Quá khứ của Beat là gì?

0
14765
Quá khứ của Beat

Động từ bất quy tắc là những động từ không theo nguyên tắc chia thì thông thường. Một trong những động từ bất quy tắc thông dụng chính là động từ Beat. Vậy quá khứ của Beat là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Beat? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây nhé.

Quá khứ động từ Beat là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
beat beat beaten beaten

Ví dụ:

  • She beat me in a game of poker.
  • She was wearing a necklace of beaten gold.

Quá khứ của Beat là gì

Cách chia động từ với Beat

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn beat beat beats beat beat beat
Hiện tại tiếp diễn am beating are beating is beating are beating are beating are beating
Quá khứ đơn beat beat beat beat beat beat
Quá khứ tiếp diễn was beating were beating was beating were beating were beating were beating
Hiện tại hoàn thành have beaten have beaten has beaten have beaten have beaten have beaten
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been beating have been beating has been beating have been beating have been beating have been beating
Quá khứ hoàn thành had beaten had beaten had beaten had beaten had beaten had beaten
QK hoàn thành Tiếp diễn had been beating had been beating had been beating had been beating had been beating had been beating
Tương Lai will beat will beat will beat will beat will beat will beat
TL Tiếp Diễn will be beating will be beating will be beating will be beating will be beating will be beating
Tương Lai hoàn thành will have beaten will have beaten will have beaten will have beaten will have beaten will have beaten
TL HT Tiếp Diễn will have been beating will have been beating will have been beating will have been beating will have been beating will have been beating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would beat would beat would beat would beat would beat would beat
Conditional Perfect would have beaten would have beaten would have beaten would have beaten would have beaten would have beaten
Conditional Present Progressive would be beating would be beating would be beating would be beating would be beating would be beating
Conditional Perfect Progressive would have been beating would have been beating would have been beating would have been beating would have been beating would have been beating
Present Subjunctive beat beat beat beat beat beat
Past Subjunctive beat beat beat beat beat beat
Past Perfect Subjunctive had beaten had beaten had beaten had beaten had beaten had beaten
Imperative beat Let′s beat beat

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc mới nhất

1.9/5 - (450 bình chọn)