Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication (trang 45) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication (trang 45) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication (trang 45) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp đáp án chính xác kèm theo giải thích chi tiết cho bài tập trong Unit 4: Communication – Music and Arts. Nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ và thuần thục kiến thức, cũng như giúp các bạn học tập một cách hiệu quả trong phần Unit 4, chương trình tiếng Anh 7.

Bài 1: Listen and read the dialogue, paying attention to the highlighted parts.

Nghe và đọc đoạn hội thoại, chú ý những cụm in đậm.

Nick: Which do you prefer, pop or folk music?

(Bạn thích nhạc nào hơn, nhạc pop hay nhạc dân gian?)

Nam: I prefer folk music. It has a better beat.

(Tôi thích nhạc dân gian hơn. Nó có một nhịp hay hơn.)

Nick: And which do you like better, modern art or folk art?

(Và bạn thích cái nào hơn, nghệ thuật đương đại hay nghệ thuật dân gian?)

Nam: I like modern art better. 

(Tôi thích nghệ thuật đương đại hơn.)

Bài 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for

Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về sở thích của bạn cho

– painting and taking photos (vẽ và chụp ảnh)

– singing and dancing (hát và khiêu vũ/ nhảy múa)

Gợi ý:

Minh: Which do you prefer, painting or taking photos? (Cậu thích vẽ tranh hay chụp ảnh hơn?)

Anh: I prefer painting. It is more creative. (Tớ thích vẽ tranh vì vẽ tranh sáng tạo hơn)

Minh: And which do you like better, oil painting or watercolor painting? (Vậy cậu thích tranh sơn dầu hay tranh màu nước hơn?)

Anh: I like watercolor painting better. It is more colorful. (Tớ thích vẽ tranh màu nước vì có nhiều màu sắc hơn.)

Bài 3: Quiz. What do you know? Work in groups and choose the correct answer to each question.

Bạn có biết? Làm việc theo nhóm và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi

1. Who is the composer of Viet Nam’s national anthem “Tien Quan Ca”?

(Ai là người sáng tác quốc ca “Tiến Quân ca” của Việt Nam?)

A. Pham Tuyen. (Nhạc sĩ Phạm Tuyên.)

B. Van Cao. (Nhạc sĩ Văn Cao.)

C. An Thuyen. (Nhạc sĩ An Thuyên.)

2. Where in Viet Nam did water puppetry originate?

(Múa rối nước bắt nguồn từ đâu ở Việt Nam?)

A. In the North. (Ở phía Bắc.)

B. In the central region. (Ở miền Trung.)

C. In the South. (Ở miền Nam.)

3. What is Bac Ninh famous for?

(Bắc Ninh nổi tiếng vì?)

A. Quan Ho singing. (Hát quan họ.)

B. Vi Dam singing. (Hát Ví dặm.)

C. Cal Wong opera. (Hát tuồng.)

4. Mozart is one of the world’s greatest _______.

(Mozart là một trong những ______ vĩ đại nhất thế giới.)

A. singers (ca sĩ)

B. composers (nhà soạn nhạc)

C. poets (nhà thơ)

Đáp án:

1. B – 2. A – 3. A – 4. B

Đọc đoạn văn sau. Gạch chân những từ liên quan đến chủ đề nghệ thuật và âm nhạc.

Hi. My name is Susie. I’m from Australia. I’m in grade 7. My school teaches arts and music to all the students. Some forms of art such as painting or drama are optional: you can choose to learn them if you like. Music and dancing are compulsory: all of us must study them every week. The school even has a choir, and they perform every month. There are also different art clubs, and you can join any of them.

Dịch: Chào. Tên tôi là Susie. Tôi đến từ Úc. Tôi đang học lớp 7. Trường tôi giảng dạy nghệ thuật và âm nhạc cho tất cả học sinh. Một số loại nghệ thuật như hội họa hoặc kịch là tùy chọn: bạn có thể chọn học chúng nếu bạn muốn. Âm nhạc và nhảy múa là bắt buộc: tất cả chúng ta phải học chúng mỗi tuần. Trường thậm chí có một đội hợp xướng, và họ biểu diễn mỗi tháng. Cũng có các câu lạc bộ nghệ thuật khác, bạn có thể tham gia bất kỳ cái nào.

Đáp án:

Các từ liên quan đến chủ đề nghệ thuật và âm nhạc là:

– arts and music: nghệ thuật và âm nhạc

– painting (n): vẽ

– drama (n): kịch

– music (n): âm nhạc

– dancing (n): khiêu vũ

– choir (n): hợp xướng

– perform (v): biểu diễn

– art clubs: các câu lạc bộ nghệ thuật

Bài 5: Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie’s school with your school. You can use like, as… as, or different from.

Làm việc theo nhóm. Nói về cách bạn học âm nhạc và nghệ thuật. So sánh trường của Susie với trường của bạn. Bạn có thể sử dụng like, as … as, hoặc different from

Bài làm tham khảo:

Hi. My name is Anh. I’m from Vietnam. I’m in grade 7. In daily life, music plays an important role in improving the human spirit. Arts and music are compulsory like Susie’s school. We must have to study every Wednesday. On Monday. each class has to perform one or more songs in the school meeting. My school is different from Susie’s school. My school doesn’t have a choir. But we also have many arts and music clubs.

Dịch:

Chào. Tôi là Anh. Tôi đến từ Việt Nam và đang học lớp 7. Trong cuộc sống hàng ngày, âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao tinh thần con người. Nghệ thuật và âm nhạc là bắt buộc giống như trường của Susie. Chúng tôi phải học chúng vào mỗi thứ Tư. Vào mỗi thứ Hai, mỗi lớp cần biểu diễn một hoặc nhiều bài hát trong cuộc họp của trường. Trường của tôi khác biệt so với trường của Susie. Trường của tôi không có đội hợp xướng. Nhưng chúng tôi cũng có nhiều câu lạc bộ nghệ thuật và âm nhạc.