Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication (trang 128, 129) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication (trang 128, 129) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication (trang 128, 129) – Global Success có đáp án

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đáp án chính xác kèm theo giải thích chi tiết cho các bài tập trong phần Communication – Unit 12 – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 128, 129). Nội dung được biên soạn kỹ càng nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ kiến thức và học tập hiệu quả.

Bài 1: Listen and read the conversations, paying attention to the highlighted parts.

Nghe và đọc các đoạn hội thoại, chú ý đến những phần được làm nổi bật.

Mark: Scottish men wear kilts, short skirts at their traditional festivals

Lan: Wow…I didn’t know that!

Lan: In 2019, Walt Disney World in California attracted nearly 21 million visitors.

Tom: Amazing!

Dịch:

Mark: Đàn ông Scotland mặc váy truyền thống gọi là kilt, một loại váy ngắn, tại các lễ hội truyền thống của họ.

Lan: Wow… Tôi không biết điều đó!

Lan: Năm 2019, Khu du lịch Walt Disney World tại California đã thu hút gần 21 triệu lượt khách.

Tom: Tuyệt vời!

Bài 2: Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement.

Làm việc theo cặp. Hãy đối thoại tương tự với các tình huống sau, sử dụng biểu cảm ngạc nhiên.

1. New Zealand has the cleanest and safest air on the planet.

2. There are no snakes in New Zealand.

3. More than half of all the lakes in the world are in Canada.

Bài giải tham khảo:

1.

John: “Did you know that New Zealand has the cleanest and safest air on the planet?” – Bạn có biết rằng New Zealand có không khí sạch nhất và an toàn nhất trên hành tinh không?

Alice: “Really? Wow, I had no idea!” – Thực sự không? Ôi, tôi không hề biết!

2.

Mary: “You know, there are no snakes in New Zealand.” – Bạn biết không, ở New Zealand không có rắn đâu.

Jack: “No way! That’s incredible!” – Không thể tin được! Thật là đáng kinh ngạc!

3.

Emily: “Did you hear that more than half of all the lakes in the world are in Canada?” – Bạn có nghe chưa, hơn một nửa số hồ trên thế giới đều ở Canada.

Mike: “Wow, that’s astonishing! I never would’ve guessed!” – Ồ, thật là đáng kinh ngạc! Tôi không bao giờ tưởng tượng được!

Bài 3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next to the fact.

Làm việc nhóm. Thảo luận và viết tên quốc gia bên cạnh thực tế.

1. This country is famous for its kangaroos.

…………

2. This country has a large population, only smaller than that of China and India.

…………

3. This country lies close to the North Pole and is very cold in winter.

…………

4. This country is famous for its royal family.

…………

5. This is a small island country in the Pacific Ocean.

…………

Đáp án:

Fact (Sự thật)

Country

1. This country is famous for its kangaroos. (Đất nước này nổi tiếng với những chú chuột túi.)

Australia

2. This country has a large population, only smaller than that of China and India. (Đất nước này có dân số đông, chỉ nhỏ hơn Trung Quốc và Ấn Độ.)

The USA

3. This country lies close to the North Pole and is very cold in winter. (Đất nước này nằm sát Bắc Cực và rất lạnh vào mùa đông.)

Canada

4. This country is famous for its royal family.(Đất nước này nổi tiếng với gia đình hoàng gia của nó.)

The UK

5. This is a small island country in the Pacific Ocean. (Đây là một quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.)

New Zealand

Bài 4: Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to it.

Làm việc theo cặp. Đọc một số thông tin về các quốc gia nói tiếng Anh và đánh dấu (✓) vào cột đúng với bạn. Sau đó, đóng vai bằng cách một người nói to một câu và người kia trả lời câu đó.

Example:

A: New York is the biggest city but not the capital of the USA.

B: I know this.

A: The state of Alaska in the USA has over 2,600 islands.

B: This is new to me.

This is new to me.

I know this.

1. There are more sheep than people in New Zealand, around 6 sheep per person.

2. The Statue of Liberty is in New York.

3. Canada has the longest coastline in the world.

4. About 90% of Australians live on the coast.

5. Football is the most popular sport in England.

Bài làm tham khảo: 

A: “Did you know there are more sheep than people in New Zealand, around 6 sheep per person?”

B: “Really? That’s surprising!”

A: “The Statue of Liberty is in New York.”

B: “I knew that.”

A: “Canada has the longest coastline in the world.”

B: “Wow, I had no idea!”

A: “About 90% of Australians live on the coast.”

B: “That’s interesting. I didn’t know that!”

A: “Football is the most popular sport in England.”

B: “I’m aware of that. It’s quite famous worldwide.”

Tạm dịch:

A: “Bạn biết không, ở New Zealand có nhiều cừu hơn là người, khoảng 6 con cừu cho mỗi người?”

B: “Thực sự không? Điều đó làm tôi bất ngờ!”

A: “Tượng Nữ thần Tự do ở New York.”

B: “Tôi biết điều đó.”

A: “Canada có bờ biển dài nhất thế giới.”

B: “Ồ, tôi không hề biết!”

A: “Khoảng 90% người Úc sống ở bờ biển.”

B: “Thật thú vị. Tôi không biết điều đó!”

A: “Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất ở Anh.”

B: “Tôi biết điều đó. Nó khá nổi tiếng trên toàn thế giới.”

Lời giải chi tiết:

This is new to me. – Điều này là mới đối với tôi.

I know this. – Tôi biết điều này.

1. There are more sheep than people in New Zealand, around 6 sheep per person. – Có nhiều cừu hơn số người ở New Zealand, khoảng 6 con cừu /người.

2. The Statue of Liberty is in New York. – Tượng Nữ thần Tự do ở New York.

3. Canada has the longest coastline in the world. – Canada có đường bờ biển dài nhất thế giới.

4. About 90% of Australians live on the coast. – Khoảng 90% người Úc sống ven biển.

5. Football is the most popular sport in England. – Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất ở Anh.

Bài 5: Work in groups. Share with your group some interesting facts you know about English-speaking countries. The group takes notes and presents their findings to the class.

Làm việc nhóm. Chia sẻ với nhóm của bạn một số thông tin thú vị mà bạn biết về các quốc gia nói tiếng Anh. Nhóm ghi chép và trình bày kết quả của họ trước lớp.

Lời giải tham khảo:

  • Scotland: Scottish men often wear traditional garments called kilts at their cultural festivals.
  • Ireland: There is a traditional dance competition known as “Riverdance” originated from Ireland.
  • Jamaica: This country is the birthplace of Reggae music and is renowned for its diverse Caribbean culture.
  • India: English is one of the many official languages in India, which is home to one of the largest film industries in the world, known as Bollywood.
  • South Africa: South Africa has 11 official languages, with English being one of the most widely spoken and used in politics and education.

Dịch:

  • Scotland: Đàn ông Scotland thường mặc váy truyền thống gọi là kilt tại các lễ hội truyền thống của họ.
  • Ireland: Có một truyền thống cuộc thi nhảy múa gọi là “Riverdance” xuất phát từ Ireland.
  • Jamaica: Đất nước này là nơi xuất phát của dòng nhạc Reggae và nổi tiếng với nền văn hóa Caribbean đa dạng.
  • India: Tiếng Anh là một trong số nhiều ngôn ngữ chính thức tại Ấn Độ, nơi có một trong những ngành công nghiệp điện ảnh lớn nhất thế giới, được gọi là Bollywood.
  • South Africa: Có 11 ngôn ngữ chính thức tại Nam Phi, trong đó tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất và được sử dụng trong chính trị và giáo dục.