Quá khứ của Send là gì?

0
35830
Quá khứ của Send

Động từ bất quy tắc là những động từ không theo nguyên tắc chia thì thông thường. Một trong những động từ bất quy tắc thông dụng chính là động từ Send. Vậy quá khứ của Send là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Send? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây nhé.

Động từ bất quy tắc – Send

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
send sent sent gửi

Ví dụ:

  • Could you send a reply to them as quickly as possible?
  • She sent a message with Minh to say that she couldn’t come.

Các động từ bất quy tắc tương tự Send

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Build  Built Built
Bend Bent Bent
Lend Lent Lent
Spend  Spent Spent
Send Sent Sent
Wend Wended/Went Wended/Went

Quá khứ của Send-1

Chia động từ Send

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn send send sends send send send
Hiện tại tiếp diễn am sending are sending is sending are sending are sending are sending
Quá khứ đơn sent sent sent sent sent sent
Quá khứ tiếp diễn was sending were sending was sending were sending were sending were sending
Hiện tại hoàn thành have sent have sent has sent have sent have sent have sent
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sending have been sending has been sending have been sending have been sending have been sending
Quá khứ hoàn thành had sent had sent had sent had sent had sent had sent
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sending had been sending had been sending had been sending had been sending had been sending
Tương Lai will send will send will send will send will send will send
TL Tiếp Diễn will be sending will be sending will be sending will be sending will be sending will be sending
Tương Lai hoàn thành will have sent will have sent will have sent will have sent will have sent will have sent
TL HT Tiếp Diễn will have been sending will have been sending will have been sending will have been sending will have been sending will have been sending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would send would send would send would send would send would send
Conditional Perfect would have sent would have sent would have sent would have sent would have sent would have sent
Conditional Present Progressive would be sending would be sending would be sending would be sending would be sending would be sending
Conditional Perfect Progressive would have been sending would have been sending would have been sending would have been sending would have been sending would have been sending
Present Subjunctive send send send send send send
Past Subjunctive sent sent sent sent sent sent
Past Perfect Subjunctive had sent had sent had sent had sent had sent had sent
Imperative send Let′s send send

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc thông dụng 

4.9/5 - (55 bình chọn)