Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 3 Project (trang 37) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 3 Project (trang 37) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 3 Project (trang 37) – Global Success có đáp án

Bài viết này sẽ cung cấp cho nạn đọc đáp án chính xác kèm theo giải thích chi tiết cho bài tập Unit 3: Project – Tiếng Anh lớp 7 trong sách giáo trình “Global Success” trang 37. Nội dung được biên soạn kỹ càng nhằm giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức, tiến bộ nhanh trong quá trình học tập môn tiếng Anh.

Work in groups.

Làm việc theo nhóm

1. Think about some environmental problems in your neighbourhood.

(Nghĩ về vài vấn đề về môi trường ở khu vực của bạn.)

2. Discuss and find the answers to the questions.

(Thảo luận và tìm các câu trả lời cho các câu hỏi.)

– What problems can you find?

(Vấn đề bạn có thể tìm thấy là gì?) 

– What do you want to do to solve the problems?

(Bạn muốn làm gì để giải quyết vấn đề đó?)

– How are you going to do them?

(Bạn định làm chúng như thế nào?)

3. Present them to your class.

(Trình bày chúng trước lớp.)

Lời giải tham khảo:

1. Some environmental problems in my neighbourhood: (Một vài vấn đề về môi trường ở khu vực của tôi)

  • water pollution (ô nhiễm nước)
  • soil pollution (ô nhiễm đất)
  • noise pollution (ô nhiễm tiếng ồn)

2. Waste is the predominant issue in my neighborhood that demands immediate attention. It is crucial for us to minimize waste in our daily activities.

(Rác là vấn đề nổi bật trong khu phố của tôi đang đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức. Việc quan trọng là chúng ta phải giảm thiểu rác thải trong các hoạt động hàng ngày của chúng ta.)

To address this concern, I am adopting several measures. Firstly, I commit to reusing bottles for milk, juice, and other items. Secondly, my aim is to mobilize the community for recycling initiatives, transforming discarded items into useful products. Thirdly, I aspire to participate in book festivals, facilitating the exchange of books and newspapers among neighbors. Lastly, I will opt for reusable alternatives such as paper bags, thereby eliminating the need for plastic bags.

(Để giải quyết vấn đề này, tôi đã thực hiện một số biện pháp. Thứ nhất, tôi cam kết tái sử dụng chai lọ cho sữa, nước trái cây và các vật dụng khác. Thứ hai, mục tiêu của tôi là động viên cộng đồng tham gia vào các sáng kiến tái chế, biến những vật dụng bị loại bỏ thành sản phẩm hữu ích. Thứ ba, tôi mong muốn tham gia vào các hội sách, tạo điều kiện để hàng xóm trao đổi sách và báo. Cuối cùng, tôi sẽ chọn lựa các giải pháp có thể tái sử dụng như túi giấy, từ đó loại bỏ sự cần thiết sử dụng túi nhựa.)

3. 

Now there are many problems of environmental pollution such as water pollution, air pollution, soil pollution, noise pollution and deforestation but I think the most serious problem in my neighbourhood is rubbish. We should reduce the rubbish in the activities daily. Firstly, I can reuse bottles of milk, juice,….Secondly, I want to collect people and recycle them to make useful things. Thirdly, I want to join some book festivals and exchange books, newspapers with others. Finally, I should use reusable things such as paper bags, reusable bags. We can protect the environment with some little actions. I think everyone can do it to have a better life.

Tạm dịch:

Hiện nay có nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường như ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm tiếng ồn và phá rừng, nhưng tôi nghĩ vấn đề nghiêm trọng nhất ở khu phố của tôi là rác thải. Chúng ta nên giảm thiểu rác trong các hoạt động hàng ngày. Đầu tiên, tôi có thể tái sử dụng chai lọ cho sữa, nước trái cây,… Thứ hai, tôi muốn tụ tập cộng đồng và tái chế chúng để tạo ra những vật dụng hữu ích. Thứ ba, tôi muốn tham gia vào các hội sách để trao đổi sách, báo với người khác. Cuối cùng, tôi nên sử dụng những vật dụng có thể tái sử dụng như túi giấy, túi tái sử dụng. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường thông qua những hành động nhỏ. Tôi nghĩ mọi người đều có thể làm điều đó để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.