Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 1 Skill 2 (trang 15) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skill 2 (trang 15) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skill 2 (trang 15) – Global Success có đáp án

Jes.edu.vn xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Soạn Tiếng Anh 7 Unit 1 – Skills 2 theo chương trình mới. Mong rằng đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố từ vựng, ngữ pháp cũng như phát triển kỹ năng nghe và đọc hiểu một cách hiệu quả.

Bài 1: Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not?

Hãy nhìn vào bức tranh. Đó là sở thích gì? Bạn nghĩ đó có phải là một sở thích tốt không? Tại sao hoặc tại sao không?

Đáp án:

In the picture, I can see two girls. They are building a dollhouse. In my opinion, their hobby is building dollhouses. I think that’s a good hobby because it develops your creativity. It also makes you more patient.

Dịch: Trong bức tranh, tôi có thể thấy hai cô gái. Họ đang xây dựng một ngôi nhà búp bê. Theo ý kiến của tôi, sở thích của họ là xây dựng những ngôi nhà búp bê. Tôi nghĩ đó là một sở thích tốt vì nó phát triển sự sáng tạo của bạn. Nó cũng khiến bạn trở nên kiên nhẫn hơn.

Bài 2: Listen to an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number

Nghe cuộc phỏng vấn về sở thích của Trang. Điền vào mỗi chỗ trống trong sơ đồ tư duy bằng MỘT từ hoặc số

Trang’s hobby

1. Her hobby is: building ________

2. She started her hobby: ________ years ago

3. She shares her hobby with: her _________

4. To do her hobby Trang needs:

a) cardboard and glue to build the ________ and furniture

b) _______ to make some dolls

5. Benefits: She becomes more patient and __________

Bài nghe:

Lan: Today we’ll talk about hobbies. I know that your hobby is building dollhouses. It’s quite unusual, isn’t it?

Trang: Not really. A lot of girls like it.

Lan: When did you start doing this?

Trang: Three years ago. I read an article about building dollhouses. I loved the idea right away.

Lan: Do any of your friends or relatives build dollhouses too?

Trang: Yes, my cousin Mi loves building them too.

Lan: Is it hard to build a dollhouse?

Trang: No, it isn’t. I use cardboard and glue to build the house and make the furniture. Then I make the dolls from cloth. Finally, I decorate the house.

Lan: What are the benefits of the hobby?

Trang: Well, I’m more patient and creative now.

Tạm dịch:

Lan: Hôm nay chúng ta sẽ nói về sở thích. Mình biết rằng sở thích của bạn là xây dựng những ngôi nhà búp bê. Điều này khá độc đáo, phải không?

Trang: Không hẳn vậy. Nhiều cô gái thích nó lắm.

Lan: Bạn bắt đầu làm điều này khi nào?

Trang: Ba năm trước. Mình đọc một bài báo về việc xây dựng những ngôi nhà búp bê. Mình ngay lập tức thích ý tưởng đó.

Lan: Có bất kỳ bạn bè hoặc người thân nào khác của bạn cũng xây dựng những ngôi nhà búp bê không?

Trang: Có, em họ của mình là Mi cũng thích xây dựng chúng.

Lan: Việc xây dựng một ngôi nhà búp bê có khó không?

Trang: Không, không khó lắm. Mình sử dụng bìa cứng và keo để xây dựng ngôi nhà và làm đồ nội thất. Sau đó, mình làm búp bê từ vải. Cuối cùng, mình trang trí ngôi nhà.

Lan: Có những lợi ích gì từ sở thích này?

Trang: Nhờ sở thích này, mình trở nên kiên nhẫn hơn và sáng tạo hơn bây giờ.

Đáp án:

1. Her hobby is: building dollhouses

2. She started her hobby: three/ 3 years ago

3. She shares her hobby with: her cousin

4. To do her hobby Trang needs:

a) cardboard and glue to build the house and furniture

b) cloth to make some dolls

5. Benefits: She becomes more patient and creative

Bài 3: What is your hobby? Fill in the blanks below

Sở thích của bạn là gì? Điền vào chỗ trống phía dưới.

Đáp án:

1. My hobby: gardening (Sở thích của tôi: làm vườn)

2. Started: 2 years ago (Bắt đầu vào: 2 năm trước)

3. I share my hobby with: my family and my friends (Tôi chia sẻ sở thích với: gia đình và bạn của tôi)

4. To do my hobby I need: plants, pots, gloves, soil,… (Để thực hiện sở thích, tôi cần: cây cỏ, chậu cây, găng tay, đất,…)

5. Benefits: learn about insects and bugs, be more patient and responsible, protect our environment, … (Lợi ích: tìm hiểu về côn trùng và bọ, kiên nhẫn và có trách nhiệm hơn, bảo vệ môi trường của chúng ta,…)

Bài 4: Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below

Bây giờ hãy viết một đoạn văn khoảng 70 từ về sở thích của bạn. Sử dụng các ghi chú trong bài 3. Bắt đầu đoạn văn của bạn như dưới đây

My hobby is gardening. I started this hobby two years ago. I really enjoy it because I can do it with my family and my friends. We can engage in and do something together. We usually spend an hour on Sunday mornings in our garden. I need some plants, gloves, pots, and soil to pursue my hobby. Gardening has many benefits. It helps me become more patient and responsible. I also learn about insects and bugs. Gardening can contribute to protecting our environment.

Dịch:

Sở thích của tôi là làm vườn. Tôi bắt đầu sở thích này 2 năm trước. Tôi rất thích nó vì tôi có thể thực hiện nó cùng gia đình và bạn bè. Chúng tôi có thể tham gia và làm điều gì đó cùng nhau. Thường thì chúng tôi dành một giờ vào các buổi sáng Chủ Nhật trong khu vườn của mình. Để theo đuổi sở thích này, tôi cần một số cây cỏ, găng tay, chậu và đất. Làm vườn mang lại nhiều lợi ích. Nó giúp tôi trở nên kiên nhẫn và trách nhiệm hơn. Tôi cũng học về côn trùng và sâu bọ. Làm vườn có thể đóng góp vào việc bảo vệ môi trường của chúng ta.