Home Học tiếng Anh 60 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh nhất định phải nhớ

60 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh nhất định phải nhớ

60 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh nhất định phải nhớ

Nhiều người trong quá trình học tiếng Anh lại gặp “rào cản” đó là việc ghi nhớ bảng động từ bất quy tắc. Do các động từ đó không theo bất cứ quy tắc nhất định nào nên nếu không nắm vững thì rất dễ dẫn đến những lỗi sai không đáng có. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 60 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh nhất định phải nhớ.

STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 be was, were been có; tồn tại
2 have had had có, sở hữu
3 do did done làm
4 say said said nói
5 come came come đến
6 get got got nhận, nhận được
7 go went gone đi, di chuyển
8 make made made tạo ra, làm ra
9 take took taken mang, lấy
10 think thought thought suy nghĩ, nghĩ
11 know knew known biết
12 tell told told nói, kể
13 see saw seen nhìn thấy
14 find found found tìm thấy
15 begin began begun bắt đầu
16 feel felt felt cảm thấy
17 become became become trở nên, trở thành
18 give gave given đưa, cho, tặng
19 leave left left rời khỏi
20 write wrote written viết
21 hear heard heard nghe
22 sit sat sat ngồi
23 stand stood stood đứng
24 show showed showed, shown chỉ rõ; chứng minh điều gì
25 put put put đặt, để, cho vào
26 run ran run chạy
27 keep kept kept giữ
28 hold held held cầm, nắm
29 bring brought brought đem, mang, đưa
30 lose lost lost làm mất, thất lạc, không thể tìm thấy

Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến bài viết tổng hợp 60 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh nhất định phải nhớ. Chúc bạn sớm chinh phục bảng động từ bất quy tắc vào một ngày không xa nhé!