Home Học tiếng Anh Quá khứ phân từ của Tell là gì? V1, V2, V3 của Tell chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Tell là gì? V1, V2, V3 của Tell chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Tell là gì? V1, V2, V3 của Tell chính xác nhất

Tell là một trong những động từ bất quy tắc rất thường gặp dù trong văn nói hay viết. Vậy quá khứ của Tell là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Tell? Hãy cùng mình đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé.

Quá khứ V2, V3 của Tell là gì?

Tell chia quá khứ sẽ là:

Động từ (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa của động từ
tell told told nói, kể

Ví dụ:

  • Tell me about your holiday then
  • My friend told me you were looking for me

Cách chia động từ Tell trong tiếng Anh

ĐẠI TỪ SỐ ÍT ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU
THÌ I You He/ she/ it We You They
HT đơn tell tell tells tell tell tell
HT tiếp diễn am telling are telling is telling are telling are telling are telling
HT hoàn thành have told have told has told have told have told have told
HT HTTD have been telling have been telling has been telling have been telling have been telling have been telling
QK đơn took took took took took took
QK tiếp diễn was telling were telling was telling were telling were telling were telling
QK hoàn thành had told had told had told had told had told had told
QK HTTD had been telling had been telling had been telling had been telling had been telling had been telling
TL đơn will tell will tell will tell will tell will tell will tell
TL gần am going

to tell

are going

to tell

is going

to tell

are going

to tell

are going

to tell

are going

to tell

TL tiếp diễn will be telling will be telling will be telling will be telling will be telling will be telling
TL hoàn thành will have told will have told will have told will have told will have told will have told
TL HTTD will have been telling will have been telling will have been telling will have been telling will have been telling will have been telling

Bài tập về quá khứ của Tell

Bài tập 1: Điền dạng đúng của động từ vào chỗ trống (sử dụng quá khứ của tell khi cần)

1. Come on. ………….. me everything. We are best friends.

2. I ………….. her it wasn’t the final decision.

3. Sarah ………….. me about the changes before she presented in front of the class.

4. Kelly hated ………….. a lie. She’s an honest girl.

5. If you ………….. the truth, we wouldn’t be in this embarrassing situation.

6. Now Richard’s just so upset, but he may ………….. us about the incident one day.

7. I didn’t think I could ………….. you a secret.

8. They ………….. us about their dream holiday in Catania last week.

9. I thought Tim was my friend until I found out he ………….. all my secrets to everyone.

10. We …………..you everything we know, Sir. Can we leave now?

Bài tập 2: Hãy chọn từ đúng để hoàn thành câu (sử dụng quá khứ của tell khi cần)

1. Don’t say/ speak/ tell/ talk him about our plans.

2. She said/spoke/ talked/ told/ that she would wait for us at the library.

3. Daniel waited for an answer, but she didn’t tell/ didn’t say/ didn’t speak/ didn’t talk a word.

4. Come here, Justin. We need to tell/ speak/ say/ talk seriously.

5. Did the director say/ tell/ talkspeak/  at the conference last week?

6. We spent the whole evening telling/ saying/ speaking/ talking about our old days in Spain.

7. He said/ spoke/ told/ talked us that he was going to buy a new sofa bed.

8. To say/ tell/ talkspeak/ you the truth, I don’t remember your name.

9. Do you know how to say/ speak/tell/ talk ‘Hello’ in Japanese?

10. Jack said/spoke/ told/ talked to himself that it was not natural to expect it.

Đáp án bài tập 

Bài tập 1:

1. Tell

2. told

3. had told

4. telling/ to tell

5. told

6. tell

7. tell

8. told

9. had told

10. told/ have told

Bài tập 2:

1. tell

2. said

3. didn’t say

4. talk

5. speak

6. talking

7. told

8. tell

9. say

10. said

Trên đây là những chia sẻ của mình về quá khứ của Tell là gì, hay cách chia động từ V2 V3 Tell trong tiếng Anh như thế nào? Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn và đừng quên tham khảo bảng động từ bất quy tắc đầy đủ mà mình có đề cập ở trên để có kiến thức toàn diện nhé.