Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp các đáp án chính xác kèm theo giải thích chi tiết cho bài tập trong Unit 12: Getting Started của sách Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 124, 125). Nội dung đã được chuẩn bị bởi đội ngũ chuyên môn tại Jes.edu.vn nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức, từ đó học tập hiệu quả trong môn Tiếng Anh lớp 7 chủ đề English-speaking countries.

Bài 1: Listen and read.

Nghe và đọc.

Mark: How was your holiday in Australia, Phong?

Phong: It was fantastic! I got to use my English in real life: asking for directions, reading maps, talking to local people..

Mark: Oh…Your English is much better.

Phong: Thanks.

Mark: Did you travel a lot?

Phong: Just around Melbourne, the city with four seasons in a day.

Mark: Wow … I didn’t know that. How was it?

Phong: It was great! We took a tour to Phillip Island.

Mark: What did you see?

Phong: We went penguin watching.

Mark: It sounds pretty exciting.

Phong: It was. Australia has amazing landscapes.

Mark: Yes, and Australians love outdoor activities.

Phong: Right. There were plenty of people enjoying the parks and beaches.

Mark: I’m glad that you had a wonderful time there.

Phong: Thanks, Mark.

Tạm dịch:

Mark: Phong, chuyến nghỉ ở Úc của bạn thế nào?

Phong: Thật tuyệt vời! Tôi có thể sử dụng tiếng Anh thực tế: hỏi đường, đọc bản đồ, nói chuyện với người địa phương…

Mark: Ôi… Tiếng Anh của bạn đã tốt hơn nhiều.

Phong: Cảm ơn.

Mark: Bạn đã đi nhiều chỗ chưa?

Phong: Chỉ ở Melbourne thôi, thành phố có bốn mùa trong một ngày.

Mark: Ồ… Tôi không biết về điều đó. Nó thế nào?

Phong: Thật tuyệt! Chúng tôi đi tham quan đảo Phillip.

Mark: Bạn đã thấy gì?

Phong: Chúng tôi đã đi xem chim cánh cụt.

Mark: Nghe có vẻ hấp dẫn.

Phong: Thật vậy. Úc có cảnh quan tuyệt vời.

Mark: Đúng vậy, và người Úc rất thích các hoạt động ngoài trời.

Phong: Đúng. Có rất nhiều người thích thú ở các công viên và bãi biển.

Mark: Tôi rất vui khi bạn đã có một thời gian tuyệt vời ở đó.

Phong: Cảm ơn, Mark.

Bài 2: What are Phong and Mark talking about?

Phong và Mark đang nói chuyện gì?

  1. Phong’s holiday in Australia (Kì nghỉ của Phong ở Úc)
  2. English – speaking countries (Các nước nói tiếng Anh)
  3. The tour to Philip Island (Chuyến tham quan đến Đảo Philip)

Đáp án: A.

Bài 3: Read again and tick (✓) the information you can find in the conversation.

Đọc lại và đánh dấu (✓) thông tin bạn có thể tìm thấy trong cuộc trò chuyện.

1. In Australia, Phong used English in real life.

2. Phong visited some museums.

3. Phillip Island is far from Melbourne.

4. Australia is beautiful.

5. Australians love outdoor activities.

Lời giải chi tiết:

1. In Australia, Phong used English in real life. (Ở Úc, Phong sử dụng tiếng Anh ngoài đời.)

2. Phong visited some museums.(Phong đi thăm một số viện bảo tàng.)

 

3. Phillip Island is far from Melbourne.(Đảo Phillip cách Melbourne rất xa.)

 

4. Australia is beautiful.(Nước Úc xinh đẹp.)

5. Australians love outdoor activities.(Người Úc yêu thích các hoạt động ngoài trời.)

Bài 4: Complete the sentences with the words and phrases from the box.

Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ trong hộp.

   island                sunset                              landscape                       Australians            penguin watching

1. This is a picture of the _______in my village.

2. – Where did you go ______?

    – On the beach

3. – Is Phu Quoc a(n)_______?

    – Yes, it is.

4. We had dinner on the beach after__________.

5. Most ______like outdoor sports and games.

Đáp án:

1. This is a picture of the landscape in my village. (Đây là bức tranh vẽ phong cảnh ở làng quê tôi.)

2. – Where did you go watching? (Bạn đã đi ngắm cảnh ở đâu?)

– On the beach. (Ở bãi biển.)

3. – Is Phu Quoc an island?

(Phú Quốc có phải là một hòn đảo không?)

– Yes, it is.

(Vâng, đúng vậy.)

4. We had dinner on the beach after sunset. – Chúng tôi đã dùng bữa tối trên bãi biển sau khi mặt trời lặn.

5. Most Australians like outdoor sports and games. – Hầu hết người Úc thích các môn thể thao và trò chơi ngoài trời.

Bài 5: Work in groups. Match the countries with their capitals. The first group to find all the correct answers wins.

Làm việc nhóm. Ghép các quốc gia với thủ đô của chúng. Nhóm đầu tiên tìm được tất cả các câu trả lời đúng sẽ thắng.

Canberra

London

Ottawa

Washington D.C

Wellington

1. The USA

2. Canada

3. The UK

4. Australia

5. New Zealand

Đáp án:

1. The USA – Washington D.C

2. Canada – Ottawa

3. The UK – London

4. Australia – Canberra

5. New Zealand – Wellington