Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 4 Project (trang 49) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 4 Project (trang 49) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 4 Project (trang 49) – Global Success có đáp án

Bài viết cung cấp lời giải tham cho bài tập Unit 4: Project – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 49). Nội dung này được soạn thảo bởi kỹ lưỡng nhằm hỗ trợ học sinh trong việc nắm chắc kiến thức và nâng cao hiệu quả học tập.

Bài 1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the event (the time, place, show …).

Làm việc theo cặp. Nhìn vào thư mời bên dưới. Nói về sự kiện (thời gian, địa điểm, chương trình…

Dịch:

Chào mừng đến với

ĐÊM NHẠC TRUYỀN THỐNG

Thời gian: 8 giờ tối, thứ Bảy ngày 10 tháng 11

Địa điểm: tầng 2, Hội trường thị trấn

NHẠC DÂN TỘC, MÚA DÂN TỘC, KỊCH, và HƠN THẾ NỮA!

Tất cả tiền sẽ được làm từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo.

Lời giải tham khảo:

The event is Traditional Music Night. It will take place at 8 p.m on Saturday, November 10th and on the 2nd floor of Town Hall. At the event you can enjoy folk music, folk dance, drama, and more. All the money from the event will be go to charity to help poor children.

Dịch: Sự kiện là Đêm Âm nhạc Truyền thống. Sự kiện sẽ diễn ra lúc 8 giờ tối vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 11, và tại tầng 2 của Tòa thị chính. Tại sự kiện này, bạn có thể thưởng thức nhạc dân ca, múa dân ca, kịch, và nhiều hoạt động khác. Toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện sẽ được quyên góp cho từ thiện nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo.

Bài 2. Work in groups. Imagine that you are going to organise a music show. Decide on the following

Làm việc nhóm. Hãy tưởng tượng rằng bạn sắp tổ chức một chương trình ca nhạc. Quyết định những điều sau

– Name of the show (Tên chương trình)

– Time and place (Thời gian và địa điểm)

– Activities (Các hoạt động)

– …

Lời giải tham khảo:

– Name: Sky Tour

(Tên: Sky Tour)

– Time: 2 p.m, April 27th

(Thời gian: 2 giờ chiều ngày 27 tháng 4)

– Place: Thong Nhat Stadium

(Địa điểm: Sân vận động Thống Nhất)

– Price Tickets: 100.000 VND

(Giá vé: 100000 đồng)

– Activities: Outdoor buffet, dance, dramas, songs …

(Các hoạt động: Tiệc buffet ngoài trời, nhảy, kịch, hát …)

– Guest: Son Tung MTP, Amee, …

(Khách mời: Sơn Tùng MTP, Amee, …)

– Purpose: Donate money for street children.

(Mục đích: Quyên góp tiền cho trẻ em đường phố)

Bài 3: Make a similar invitation and present it to the class.

The event is Sky Tour. It will take place at 2 p.m on April 27th at Thong Nhat Stadium. The special guests – Amee, Son Tung MTP,… – will also participate this event. The ticket price will be 100,000 VND. At the event you can enjoy outdoor buffet, dance, watch dramas, sing songs …, and more. All the money from the event will be go to charity to help street children.

Dịch: Sự kiện là Sky Tour. Nó sẽ diễn ra lúc 2 giờ chiều ngày 27 tháng 4 tại Sân vận động Thống Nhất. Các khách mời đặc biệt như Amee, Sơn Tùng M-TP,… cũng sẽ tham gia sự kiện này. Giá vé là 100,000 VND. Tại sự kiện, bạn có thể thưởng thức buffet ngoài trời, nhảy múa, xem kịch, hát ca…, và nhiều hoạt động khác. Toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện sẽ được quyên góp cho từ thiện nhằm hỗ trợ trẻ em lang thang trên đường.