Quá khứ của Draw là gì?

0
8904
Quá khứ của Draw

Động từ bất quy tắc không tuân theo nguyên tắc thông thường khi chia thì. Và Draw là một trong những động từ bất quy tắc được sử dụng rất phổ biến trong các bài kiểm tra tiếng Anh cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Vậy quá khứ của Draw là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Draw? Hãy cùng JES tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Draw là gì?

STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 draw drew drawn vẽ
2 overdraw overdrew overdrawn rút quá số tiền
3 withdraw withdrew withdrawn rút lui

Ví dụ:

  • Jonathan can draw very well.
  • The children drew pictures of their families.
  • Her eyes were immediately drawn to the tall blond man standing at the bar.

Quá khứ của Draw là gì

Cách chia động từ Draw

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn draw draw draws draw draw draw
Hiện tại tiếp diễn am drawing are drawing is drawing are drawing are drawing are drawing
Quá khứ đơn drew drew drew drew drew drew
Quá khứ tiếp diễn was drawing were drawing was drawing were drawing were drawing were drawing
Hiện tại hoàn thành have drawn have drawn has drawn have drawn have drawn have drawn
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been drawing have been drawing has been drawing have been drawing have been drawing have been drawing
Quá khứ hoàn thành had drawn had drawn had drawn had drawn had drawn had drawn
QK hoàn thành Tiếp diễn had been drawing had been drawing had been drawing had been drawing had been drawing had been drawing
Tương Lai will draw will draw will draw will draw will draw will draw
TL Tiếp Diễn will be drawing will be drawing will be drawing will be drawing will be drawing will be drawing
Tương Lai hoàn thành will have drawn will have drawn will have drawn will have drawn will have drawn will have drawn
TL HT Tiếp Diễn will have been drawing will have been drawing will have been drawing will have been drawing will have been drawing will have been drawing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would draw would draw would draw would draw would draw would draw
Conditional Perfect would have drawn would have drawn would have drawn would have drawn would have drawn would have drawn
Conditional Present Progressive would be drawing would be drawing would be drawing would be drawing would be drawing would be drawing
Conditional Perfect Progressive would have been drawing would have been drawing would have been drawing would have been drawing would have been drawing would have been drawing
Present Subjunctive draw draw draw draw draw draw
Past Subjunctive drew drew drew drew drew drew
Past Perfect Subjunctive had drawn had drawn had drawn had drawn had drawn had drawn
Imperative draw Let′s draw draw

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất

5/5 - (105 bình chọn)