Quá khứ của Choose là gì?

0
14279
Quá khứ của Choose

Choose là một trong những động từ bất quy tắc được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hằng ngày, trong các bài kiểm tra,…. Động từ bất quy tắc thường không theo bất kỳ nguyên tắc chia thì nào và cần người học phải thuộc lòng. Vậy quá khứ của Choose là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Choose? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết này nhé.

Quá khứ của động từ Choose là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
choose chose chosen lựa chọn

Ví dụ:

  • She had to choose between the two men in her life.
  • He chose a shirt from the many in his wardrobe.
  • I’ve chosen a present for Luis.

Những động từ bất quy tắc cùng quy tắc của Choose

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Awake Awoke Awoken
Break Broke Broken
Freeze Froze Frozen
Speak Spoke Spoken
Steal Stole Stolen
Tread Trod Trodden
Wake Woke Woken
Weave Wove Woven

Quá khứ của Choose là gì

Cách chia thì với động từ Choose

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn choose choose chooses choose choose choose
Hiện tại tiếp diễn am choosing are choosing is choosing are choosing are choosing are choosing
Quá khứ đơn chose chose chose chose chose chose
Quá khứ tiếp diễn was choosing were choosing was choosing were choosing were choosing were choosing
Hiện tại hoàn thành have chosen have chosen has chosen have chosen have chosen have chosen
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been choosing have been choosing has been choosing have been choosing have been choosing have been choosing
Quá khứ hoàn thành had chosen had chosen had chosen had chosen had chosen had chosen
QK hoàn thành Tiếp diễn had been choosing had been choosing had been choosing had been choosing had been choosing had been choosing
Tương Lai will choose will choose will choose will choose will choose will choose
TL Tiếp Diễn will be choosing will be choosing will be choosing will be choosing will be choosing will be choosing
Tương Lai hoàn thành will have chosen will have chosen will have chosen will have chosen will have chosen will have chosen
TL HT Tiếp Diễn will have been choosing will have been choosing will have been choosing will have been choosing will have been choosing will have been choosing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would choose would choose would choose would choose would choose would choose
Conditional Perfect would have chosen would have chosen would have chosen would have chosen would have chosen would have chosen
Conditional Present Progressive would be choosing would be choosing would be choosing would be choosing would be choosing would be choosing
Conditional Perfect Progressive would have been choosing would have been choosing would have been choosing would have been choosing would have been choosing would have been choosing
Present Subjunctive choose choose choose choose choose choose
Past Subjunctive chose chose chose chose chose chose
Past Perfect Subjunctive had chosen had chosen had chosen had chosen had chosen had chosen
Imperative choose Let′s choose choose

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

5/5 - (100 bình chọn)