Quá khứ của Hide là gì?

0
15325
Quá khứ của hide

Hide là một trong những động từ bất quy tắc thông dụng, thường xuyên xuất hiện trong nhiều bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế, kể cả trong giao tiếp hằng ngày. Bên cạnh đó, động từ bất quy tắc không tuân theo nguyên tắc thông thường khi chia thì. Vậy quá khứ của Hide là gì? Chia thì với động từ Hide sao cho đúng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Hide là gì?

Quá khứ của Hide là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
hide hid hidden giấu

Ví dụ:

  • He tries to hide his bald spot by sweeping his hair over to one side.
  • Jaime hid the letter beneath a pile of papers.
  • A kilo of heroin was found hidden inside the lining of the suitcase.

Một số động từ bất quy tắc tương tự Hide

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bite Bit Bitten
Frostbite Frostbit Frostbitten

Quá khứ của Hide là gì?

Cách chia động từ Hide

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hide hide hides hide hide hide
Hiện tại tiếp diễn am hiding are hiding is hiding are hiding are hiding are hiding
Quá khứ đơn hid hid hid hid hid hid
Quá khứ tiếp diễn was hiding were hiding was hiding were hiding were hiding were hiding
Hiện tại hoàn thành have hidden have hidden has hidden have hidden have hidden have hidden
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hiding have been hiding has been hiding have been hiding have been hiding have been hiding
Quá khứ hoàn thành had hidden had hidden had hidden had hidden had hidden had hidden
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hiding had been hiding had been hiding had been hiding had been hiding had been hiding
Tương Lai will hide will hide will hide will hide will hide will hide
TL Tiếp Diễn will be hiding will be hiding will be hiding will be hiding will be hiding will be hiding
Tương Lai hoàn thành will have hidden will have hidden will have hidden will have hidden will have hidden will have hidden
TL HT Tiếp Diễn will have been hiding will have been hiding will have been hiding will have been hiding will have been hiding will have been hiding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hide would hide would hide would hide would hide would hide
Conditional Perfect would have hidden would have hidden would have hidden would have hidden would have hidden would have hidden
Conditional Present Progressive would be hiding would be hiding would be hiding would be hiding would be hiding would be hiding
Conditional Perfect Progressive would have been hiding would have been hiding would have been hiding would have been hiding would have been hiding would have been hiding
Present Subjunctive hide hide hide hide hide hide
Past Subjunctive hid hid hid hid hid hid
Past Perfect Subjunctive had hidden had hidden had hidden had hidden had hidden had hidden
Imperative hide Let′s hide hide

Xem thêm: Bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất 

4.9/5 - (110 bình chọn)