Home Học tiếng Anh 91 động từ Bất quy tắc thông dụng nhất trong Tiếng Anh

91 động từ Bất quy tắc thông dụng nhất trong Tiếng Anh

91 động từ Bất quy tắc thông dụng nhất trong Tiếng Anh

Bảng động từ bất quy tắc đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình học tiếng Anh ở các cấp bậc. Tuy nhiên, nhiều học sinh lại thường bị “rối” giữa các động từ bất quy tắc. Hiểu được tâm lý đó, chúng tôi đã tổng hợp 91 động từ Bất quy tắc thông dụng nhất trong Tiếng Anh. Hãy tham khảo và học thuộc lòng nhé!

Nhóm động từ giữ nguyên ở tất cả các thể động từ V2, V3

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
1 bet bet bet đặt cược
2 bid bid bid thầu
3 broadcast broadcast broadcast phát sóng
4 cost cost cost phải trả, trị giá
5 cut cut cut cắt
6 hit hit hit nhấn
7 hurt hurt hurt tổn thương
8 let let let cho phép, để cho
9 put put put đặt, để
10 read read read đọc
11 shut shut shut đóng

Nhóm động từ có V3 giống V1

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
12 become became become trở thành
13 come came come đến
14 run ran run chạy
91 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh thường gặp
Các động từ bất quy tắc trong tiếng Anh thường gặp

Nhóm động từ có nguyên âm “I” ở V1, chuyển thành “A” ở V2 và “U” ở V3

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
15 begin began begun bắt đầu
16 drink drank drunk uống
17 ring rang rung vòng
18 run ran run chạy
19 sing sang sung hát
20 swim swam swum bơi
21 hang hung hung treo

Nhóm các động từ có V2 và V3 giống nhau

Nhóm động từ V1 có nguyên âm “-i-” chuyển thành “-ou-” ở V2, V3

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
44 bind bound bound buộc, kết thân
45 find found found tìm
46 wind wound wound thổi

Nhóm động từ V1 đuôi “-d” chuyển thành “-t” ở V2, V3

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
22 build built built xây dựng
23 lend lent lent cho vay
24 send sent sent gửi
25 spend spent spent chi tiêu

Nhóm động từ V1 có nguyên âm giữa “-ee-” chuyển thành “-e-” ở V2 và V3

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
30 keep kept kept giữ
31 feed fed fed cho ăn
32 feel felt felt cảm thấy
33 meet met met đáp ứng
34 sleep slept slept ngủ

Nhóm động từ V2 và V3 có đuôi “ought” hoặc “aught”

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
35 bring brought brought mang lại
36 buy bought bought mua
37 catch caught caught bắt
38 fight fought fought chiến đấu
39 teach taught taught dạy
40 think thought thought nghĩ

Nhóm động từ V1 đuôi “-m”, “-n” chuyển thành “-t” ở V2, V3

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
26 dream dreamt dreamt mơ, mơ mộng
27 lean leant leant dựa vào
28 learn learnt learnt học
29 mean meant meant ý muốn nói, ý nghĩa

Nhóm động từ có V1 đuôi “-ay” chuyển thành “-aid” ở V2, V3

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
41 say said said nói
42 lay laid laid đặt, để
43 pay paid paid trả

Một số động từ khác có V2, V3 giống nhau

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
50 have had had
51 hear heard heard nghe
52 hold held held tổ chức
53 lead led led dẫn
54 leave left left lại
55 lose lost lost mất
56 make made made làm
57 sell sold sold bán
58 sit sat sat ngồi
59 tell told told nói
60 stand stood stood đứng
61 understand understood understood hiểu
62 win won won giành chiến thắng
Động từ bất quy tắc
Chia động từ bất quy tắc (Irregular Verbs) theo nhóm để học sẽ mang lại hiệu quả cao.

Nhóm động từ V1 có nguyên âm “i” chuyển thành “u” ở V2, V3

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
47 dig dug dug đào
48 sting stung stung chọc tức
49 swing swung swung nhún nhảy

Nhóm các động từ kết thúc bằng phụ âm “n” ở V3

Nhóm động từ có nguyên âm “-o-” ở V2, V3

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
63 break broke broken đập vỡ
64 choose chose chosen chọn
65 forget forgot forgotten quên
66 get got got/ gotten có được
67 speak spoke spoken nói
68 wake woke woken thức
69 wear wore worn mặc

Nhóm động từ có đuôi “-ew” ở V2, “-own” hoặc “-awn” ở V3

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
74 blow blew blown thổi
75 draw drew drawn vẽ
76 fly flew flown bay
77 grow grew grown phát triển
78 know knew known biết

Nhóm động từ chỉ có nguyên âm “-o-” ở V2

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
70 drive drove driven lái xe
71 ride rode ridden cưỡi (ngựa), đạp (xe)
72 rise rose risen tăng
73 write wrote written viết

Nhóm động từ bất quy tắc có đuôi “-n” ở V3

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
79 bite bit bitten cắn
80 hide hid hidden ẩn
81 beat beat beaten đánh bại
82 eat ate eaten ăn
83 fall fell fallen giảm
84 forgive forgave forgiven tha thứ
85 give gave given cung cấp cho
86 see saw seen thấy
87 take took taken
Những động từ bất quy tắc thông dụng
Chia động từ bất quy tắc theo nhóm.

 Nhóm động từ bất quy tắc khác

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa thường gặp nhất
88 be was, were been được
89 do did done làm
90 go went gone đi
91 lie lay lain nằm xuống

Vậy là vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn học sinh 91 động từ Bất quy tắc thường gặp nhất trong Tiếng Anh. Hãy cố gắng học thuộc lòng để bảng động từ bất quy tắc đối với bạn là “dễ như trở bàn tay” và ăn trọn điểm câu hỏi trong đề thi nhé!