Quá khứ của Hang là gì?

0
18015
Quá khứ của Hang là gì?

Động từ Hang là động từ được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp, trong học tập, trong các bài kiểm tra,…. Đồng thời Hang còn là một động từ bất quy tắc rất thường gặp và không tuân theo quy tắc thông thường khi chia thì. Vậy quá khứ của Hang là gì? Chia thì với động từ Hang sao cho đúng? Mọi thắc mắc đều được chúng tôi giải đáp trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Hang là gì?

Quá khứ của Hang là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
hang hung hung treo

Ví dụ:

  • The curtains hung in thick folds.
  • Hang your coat and hat (up) on the rack over there.

Những động từ cùng nghĩa với Hang

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Cling Clung Clung
Dig Dug Dug
Fling Flung Flung
Sling Slung Slung
Slink Slunk Slunk
Stick Stuck Stuck
Sting Stung Stung
Strike Struck Stricken
String Strung Strung
Swing Swung Swung
Wring Wrung Wrung

Quá khứ của Hang

Cách chia động từ với Hung

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hang hang hangs hang hang hang
Hiện tại tiếp diễn am hanging are hanging is hanging are hanging are hanging are hanging
Quá khứ đơn hanged hanged hanged hanged hanged hanged
Quá khứ tiếp diễn was hanging were hanging was hanging were hanging were hanging were hanging
Hiện tại hoàn thành have hanged have hanged has hanged have hanged have hanged have hanged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hanging have been hanging has been hanging have been hanging have been hanging have been hanging
Quá khứ hoàn thành had hanged had hanged had hanged had hanged had hanged had hanged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hanging had been hanging had been hanging had been hanging had been hanging had been hanging
Tương Lai will hang will hang will hang will hang will hang will hang
TL Tiếp Diễn will be hanging will be hanging will be hanging will be hanging will be hanging will be hanging
Tương Lai hoàn thành will have hanged will have hanged will have hanged will have hanged will have hanged will have hanged
TL HT Tiếp Diễn will have been hanging will have been hanging will have been hanging will have been hanging will have been hanging will have been hanging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hang would hang would hang would hang would hang would hang
Conditional Perfect would have hanged would have hanged would have hanged would have hanged would have hanged would have hanged
Conditional Present Progressive would be hanging would be hanging would be hanging would be hanging would be hanging would be hanging
Conditional Perfect Progressive would have been hanging would have been hanging would have been hanging would have been hanging would have been hanging would have been hanging
Present Subjunctive hang hang hang hang hang hang
Past Subjunctive hanged hanged hanged hanged hanged hanged
Past Perfect Subjunctive had hanged had hanged had hanged had hanged had hanged had hanged
Imperative hang Let′s hang hang
5/5 - (101 bình chọn)