Quá khứ của Forget là gì?

0
12272
Quá khứ của Forget

Động từ Forget là động từ được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp, trong học tập, trong các bài kiểm tra,…. Đồng thời Forget còn là một động từ bất quy tắc rất thường gặp và không tuân theo quy tắc thông thường khi chia thì. Vậy quá khứ của Forget là gì? Chia thì với động từ Forget sao cho đúng? Mọi thông tin bạn cần biết đều được chúng tôi

Quá khứ của động từ Forget là gì?

Quá khứ của Forget là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
forget forgot forgotten quên
Get Got Got/Gotten có được

Ví dụ:

  • She would never forget seeing the Himalayas for the first time.
  • I completely forgot about Jenny’s party.
  • We had forgotten (that) she doesn’t come on Thursdays.

Quá khứ của Forget là gì?

Cách chia động từ Forget

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn forget forget forgets forget forget forget
Hiện tại tiếp diễn am forgetting are forgetting is forgetting are forgetting are forgetting are forgetting
Quá khứ đơn forgot forgot forgot forgot forgot forgot
Quá khứ tiếp diễn was forgetting were forgetting was forgetting were forgetting were forgetting were forgetting
Hiện tại hoàn thành have forgotten have forgotten has forgotten have forgotten have forgotten have forgotten
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been forgetting have been forgetting has been forgetting have been forgetting have been forgetting have been forgetting
Quá khứ hoàn thành had forgotten had forgotten had forgotten had forgotten had forgotten had forgotten
QK hoàn thành Tiếp diễn had been forgetting had been forgetting had been forgetting had been forgetting had been forgetting had been forgetting
Tương Lai will forget will forget will forget will forget will forget will forget
TL Tiếp Diễn will be forgetting will be forgetting will be forgetting will be forgetting will be forgetting will be forgetting
Tương Lai hoàn thành will have forgotten will have forgotten will have forgotten will have forgotten will have forgotten will have forgotten
TL HT Tiếp Diễn will have been forgetting will have been forgetting will have been forgetting will have been forgetting will have been forgetting will have been forgetting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would forget would forget would forget would forget would forget would forget
Conditional Perfect would have forgotten would have forgotten would have forgotten would have forgotten would have forgotten would have forgotten
Conditional Present Progressive would be forgetting would be forgetting would be forgetting would be forgetting would be forgetting would be forgetting
Conditional Perfect Progressive would have been forgetting would have been forgetting would have been forgetting would have been forgetting would have been forgetting would have been forgetting
Present Subjunctive forget forget forget forget forget forget
Past Subjunctive forgot forgot forgot forgot forgot forgot
Past Perfect Subjunctive had forgotten had forgotten had forgotten had forgotten had forgotten had forgotten
Imperative forget Let′s forget forget

XEM THÊM: Cập nhật 12 thì trong tiếng Anh mới nhất

5/5 - (105 bình chọn)