Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2 (trang 43,44) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2 (trang 43,44) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2 (trang 43,44) – Global Success có đáp án

Bài viết cung cấp đáp án chính xác cùng với giải thích chi tiết cho bài tập trong Unit 4: A Closer Look 2 – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 43, 44). Nội dung này được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Jes.edu.vn, nhằm hỗ trợ học sinh trong việc nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả trong Tiếng Anh 7, đặc biệt là chủ đề Unit 4: Âm nhạc và Nghệ thuật.

Bài 1: Write like, as, or different in the gaps.

(Điền like, as hoặc different vào chỗ trống.)

1. This camera is not as expensive _______I thought at first.

2. Her room is lovely. It is _______a princess’s room.

3. You like folk songs; I like pop music. Your taste is _______ from mine.

4. My dad is not always as busy _______my mum.

5. Some of us think that Spiderman 2 is not too_______ from Spiderman 1.

Đáp án:

1. This camera is not as expensive as I thought at first. (Máy ảnh này không đắt như tôi nghĩ lúc đầu.)

Giải thích: Cấu trúc so sánh bằng: as + adj + as

2. Her room is lovely. It is like a princess’s room. (Căn phòng của cô ấy thật đáng yêu. Nó giống như một căn phòng của công chúa.)

Giải thích: Cấu trúc: It is + adj (like) + noun (princess’s room)

3. You like folk songs; I like pop music. Your taste is different from mine. (Bạn thích những bài hát dân ca; Tôi thích nhạc pop. Gu âm nhạc của bạn khác với tôi.)

Giải thích: cấu trúc “different from” để chỉ 2 hay nhiều sự vật không giống nhau => dùng “different”.

4. My dad is not always as busy as my mum. (Không phải lúc nào bố tôi cũng bận như mẹ tôi.)

Giải thích: Cấu trúc so sánh bằng: not as + adj (busy) + as

5. Some of us think that Spiderman 2 is not too different from Spiderman 1. (Một số người trong chúng tôi nghĩ rằng Người nhện 2 không quá khác biệt với Người nhện 1.)

Giải thích: Sau chỗ trống có “from” => dùng “different”.

Bài 2: Finish the second sentence in each pair, using like, as… as, or different from.

Hoàn thành câu thứ hai trong mỗi cặp câu, sử dụng like, as… as, hoặc different from

1. Rock is very exciting. It is not like country music.

(Rock là rất thú vị. Nó không giống như nhạc đồng quê.)

=> Rock is very _______ country music.

2. Composer Hoang Long wrote many good songs for children. Composer Pham Tuyen also wrote many good songs for children.

(Nhạc sĩ Hoàng Long đã viết rất nhiều bài hát hay cho thiếu nhi. Nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng viết nhiều ca khúc hay cho thiếu nhi.)

=> Composer Hoang Long _______ Pham Tuyen, wrote many good songs for children.

3. The Vatican Museum has excellent works of art. The Louvre Museum has excellent works of art too.

(Bảo tàng Vatican có những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Bảo tàng Louvre cũng có những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.)

=> The Vatican Museum’s works of art are _______ excellent _______ the Louvre Museum’s works of art.

4. A vacation on the beach is relaxing, while a vacation in a big city may not be.

(Một kỳ nghỉ trên bãi biển là thư giãn, trong khi một kỳ nghỉ ở một thành phố lớn có thể không.)

=> A vacation on the beach is _______ a vacation in a big city.

5. City life is busy, but country life is peaceful.

(Cuộc sống thành phố bận rộn, nhưng cuộc sống thôn quê yên bình.)

=> City life is not _______ peaceful ________ country life.

Đáp án:

1. Rock is very different from country music.

(Nhạc Rock rất khác với nhạc đồng quê.)

2. Composer Hoang Long as Pham Tuyen, wrote many good songs for children.

(Nhạc sĩ Hoàng Long cũng như nhạc sĩ Phạm Tuyên, viết nhiều bài hát hay cho thiếu nhi.)

3. The Vatican Museum’s works of art are as excellent as the Louvre Museum’s works of art.

(Các tác phẩm nghệ thuật của Bảo tàng Vatican cũng xuất sắc như các tác phẩm nghệ thuật của Bảo tàng Louvre.)

4. A vacation on the beach is different from a vacation in a big city.

(Một kỳ nghỉ trên bãi biển khác với một kỳ nghỉ ở một thành phố lớn.)

5. City life is not as peaceful as country life.

(Cuộc sống thành phố không yên bình bằng cuộc sống nông thôn.)

Bài 3: Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using like, as … as, or different from.

Làm việc theo cặp. So sánh hai bảo tàng: Lịch sử và Khoa học, sử dụng like, as… as, hoặc different from.

 History (Lịch sử)Science (Khoa học)
1. modern (hiện đại)*****
2. friendly (thân thiện)******
3. safe (an toàn)*****
4. expensive (đắt tiền)****

Đáp án tham khảo:

1. History is not as modern as Science.
2. History is as modern as Science.
3. History is interesting. It’s different from Science.
4. History, like Science, is expensive.

Bài 4: Rewrite the sentences, using the words given at the beginning.

Viết lại các câu, sử dụng các từ đã cho ở đầu.

1. I think action films are more interesting than comedies.

(Tôi nghĩ phim hành động thú vị hơn phim hài.)

=> I think comedies are not _________________.

2. Our maths homework is more difficult than our history homework.

(Bài tập Toán về nhà của chúng tôi khó hơn bài tập Lịch sử về nhà của chúng tôi.)

-> Our history homework is not _________________.

3. This year’s music contest is different from last year’s.

(Cuộc thi âm nhạc năm nay khác với năm ngoái.)

=> This year’s music contest is not _________________.

4. The characters in the film are not the same as the ones in the play.

(Nhân vật trong phim không giống với nhân vật trong vở kịch.)

=> The characters in the film are _________________.

5. This picture is brighter than that picture.

(Bức tranh này sáng hơn bức tranh kia.)

=> That picture is not _________________.

Đáp án:

1. I think comedies are not as interesting as action films. – Tôi nghĩ rằng phim hài không thú vị bằng phim hành động.

2. Our history homework is not as difficult as maths homework. – Bài tập lịch sử của chúng ta không khó như bài tập toán.

3. This year’s music contest is not as same as last year’s. – Cuộc thi âm nhạc năm nay không giống như cuộc thi năm ngoái.

4. The characters in the film are different from the ones in the play. – Những nhân vật trong bộ phim khác biệt so với những nhân vật trong vở kịch.

5. That picture is not as bright as this picture. – Bức tranh đó không sáng bằng bức tranh này.

Bài 5: Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using like, as … as, or different from.

Làm việc theo nhóm. Nhìn vào 2 ảnh dưới đây. So sánh chúng, sử dụng like, as .. as hoặc different from.

Đáp án:

  • The white cat’s shirt in picture A is not like its shirt in picture B. (Áo con mèo trắng ở hình A không giống áo ở hình B)
  • Picture B does not have a mailbox like Picture A does. (Ảnh B không có hòm thư như ảnh A.)
  • The grey cat in Picture A does not have a hat like the grey cat in Picture B does. (Con mèo xám trong Hình A không đội mũ như con mèo xám trong Hình B.)
  • The flower in Picture B is not as big as the flower in Picture A. (bông hoa ở hình B không to bằng bông hoa ở hình A)
  • The fish in Picture A is small. It’s different from the fish in Picture B. (Con cá trong Hình A nhỏ, khác với con cá trong Hình B.).