Quá khứ của Fight là gì?

0
10978
Quá khứ của Fight

Fight là một trong những động từ được sử dụng rất phổ biến trong các bài kiểm tra tiếng Anh cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Đồng thời, vì là động từ bất quy tắc nên Fight không tuân theo nguyên tắc thông thường. Vậy quá khứ của Fight là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Fight? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Fight là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
fight fought fought đấu tranh, chiến đấu

Ví dụ:

  • They fight like cats and dogs
  • They fought to the bitter end/to the death

Một số động từ bất quy tắc tương tự Fight

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bring Brought Brought
Buy Bought Bought
Catch Caught Caught
Seek Sought Sought
Teach Taught Taught
Think Thought Thought

Quá khứ của Fight là gì?

Cách chia động từ với Fight

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fight fight fights fight fight fight
Hiện tại tiếp diễn am fighting are fighting is fighting are fighting are fighting are fighting
Quá khứ đơn fought fought fought fought fought fought
Quá khứ tiếp diễn was fighting were fighting was fighting were fighting were fighting were fighting
Hiện tại hoàn thành have fought have fought has fought have fought have fought have fought
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fighting have been fighting has been fighting have been fighting have been fighting have been fighting
Quá khứ hoàn thành had fought had fought had fought had fought had fought had fought
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fighting had been fighting had been fighting had been fighting had been fighting had been fighting
Tương Lai will fight will fight will fight will fight will fight will fight
TL Tiếp Diễn will be fighting will be fighting will be fighting will be fighting will be fighting will be fighting
Tương Lai hoàn thành will have fought will have fought will have fought will have fought will have fought will have fought
TL HT Tiếp Diễn will have been fighting will have been fighting will have been fighting will have been fighting will have been fighting will have been fighting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fight would fight would fight would fight would fight would fight
Conditional Perfect would have fought would have fought would have fought would have fought would have fought would have fought
Conditional Present Progressive would be fighting would be fighting would be fighting would be fighting would be fighting would be fighting
Conditional Perfect Progressive would have been fighting would have been fighting would have been fighting would have been fighting would have been fighting would have been fighting
Present Subjunctive fight fight fight fight fight fight
Past Subjunctive fought fought fought fought fought fought
Past Perfect Subjunctive had fought had fought had fought had fought had fought had fought
Imperative fight Let′s fight fight

 

5/5 - (100 bình chọn)