Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30,31) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30,31) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30,31) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp đáp án bài tập trong Unit 3: A Closer Look 1 – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 30,31) chính xác, chi tiết cho bạn đọc nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức, từ đó tối ưu hóa quá trình học tập của mình.

Bài 1: Match a verb in A with a word or phrase in B.

Nối động từ ở A với một từ hoặc cụm từ ở B.

A B
1. donate a. used paper for notebooks
2. exchange b. primary students
3. water c. litter
4. pick up d. plants
5. tutor e. books

Đáp án:

1 – e: donate books (quyên góp sách)

2 – a: exchange used paper for notebooks (đổi giấy cũ lấy vở viết)

3 – a: water plants (tưới cây)

4 – c: pick up litter (nhặt rác)

5 – b: tutor primary students (dạy kèm học sinh tiểu học)

Bài 2: Complete each of the sentences with a suitable word or phrase from the box.

Hoàn thành mỗi câu sau với từ hoặc cụm từ phù hợp từ khung

tutor – litter – water – donate – used paper for notebooks

1. We pick up __________ at the local park every Sunday.

2. Children in our village exchange __________ every school year.

3. Tom and his friends ____________ the plants in their neighbourhood every weekend.

4. We __________ old textbooks to children in rural areas.

5. Minh and his friends often ___________ small children in their village.

Đáp án:

1. We pick up litter at the local park every Sunday. – Chúng tôi thu gom rác tại công viên địa phương mỗi Chủ Nhật.

2. Children in our village exchange used paper for notebooks every school year. – Các em nhỏ trong làng chúng tôi trao đổi giấy tái chế để lấy sách vở mỗi năm học.

3. Tom and his friends water the plants in their neighbourhood every weekend. – Tom và những người bạn của anh ấy tưới cây trong khu phố của họ mỗi cuối tuần.

4. We donate old textbooks to children in rural areas. – Chúng tôi quyên góp sách giáo trình cũ cho trẻ em ở vùng nông thôn.

5. Minh and his friends often tutor small children in their village. – Minh và những người bạn thường xuyên giảng dạy cho các em nhỏ trong làng của họ.

Bài 3: Use the phrases from the box to write full sentences under the correct pictures.

Sử dụng cụm từ trong khung để viết câu đầy đủ ở bên dưới mỗi bức tranh

– watering vegetables in the school garden (tưới rau trong vườn trường)

– giving gifts to old people (tặng quà cho người già)

– exchanging used paper for notebooks (đổi giấy đã qua sử dụng lấy sổ tay)

– planting trees in the park (trồng cây trong công viên)

– reading books to the elderly (đọc sách cho người già)

– donating clothes to poor children (quyên góp quần áo cho trẻ em nghèo)

Đáp án:

1. Minh is reading books to the elderly. (Minh đọc sách cho người cao tuổi.)

2. Nam and Lan are giving gifts to old people. (Nam và Lan tặng quà cho người già.)

3. We are exchanging used paper for notebooks. (Chúng tôi đổi giấy cũ lấy vở.)

4. They are donating clothes to poor children. (Họ quyên góp quần áo cho trẻ em nghèo.)

5. Nga is planting trees in the park. (Nga trồng cây ở trong công viên.)

Bài 4: Listen and repeat. Pay attention to the sounds /t/, /d/, and /ɪd/.

Nghe và nhắc lại. Chú ý đến các âm /t/, /d/ và /ɪd/

/t/   cooked /kʊkt/: nấu

passed /pɑːst/: vượt qua

helped /helpt/: giúp đỡ

/d/   watered /ˌwɔː.təd/: tưới nước

cleaned /kliːnd/: làm sạch

volunteered /ˌvɑː.lənˈtɪrd/: tình nguyện

/ɪd/   collected /kəˈlek.tɪd/: sưu tầm

donated /dəʊˈneɪtɪd/: quyên góp

provided /prəˈvaɪdɪd/: cung cấp

Bài 5: Listen to the sentences and pay attention to the underlined parts. Tick (✓) the appropriate sounds. Practise the sentences.

Nghe các câu và chú ý đến các phần được gạch chân. Đánh dấu (✓) vào những âm thích hợp. Thực hành các câu.

/t/ /d/ /ɪd/
1. Our club cooked soup for old parents.
2. Students watered the trees in the school.
3. We provided food for homeless children last Tet holiday.
4. Our school donated clothes to poor people.
5. Teenagers volunteered to clean streets.

Đáp án:

Lời giải chi tiết:

/t/ /d/ /ɪd/
1. Our club cooked soup for old parents.  

(Câu lạc bộ của chúng tôi nấu súp cho cha mẹ già.)

2. Students watered the trees in the school.  

(Học sinh tưới cây trong trường.)

3. We provided food for homeless children last Tet holiday.  

(Chúng tôi đã cung cấp thức ăn cho trẻ em vô gia cư vào dịp Tết năm ngoái.)

 
4. Our school donated clothes to poor people.  

(Trường chúng tôi đã tặng quần áo cho người nghèo.)

 
5. Teenagers volunteered to clean streets.  

(Thanh thiếu niên tình nguyện dọn vệ sinh đường phố.)

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.