Quá khứ của Put là gì?

0
4429
Quá khứ của Put là gì?

Giống như read, put là động từ bất quy tắc khi chia ở thể quá khứ.

1. Quá khứ của put là gì?

V3 là cách viết trong tiếng Việt của Past participle – quá khứ phân từ của các động từ.

Quá khứ của put là put. Vì không có khác biệt trong cách phát âm, nên chỉ có thể xác định được dạng từ nhờ vào ngữ cảnh hay các từ loại xung quanh nó.

Root Past Past participle
Put Put Put

2. Phát âm put ở dạng quá khứ

Như đã nói trên, phát âm từ put dù là ở ở thể nào, hiện tại, quá khứ hay quá khứ phân từ cũng đều giống nhau:

put: /pʊt/

3. Những động từ bất quy tắc thường gặp

Động từ nguyên mẫu Quá khứ đơn Quá khứ phân từ  Nghĩa của động từ
awake awoke awoken đánh thức, thức
be was/were been thì, là, bị, ở
become became become trở nên
beat beat beaten đập, nện
begin began begun bắt đầu
blow blew blown thổi
break broke broken đập vỡ
come came come đến, tới
cost cost cost trị giá, giá, gây tổn thất
cut cut cắt
can could có thể
deal dealt dealt chia (bài)
daydream daydreamd/daydreamt daydreamd/daydreamt mơ, tưởng
do did done làm, thực hiện
draw drew drawn vẽ, kéo
drink drank drunk uống
drive drove driven lái xe
feel felt felt sờ, thấy, cảm thấy
fight fought fought chiến đấu, đánh nhau
find found found tìm thấy, bắt được
fly flew flown bay
fall fell fallen ngã, rơi
feed fed fed cho ăn
get got got/gotten có được
give gave given cho
go wen gone đi
hang hung hung móc lên, treo lên
have had had
hear heard heard nghe
keep kept kept giữ
kneel knelt/kneeled knelt/kneeled quỳ
knit knit/knitted knit/knitted đan
know knew known biết, quen biết
lay laid laid đặt, để
lead led led dẫn dắt, lãnh đạo
lean leaned/leant leaned/leant dựa, tựa
make made made chế tạo, sản xuất
mean meant meant có nghĩa là
meet met met gặp mặt
outlie outlied outlied nói dối
output output output cho ra (dữ kiện)
prove proved proven/proved chứng minh (tỏ)
put put put đặt; để
quit quit quit bỏ
read read read đọc
remake remade remade làm lại; chế tạo lại
rend rent rent toạc ra; xé
repay repaid repaid hoàn tiền lại
ride rode ridden cưỡi
ring rang rung rung chuông
rise rose risen đứng dậy; mọc
run ran run chạy
saw sawed sawn cưa
say said said nói
see saw seen nhìn thấy
seek sought sought tìm kiếm
sell sold sold bán
send sent sent gửi
set set set đặt, thiết lập
upset upset upset đánh đổ; lật đổ
wake woke/ waked woken/ waked thức giấc
wet wet / wetted wet / wetted làm ướt
win won won thắng; chiến thắng
wind wound wound quấn
withdraw withdrew withdrawn rút lui

Mọng rằng bài viết giúp ích cho các bạn trong việc tìm lời giải đáp của câu hỏi đầu bài quá khứ của put là gì.

Xem thêm: Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ và mới nhất