Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 2 Project (trang 27) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 2 Project (trang 27) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 2 Project (trang 27) – Global Success có đáp án

Để giúp học sinh theo dõi tiến trình học tập một cách thuận lợi, Jes.edu.vn đã ra mắt chuyên mục “Soạn Anh 7 Global Success” theo từng Unit. Trong bài viết này, bạn chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc làm bài Unit 2 Project (trang 27) – Global Success để giúp bạn hiểu bài học một cách dễ dàng hơn.

Work in groups. (Làm việc theo nhóm.)

1. Think about some environmental problems in your neighbourhood.

(Nghĩ về vài vấn đề về môi trường ở khu vực của bạn.)

2. Discuss and find the answers to the questions.

(Thảo luận và tìm các câu trả lời cho các câu hỏi.)

– What problems can you find?

(Vấn đề bạn có thể tìm thấy là gì?) 

– What do you want to do to solve the problems?

(Bạn muốn làm gì để giải quyết vấn đề đó?)

– How are you going to do them?

(Bạn định làm chúng như thế nào?)

3. Present them to your class.

(Trình bày chúng trước lớp.)

Lời giải tham khảo:

Some environmental problems in my neighbourhood: (Một vài vấn đề về môi trường ở khu vực của tôi)

  • water pollution (ô nhiễm nước)
  • soil pollution (ô nhiễm đất)
  • noise pollution (ô nhiễm tiếng ồn)

Waste is the predominant issue in my neighborhood that demands immediate attention. It is crucial for us to minimize waste in our daily activities.

To address this concern, I am adopting several measures. Firstly, I commit to reusing bottles for milk, juice, and other items. Secondly, my aim is to mobilize the community for recycling initiatives, transforming discarded items into useful products. Thirdly, I aspire to participate in book festivals, facilitating the exchange of books and newspapers among neighbors. Lastly, I will opt for reusable alternatives such as paper bags, thereby eliminating the need for plastic bags.

By implementing these actions, I believe we can collectively contribute to reducing waste and fostering a cleaner and more sustainable neighborhood.

Tam dịch:

Rác là vấn đề hàng đầu trong khu phố của tôi đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức. Việc quan trọng là chúng ta cần giảm thiểu rác trong các hoạt động hàng ngày.

Để giải quyết vấn đề này, tôi đang thực hiện một số biện pháp. Thứ nhất, tôi cam kết tái sử dụng chai lọ cho sữa, nước ép và các vật dụng khác. Thứ hai, mục tiêu của tôi là động viên cộng đồng tham gia vào các sáng kiến tái chế, biến những vật phẩm đã bị vứt đi thành sản phẩm hữu ích. Thứ ba, tôi mong muốn tham gia vào các lễ hội sách, tạo điều kiện cho việc trao đổi sách và báo giữa các khu vực xung quanh. Cuối cùng, tôi sẽ chọn lựa các giải pháp thay thế có thể tái sử dụng như túi giấy, từ đó loại bỏ nhu cầu sử dụng túi nhựa.

Bằng cách thực hiện những hành động này, tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau đóng góp vào việc giảm thiểu rác và xây dựng một khu phố sạch sẽ và bền vững hơn.