Quá khứ của Steal là gì?

0
24177
Quá khứ của Steal

Động từ bất quy tắc là những động từ không theo nguyên tắc chia thì thông thường. Một trong những động từ bất quy tắc thông dụng chính là động từ Steal. Vậy quá khứ của Steal là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Steal? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây nhé.

V3 của Steal là gì?

Động từ của Steal là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
Steal Stole Stolen ăn cắp, lấy trộm

Ví dụ:

  • They were so poor they had to steal in order to eat.
  • She stole a glance at her watch.
  • The number of cars which are stolen every year has risen.

Động từ bất quy tắc tương tự với Steal

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Choose Chose Chosen
Awake Awoke Awoken
<>Break Broke Broken
Freeze Froze Frozen
Speak Spoke Spoken
Wake Woke Woken
Tread Trod Trodden
Weave Wove Woven

Quá khứ của Steal là gì

Chia động từ với Steal

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn steal steal steals steal steal steal
Hiện tại tiếp diễn am stealing are stealing is stealing are stealing are stealing are stealing
Quá khứ đơn stole stole stole stole stole stole
Quá khứ tiếp diễn was stealing were stealing was stealing were stealing were stealing were stealing
Hiện tại hoàn thành have stolen have stolen has stolen have stolen have stolen have stolen
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been stealing have been stealing has been stealing have been stealing have been stealing have been stealing
QK hoàn thành Tiếp diễn had been stealing had been stealing had been stealing had been stealing had been stealing had been stealing
Quá khứ hoàn thành had stolen had stolen had stolen had stolen had stolen had stolen
Tương Lai will steal will steal will steal will steal will steal will steal
TL Tiếp Diễn will be stealing will be stealing will be stealing will be stealing will be stealing will be stealing
TL HT Tiếp Diễn will have been stealing will have been stealing will have been stealing will have been stealing will have been stealing will have been stealing
Tương Lai hoàn thành will have stolen will have stolen will have stolen will have stolen will have stolen will have stolen
Điều Kiện Cách Hiện Tại would steal would steal would steal would steal would steal would steal
Conditional Perfect would have stolen would have stolen would have stolen would have stolen would have stolen would have stolen
Conditional Present Progressive would be stealing would be stealing would be stealing would be stealing would be stealing would be stealing
Present Subjunctive steal steal steal steal steal steal
Past Perfect Subjunctive had stolen had stolen had stolen had stolen had stolen had stolen
Conditional Perfect Progressive would have been stealing would have been stealing would have been stealing would have been stealing would have been stealing would have been stealing
Past Subjunctive stole stole stole stole stole stole
Imperative steal Let′s steal steal

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

Rate this post