Quá khứ của Cost là gì?

0
11673
Quá khứ của Cost

Cost là một trong những động từ được sử dụng rất phổ biến trong các bài kiểm tra tiếng Anh cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Đồng thời, vì là động từ bất quy tắc nên Cost không tuân theo nguyên tắc thông thường. Vậy quá khứ của Cost là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Cost? Hãy cùng Jes tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của Động từ Cost là gì?

Quá khứ của Cost là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
Cost Cost Cost trị giá, giá, gây tổn thất

Ví dụ:

  • In most families, two salaries are essential to cover the cost of (= pay for) raising a family.
  • The estimated costs of the building project are well over £1 million

Những động từ bất quy tắc cùng quy tắc với Cost

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bet Bet Bet
Bid Bid/Bade Bid/Bidden
Broadcast Broadcast/Broadcasted Broadcast/Broadcasted
Burst Burst Burst
Bust Bust Bust
Cast Cast Cast
Cut Cut Cut
Fit Fit/Fitted Fit/Fitted
Forecast Forecast/Forecasted Forecast/Forecasted
Hit Hit Hit
Hurt Hurt Hurt
Input Input/Inputted Input/Inputted
Knit Knit/Knitted Knit/Knitted
Let Let Let
Miswed Miswed/Miswedded Miswed/Miswedded
Preset Preset Preset
Put Put Put
Quit Quit Quit
Read Read Read
Rid Rid/Ridded Rid/Ridded
Set Set Set
Shed Shed Shed
Shut Shut Shut
Slit Slit Slit
Split Split Split
Spread Spread Spread
Sublet Sublet Sublet
Sweat Sweat/Sweated Sweat/Sweated
Thrust Thrust Thrust
Upset Upset Upset
Wed Wed/Wedded Wed/Wedded
Wet Wet/Wetted Wet/Wetted

Quá khứ của Cost là gì?

Cách chia động từ Cost

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cost cost costs cost cost cost
Hiện tại tiếp diễn am costing are costing is costing are costing are costing are costing
Quá khứ đơn cost cost cost cost cost cost
Quá khứ tiếp diễn was costing were costing was costing were costing were costing were costing
Hiện tại hoàn thành have cost have cost has cost have cost have cost have cost
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been costing have been costing has been costing have been costing have been costing have been costing
Quá khứ hoàn thành had cost had cost had cost had cost had cost had cost
QK hoàn thành Tiếp diễn had been costing had been costing had been costing had been costing had been costing had been costing
Tương Lai will cost will cost will cost will cost will cost will cost
TL Tiếp Diễn will be costing will be costing will be costing will be costing will be costing will be costing
Tương Lai hoàn thành will have cost will have cost will have cost will have cost will have cost will have cost
TL HT Tiếp Diễn will have been costing will have been costing will have been costing will have been costing will have been costing will have been costing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cost would cost would cost would cost would cost would cost
Conditional Perfect would have cost would have cost would have cost would have cost would have cost would have cost
Conditional Present Progressive would be costing would be costing would be costing would be costing would be costing would be costing
Conditional Perfect Progressive would have been costing would have been costing would have been costing would have been costing would have been costing would have been costing
Present Subjunctive cost cost cost cost cost cost
Past Subjunctive cost cost cost cost cost cost
Past Perfect Subjunctive had cost had cost had cost had cost had cost had cost
Imperative cost Let′s cost cost

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

4.9/5 - (303 bình chọn)