Quá khứ của Hit là gì?

0
21671
Quá khứ của Hit

Hit là một trong những động từ bất quy tắc thông dụng, thường xuyên xuất hiện trong nhiều bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế, kể cả trong giao tiếp hằng ngày. Bên cạnh đó, động từ bất quy tắc không tuân theo nguyên tắc thông thường khi chia thì. Vậy quá khứ của Hit là gì? Chia thì với động từ Hit sao cho đúng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Hit là gì?

Quá khứ của Hit là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
hit hit hit đánh ai/vật gì

Ví dụ:

  • She hit her thumb with the hammer.
  • One journalist was hit in the leg by a stray bullet.

Danh sách động từ bất quy tắc tương tự với Hit

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bet Bet Bet
Bid Bid/Bade Bid/Bidden
Broadcast Broadcast/Broadcasted Broadcast/Broadcasted
Burst Burst Burst
Bust Bust Bust
Cast Cast Cast
Cost Cost Cost
Cut Cut Cut
Fit Fit/Fitted Fit/Fitted
Forecast Forecast/Forecasted Forecast/Forecasted
Hurt Hurt Hurt
Input Input/Inputted Input/Inputted
Knit Knit/Knitted Knit/Knitted
Let Let Let
Miswed Miswed/Miswedded Miswed/Miswedded
Preset Preset Preset
Put Put Put
Quit Quit Quit
Read Read Read
Rid Rid/Ridded Rid/Ridded
Set Set Set
Shed Shed Shed
Shut Shut Shut
Slit Slit Slit
Split Split Split
Spread Spread Spread
Sublet Sublet Sublet
Sweat Sweat/Sweated Sweat/Sweated
Thrust Thrust Thrust
Upset Upset Upset
Wed Wed/Wedded Wed/Wedded
Wet Wet/Wetted Wet/Wetted

Quá khứ của Hit là gì?

Cách chia thì với động từ Hit

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hit hit hits hit hit hit
Hiện tại tiếp diễn am hitting are hitting is hitting are hitting are hitting are hitting
Quá khứ đơn hit hit hit hit hit hit
Quá khứ tiếp diễn was hitting were hitting was hitting were hitting were hitting were hitting
Hiện tại hoàn thành have hit have hit has hit have hit have hit have hit
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hitting have been hitting has been hitting have been hitting have been hitting have been hitting
Quá khứ hoàn thành had hit had hit had hit had hit had hit had hit
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hitting had been hitting had been hitting had been hitting had been hitting had been hitting
Tương Lai will hit will hit will hit will hit will hit will hit
TL Tiếp Diễn will be hitting will be hitting will be hitting will be hitting will be hitting will be hitting
Tương Lai hoàn thành will have hit will have hit will have hit will have hit will have hit will have hit
TL HT Tiếp Diễn will have been hitting will have been hitting will have been hitting will have been hitting will have been hitting will have been hitting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hit would hit would hit would hit would hit would hit
Conditional Perfect would have hit would have hit would have hit would have hit would have hit would have hit
Conditional Present Progressive would be hitting would be hitting would be hitting would be hitting would be hitting would be hitting
Conditional Perfect Progressive would have been hitting would have been hitting would have been hitting would have been hitting would have been hitting would have been hitting
Present Subjunctive hit hit hit hit hit hit
Past Subjunctive hit hit hit hit hit hit
Past Perfect Subjunctive had hit had hit had hit had hit had hit had hit
Imperative hit Let′s hit hit

XEM THÊM: Tổng hợp 12 thì trong tiếng Anh

4.9/5 - (601 bình chọn)