Home Học tiếng Anh V2, V3 của Leave là gì? Quá khứ của Leave trong tiếng Anh

V2, V3 của Leave là gì? Quá khứ của Leave trong tiếng Anh

V2, V3 của Leave là gì? Quá khứ của Leave trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, quá khứ đơn và quá khứ phân từ của Leave đều là Left, tuy nhiên, tùy vào ngữ cảnh mà V2, V3 của Leave sẽ có cách sử dụng khác nhau.

  • Động từ nguyên mẫu (V1): leave
  • Quá khứ đơn (V2): left
  • Quá khứ phân từ (V3): left
  • Nghĩa của từ: rời đi
  • Ví dụ: Linda has left her flowers on the car