Home Học tiếng Anh V1, V2, V3 của Fight là gì? Quá khứ của Fight trong tiếng Anh

V1, V2, V3 của Fight là gì? Quá khứ của Fight trong tiếng Anh

V1, V2, V3 của Fight là gì? Quá khứ của Fight trong tiếng Anh

Theo bảng động từ bất quy tắc, quá khứ của Fight V2 là Fought và V3 của Fight hay phân từ phân từ của Fight cũng là Fought.

Động từ (V1)Quá khứ đơn (V2)Quá khứ phân từ (V3)Nghĩa của động từ
fightfoughtfoughtđấu tranh, chiến đấu

Ví dụ: They fought until they died (Họ đã chiến đấu đến khi chết)