từ sau: Already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Cách dùng

 • Nói về một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại, có thể xảy ra trong tương lai. EX: John have worked for this company since 2005.
 • Nói về hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định được thời gian, và tập trung  vào kết quả. EX: I have met him several times

XEM THÊM: Chi tiết về thì hiện tại hoàn thành và bài tập áp dụng

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng để chỉ sự việc xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở hiện tại và có thể vẫn còn tiếp tục trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì này để nói về những sự việc đã kết thúc nhưng chúng ta vẫn còn thấy ảnh hưởng

Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Khẳng định: S + have/has + been + V_ing + O
 • Phủ định: S + haven’t/hasn’t + been + V-ing
 • Nghi vấn:  Have/has + S + been + V-ing?

Dấu hiệu nhận biết

12 thì trong tiếng Anh thì trong câu hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường có các từ sau: All day, all week, since, for, in the past week, for a long time, recently, lately, and so far, up until now, almost every day this week, in recent years.

Cách dùng

 • Dùng để nói về hành động xảy ra  trong quá khứ diễn ra liên tục, tiếp tục kéo dài đến hiện tại. EX: I have been working for 3 hours.
 • Dùng để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả của nó vẫn còn ở hiện tại. EX: I am very tired now because I have been working hard for 10 hours.

XEM THÊM: Chi tiết về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và bài tập áp dụng

12 thì trong tiếng Anh - thì quá khứ

Tổng quan về thì quá khứ

1. Thì quá khứ đơn (Simple Past)

Thì quá khứ đơn (Simple Past hay Past Simple) dùng để diễn tả hành động sự vật đã xác định trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc.

Công thức thì quá khứ đơn

 • Khẳng định: S + was/were + V2/ED + O
 • Phủ định: S + was/were + not+ V2/ED + O
 • Nghi vấn: Was/were+ S + V2/ED + O ?

Dấu hiệu nhận biết

12 thì trong tiếng Anh thì các từ thường xuất hiện trong thì quá khứ đơn bao gồm: Yesterday, ago, last night/ last month/ last week/last year, ago (cách đây), when.

Cách dùng

Dùng thì quá khứ đơn khi nói về một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

EX: I went to the concert last week/ I met him yesterday.

Xem thêm: Chi tiết về thì quá khứ đơn và bài tập áp dụng

2. Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense)

12 thì trong tiếng Anh, thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense) dùng khi muốn nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay sự việc hoăc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra …

Công thức thì quá khứ tiếp diễn

 • Khẳng định: S + was/were + V_ing + O
 • Phủ định: S + was/were + not + V_ing + O
 • Nghi vấn: Was/were+S + V_ing + O ?

Dấu hiệu nhận biết

 • Trong câu có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định.
  • At + thời gian quá khứ (at 5 o’clock last night,…)
  • At this time + thời gian quá khứ. (at this time one weeks ago, …)
  • In + năm trong quá khứ (in 2010, in 2015)
  • In the past
 • Khi câu có “when” nói về một hành động đang xảy ra thì có một hành động khác chen ngang vào.

Cách dùng

 • Có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định. Ex: At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­were building this house.
 • Diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ Ex: When my sister got there, he was waiting for her
 • Hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào Ex: I was listening to the news when she phoned
 • Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác Ex: When he worked here, he was always making noise
 • Diễn đạt hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ Ex: While I was taking a bath, she was using the computer

3. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ.

Công thức thì quá khứ hoàn thành

 • Khẳng định: S + had + V3/ED + O
 • Phủ định: S + had+ not + V3/ED + O
 • Nghi vấn: Had +S + V3/ED + O ?

Dấu hiệu nhận biết:

After, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

Cách dùng

Diễn tả một hành động  đã xảy ra, hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. EX: I had gone to school before Nhung came.

XEM THÊM: Chi tiết về quá khứ hoàn thành và cách áp dụng 

4. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Pas Perfect Continuous)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả một quá trình xảy  ra 1 hành động bắt đầu trước một hành động khác trong quá khứ.

Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 • Khẳng định: S + had + been + V-ing + O
 • Phủ định: S + had+ not + been + V-ing
 • Nghi vấn: Had + S + been + V-ing?

Dấu hiệu nhận biết

Đối với 12 thì trong tiếng Anh, những câu quá khứ hoàn thành tiếp diễn có những từ sau: Until then, by the time, prior to that time, before, after.

Cách dùng

 • Nói về một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một hành động khác trong quá khứ. EX: I had been typing for 3 hours before I finished my work.
 • Nói về một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm được xác định trong quá khứ. EX: Phong had been playing game for 5 hours before 12pm last night

XEM THÊM: Chi tiết về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn và bài tập áp dụng

12 thì trong tiếng Anh - thì tương lai

Tổng quan về thì tương lai

1. Tương lai đơn (Simple Future)

Thì tương lai đơn được sử dụng trong trường hợp khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói.

Công thức thì tương lai đơn

 • Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
 • Phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O
 • Nghi vấn: Shall/will + S + V(infinitive) + O?

Dấu hiệu nhận biết

Trong câu tương lai đơn thường xuất hiện những trạng từ sau: Tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year,  in + thời gian…

Cách dùng

 • Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói. EX: Are you going to the Cinema? I will go with you.
 • Nói về một dự đoán không có căn cứ. EX: I think he will come to the party.
 • Khi muốn yêu cầu, đề nghị. EX: Will you please bring me a cellphone?

XEM THÊM: Chi tiết về thì tương lai đơn và bài tập áp dụng

2. Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

12 thì trong tiếng Anh, thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Công thức thì tương lai tiếp diễn

 • Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ O
 • Phủ định: S + shall/will + not + be + V-ing
 • Nghi vấn: Shall/Will + S + be + V-ing?

Dấu hiệu nhận biết

Những cụm từ: next year, next week, next time, in the future, and soon,… thường xuất hiện trong câu tương lai tiếp diễn

Cách dùng

 • Dùng để nói về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định. EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to the museum.
 • Dùng nói về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác chen vào. EX:When you come tomorrow, they will be playing football.

XEM THÊM: Chi tiết về thì tương lai tiếp diễn và bài tập áp dụng

3. Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect)

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) được dùng để diễn tả hành động sẽ hoàn thành tới 1 thời điểm xác định trong tương lai.

Công thức thì tương lai hoàn thành

 • Khẳng định: S + shall/will + have + V3/ED
 • Phủ định: S + shall/will + not + have + V3/ED
 • Nghi vấn: Shall/Wil l+ S + have + V3/ED?

Dấu hiệu nhận biết

 • By + thời gian tương lai, By the end of + thời gian trong tương lai, by the time …
 • Before + thời gian tương lai

Cách dùng

 • Dùng để nói về một hành động hoàn thành trước một thời điểm xác định trong tương lai. EX: I will have finished my job before 7 o’clock this evening.
 • Dùng để nói về một hành động hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai.
  EX: I will have done the exercise before the teacher come tomorrow.

XEM THÊM: Chi tiết về thì tương lai hoàn thành và bài tập áp dụng

4. Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous)

12 thì trong tiếng Anh, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn được sử dụng khi muốn nhấn mạnh hành động nào đó ở tương lai.

Công thức thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

 • Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O
 • Phủ định: S + shall/will not/ won’t + have + been + V-ing
 • Nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

Dấu hiệu nhận biết

 • For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai
 • EX: for 10 years by the end of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)

Cách dùng

 • Dùng để nói về sự việc, hành động diễn ra  trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến  tương lai với thời gian nhất định. EX: I will have been working in company for 10 year by the end of next year.
 • Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với một hành động khác trong tương lai. EX: They will have been talking with each other for an hour by the time I get home.

XEM THÊM: Chi tiết thì tương lai hoàn thành tiếp diễn và bài tập áp dụng

Tóm lại vấn đề

Trên đây là 12 thì trong tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu tại. Ngoài ra bạn có thể nâng cao kiến thức Tiếng Anh bằng việc thường xuyên ghé thăm Website JES. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy nhưng thông tin hữu ích trong bài viết này đây.

LEAVE A REPLY