Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 12 Skill 2 (trang 131) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 12 Skill 2 (trang 131) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 12 Skill 2 (trang 131) – Global Success có đáp án

Bài viết hôm nay sẽ cung cấp đáp án chính xác cùng phần giải thích chi tiết cho bài tập Unit 12: Skills 2 – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 131). Nội dung được biên soạn kỹ càng nhằm hỗ trợ bạn đọc học tập hiệu quả trong môn Tiếng Anh lớp 7.

Bài 1: Work in groups. Match the phrases to the pictures.

Làm việc theo nhóm. Nối các cụm từ với các bức tranh.

Buckingham Palace

Changing of the Guard

Đáp án:

1. Changing of the Guard (đổi lính gác)

2. Buckingham Palace (cung điện Buckingham)

Bài 2: A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times.

Một hướng dẫn viên du lịch đang nói về lịch trình cho chuyến đi trong ngày ở London. Lắng nghe và điền vào bảng thời gian.

Go to Buckingham Palace: 9:30 am

Watch the Changing of the Guard (1) ____

Lunch: (2) ___

The boat ride: (3) ______

Back to the hotel: (4) _________

Bài nghe:

Welcome to our one-day tour of London. At 9:30 a.m., we’ll go to Buckingham Palace. The Queen and her family live there. You can see the Queen’s beautiful garden, and her collection of artworks. Remember to watch the Changing of the Guard at 11:30 a.m. We will then visit Big Ben. It is the Clock Tower on the River Thames. It is one of the most famous symbols of the United Kingdom. Lunch is at 1:00 p.m. You can then go around and take photos. We will return for a boat ride at 3:15 p.m. on the River Thames. You will see historic attractions along the river. We will return to our hotel at 5:00 p.m.

Dịch:

Chào mừng bạn đến với chuyến tham quan một ngày ở London của chúng tôi. Vào lúc 9:30 sáng, chúng ta sẽ đi đến Cung điện Buckingham. Hoàng hậu và gia đình của bà sống ở đó. Bạn có thể nhìn thấy khu vườn đẹp của Hoàng hậu và bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật của bà. Hãy nhớ xem Lễ Thay Phiên Tổng Thống lúc 11:30 sáng. Sau đó, chúng ta sẽ thăm Big Ben. Đó là Tháp Đồng Hồ ở bên sông Thames. Đó là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Vương quốc Anh. Bữa trưa là vào lúc 1:00 chiều. Sau đó, bạn có thể đi vòng quanh và chụp ảnh. Chúng ta sẽ trở lại để đi một chuyến đi thuyền lúc 3:15 chiều trên sông Thames. Bạn sẽ thấy những điểm tham quan lịch sử dọc theo sông. Chúng ta sẽ trở lại khách sạn của chúng ta vào lúc 5:00 chiều.

Đáp án:

Go to Buckingham Palace: 9:30 am (Đến cung điện Buckingham: 9 giờ 30 sáng) 

Watch the Changing of the Guard (1) 11:30 am (Xem nghi thức đổi lính gác: 11 giờ 30 trưa) 

Lunch: (2) 1:00 pm (Bữa trưa: 1 giờ chiều) 

The boat ride: (3) 3:15 pm (Đi thuyền: 3 giờ 15 chiều) 

Back to the hotel: (4) 5:00 pm (Quay về khách sạn: 5 giờ chiều) 

Bài 3: Listen again and complete each sentence with ONE word.

Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.

1. The ______and her family live in Buckingham Palace.

2. At the Palace, you can see the Queen’s beautiful ______.

3. Another name for Big Ben is the_______Tower.

4. After lunch, you can go around and take ________.

5. On the boat ride, you can see historic _________along the river.

Đáp án:

1. The Queen and her family live in Buckingham Palace. – Nữ hoàng và gia đình bà sống tại Cung điện Buckingham.

2. At the Palace, you can see the Queen’s beautiful garden. – Tại Cung điện, bạn có thể thấy được khu vườn đẹp của Nữ hoàng.

3. Another name for Big Ben is the Clock Tower. – Một cái tên khác cho Big Ben là Tháp Đồng Hồ.

4. After lunch, you can go around and take photos. – Sau bữa trưa, bạn có thể đi vòng quanh và chụp ảnh.

5. On the boat ride, you can see historic attractions along the river. – Trên chuyến đi thuyền, bạn có thể nhìn thấy những điểm tham quan lịch sử dọc theo sông.

Bài 4: Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour.

Làm việc theo cặp. Điền vào bảng với thông tin về chuyến tham quan London.

Time

Place

Activity

9.30 a.m

Buckingham Palace

– visiting the Queen’s garden

– …

Đáp án:

Time

(Thời gian)

Place

(Địa điểm)

Activity

(Hoạt động)

9.30 a.m

(9:30 sáng)

Buckingham Palace

(cung điện Buckingham)

– visiting the Queen’s garden

(tham quan khu vườn của Nữ hoàng)

– watching the Changing of the Guard

(xem lính gác đổi ca)

10.30 a.m

(10:30 sáng)

Big Ben

taking photos with the tower

(chụp ảnh với tháp)

11.30 a.m

(11:30 sáng)

lunch

(bữa trưa)

going around and eating

(đi dạo xung quanh và ăn)

2.00 p.m

(2:00 chiều)

the river

(dòng sông)

seeing historic building along the river

(ngắm tòa nhà lịch sử dọc theo sông)

3.00 p.m

(3:00 chiều)

hotel

(khách sạn)

back to the hotel

(trở lại khách sạn)

Bài 5: Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

Hãy tưởng tượng rằng bạn đã tham gia chuyến tham quan London. Viết nhật ký khoảng 70 từ về chuyến tham quan của bạn, dựa trên bảng 4 hoặc sử dụng trí tưởng tượng của bạn.

Bài viết tham khảo:

Today, I embarked on a marvelous tour in London. Firstly, we visited Buckingham Palace, where I admired the beautiful gardens and witnessed the Changing of the Guard ceremony, a sight to behold. Next, we explored Big Ben, an iconic landmark standing tall and proud. Then, we cruised along the River Thames, marveling at the historic sights lining its banks. It was truly an unforgettable experience!

Dịch:

Hôm nay, tôi đã tham gia vào một chuyến tham quan tuyệt vời ở London. Điểm đầu tiên là Cung điện Buckingham, nơi tôi được ngắm nhìn khu vườn xinh đẹp và tận mắt chứng kiến Lễ Thay Phiên Tổng Thống. Tiếp theo là Big Ben, biểu tượng nổi tiếng của Vương quốc Anh. Sau bữa trưa ngon lành, tôi tham quan sông Thames trên chuyến thuyền, chiêm ngưỡng những di tích lịch sử lung linh. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ!