Home Học tiếng Anh Bảng động từ bất quy tắc lớp 7 đầy đủ nhất (kèm file PDF)

Bảng động từ bất quy tắc lớp 7 đầy đủ nhất (kèm file PDF)

Bảng động từ bất quy tắc lớp 7 đầy đủ nhất (kèm file PDF)

Có lẽ bảng động từ bất quy tắc lớp 7 là một trong những phần kiến thức quan trọng mà các em học sinh lớp 7 không nên bỏ qua, vì nó được vận dụng vào nhiều dạng bài tập khác nhau. Để nắm vững hơn về phần kiến thức này, hãy cùng mình tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây nhé.

1. Bảng động từ bất quy tắc lớp 7

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa
Be was/were been Là, thì, ở…
Become became become Trở nên
Begin began begun Bắt đầu
Break broke broken Làm gãy, làm bể
Bring brought brought Mang
Build built built Xây dựng
Blow blew blown Thổi
Buy bought bought Mua
Catch caught caught Bắt giữ, tóm lấy
Choose chose chosen Chọn lựa
Come came come Đến
Cut cut cut Cắt
Do did done Làm
Drink drank drunk Uống
Eat ate eaten Ăn
Fall fell fallen Té ngã, trượt
Feel felt felt Cảm thấy
Find found found Tìm kiếm
Forget forgot forgotten Quên
Fly flew flown Bay
Get got got/gotten Được, có được
Give gave given Cho, tặng
Go went gone Đi
Grow grew grown Phát triển, gia tăng
Have had had
Hear heard heard Nghe thấy
Hit hit hit Đánh
Hold held held Cầm, nắm, giữ
Hurt hurt hurt Làm đau
Keep kept kept Giữ lấy
Know knew known Biết
Lead led led Lãnh đạo
Leave left left Rời khỏi
Lay laid laid Để, đặt
Lend Lent lent Cho mượn, cho vay
Lie Lay lain Nằm
Lose lost lost Mất
Make made made Làm ra
Mean meant meant Nghĩa là
Meet met met Gặp gỡ
Pay paid paid Trả tiền
put put put Đặt, để
Read read read Đọc
Ride rode riden Lái, cưỡi
Ring rang rung Reo
Rise rose risen Mọc
Run ran run Chạy
Sew sewed sewed/sewn May vá
Say Said said Nói
See saw seen Thấy
Sell sold sold Bán
Send sent sent Gửi
Set set set Đặt, thiết lập
Shine shone shone Chiếu sáng
Shoot shot shot Bắn, đá (bóng)
Shut shut shut Đóng lại
Sing sang sung Hát
Sit sat sat Ngồi
Sleep slept slept Ngủ
Speak spoke spoken Nói (tiếng Anh)
Spend spent spent Trải qua
Stand stood stood Đứng
Steal stole stolen Ăn cắp
Sweep swept swept Quét (nhà)
Take took taken Dẫn, dắt
Teach taught taught Dạy học
Tell told told Kể, bảo
Think thought thought Suy nghĩ
Throw threw thrown Quăng, ném
Understand understood understood Hiểu
Write wrote written Viết
Wear wore worn Mặc, đội

Tải file bảng động từ bất quy tắc lớp 7 pdf: TẠI ĐÂY

Bảng động từ bất quy tắc lớp 7
Bảng động từ bất quy tắc lớp 7

2. Bảng động từ có quy tắc lớp 7

Là những động từ thêm -ed ở đuôi khi chia ở cả 2 dạng quá khứ đơn (V2) và quá khứ phân từ (V3)

Nguyên thể (V1) Quá khứ (V2 và V3) Ý nghĩa
Fit fitted Vừa vặn
Play played Chơi
Stop stopped Dừng lại
Study studied Học
Stay stayed
Try tried Thử (quần áo), cố gắng
Plant planted Trồng
Plan planned Lập kế hoạch
Omit omitted Bỏ sót, bỏ qua
Permit permitted Cho phép
Visit visited Viếng thăm
Open opened Mở (sách, cửa)
Obey obeyed Vâng lời

3. Bài tập vận dụng

Bài 1: Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. She (___) to London last year. (go)
 2. I haven’t (___) him in ages. (see)
 3. My grandmother (___) a delicious cake for my birthday. (bake)
 4. They (___) the new restaurant downtown. (try)
 5. He (___) the guitar since he was a child. (play)
 6. She (___) up early every day. (wake)
 7. They (___) to Australia two years ago. (move)
 8. My dog always (___) excited when I come home. (get)
 9. The baby (___) his first steps yesterday. (take)
 10. She (___) the news on TV last night. (watch)

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất

1. She (leave) her keys at home yesterday.

A) left

B) leaved

C) leaving

D) leaven

2. They have never (try) Indian food before.

A) trying

B) trys

C) tried

D) trued

3. My sister can (play) the piano very well.

A) played

B) play

C) plays

D) playes

4. He (ride) his bicycle to school every day.

A) riding

B) ridden

C) rides

D) ride

5. We haven’t (hear) from him in a long time.

A) hear

B) heard

C) heared

D) hearing

6. She (read) a lot of books last year.

A) readed

B) reads

C) read

D) reading

7. They (have) a great time at the party last night.

A) had

B) haved

C) has

D) have

8. He (go) to the store to buy some milk.

A) go

B) goes

C) gone

D) goed

9. She (visit) her grandmother every Sunday.

A) visiting

B) visited

C) visit

D) visits

10. They (do) their homework yesterday.

A) did

B) done

C) does

D) doing

Đáp án:

Bài 1:

 1. went
 2. seen
 3. baked
 4. tried
 5. has played
 6. wakes
 7. moved
 8. gets
 9. took
 10. watched

Bài 2:

A) left
C) tried
B) play
C) rides
B) heard
C) read
A) had
B) goes
D) visits
A) did

Trên đây là những chia sẻ của mình về bảng động từ bất quy tắc lớp 7 thường gặp trong tiếng Anh mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn có thêm nhiều kiến thức tiếng Anh khác thì có thể tham khảo ở https://jes.edu.vn/hoc-tieng-anh nhé. Chúc các bạn học tốt.