Home Ngữ pháp Tiếng Anh Quá khứ của Broadcast là gì?

Quá khứ của Broadcast là gì?

Quá khứ của Broadcast là gì?

Động từ Broadcast là một trong những động từ bất quy tắc thông dụng nhất mà bạn có thể bắt gặp trong rất nhiều bài kiểm tra trong tiếng Anh, trong công việc, trong những đoạn giao tiếp hằng ngày. Vậy quá khứ của Broadcast là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Broadcast ? Còn chờ gì nữa mà không tìm hiểu ngay dưới đây.

Quá khứ của động từ Broadcast là gì?

Quá khứ của Broadcast là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
broadcast broadcast broadcast Phát thanh

Ví dụ:

  • Radio Caroline used to broadcast from a boat in the North Sea
  • The ceremony was broadcast on the internet

Những động từ bất quy tắc tương tự Broadcast

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bet Bet Bet
Bid Bid/Bade Bid/Bidden
Burst Burst Burst
Bust Bust Bust
Cast Cast Cast
Cost Cost Cost
Cut Cut Cut
Fit Fit/Fitted Fit/Fitted
Forecast Forecast/Forecasted Forecast/Forecasted
Hit Hit Hit
Hurt Hurt Hurt
Input Input/Inputted Input/Inputted
Knit Knit/Knitted Knit/Knitted
Let Let Let
Miswed Miswed/Miswedded Miswed/Miswedded
Preset Preset Preset
Put Put Put
Quit Quit Quit
Read Read Read
Rid Rid/Ridded Rid/Ridded
Set Set Set
Shed Shed Shed
Shut Shut Shut
Slit Slit Slit
Split Split Split
Spread Spread Spread
Sublet Sublet Sublet
Sweat Sweat/Sweated Sweat/Sweated
Thrust Thrust Thrust
Upset Upset Upset
Wed Wed/Wedded Wed/Wedded
Wet Wet/Wetted Wet/Wetted

Quá khứ của Broadcast

Cách chia động từ Broadcast

Bảng chia động từ
Số Số ít Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We/ They You
Hiện tại đơn broadcast broadcast broadcasts broadcast broadcast
Hiện tại tiếp diễn am broadcasting are broadcasting is broadcasting are broadcasting are broadcasting
Quá khứ đơn broadcast broadcast broadcast broadcast broadcast
Quá khứ tiếp diễn was broadcasting were broadcasting was broadcasting were broadcasting were broadcasting
Hiện tại hoàn thành have broadcast have broadcast has broadcast have broadcast have broadcast
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been broadcasting have been broadcasting has been broadcasting have been broadcasting have been broadcasting
Quá khứ hoàn thành had broadcast had broadcast had broadcast had broadcast had broadcast
QK hoàn thành Tiếp diễn had been broadcasting had been broadcasting had been broadcasting had been broadcasting had been broadcasting
Tương Lai will broadcast will broadcast will broadcast will broadcast will broadcast
TL Tiếp Diễn will be broadcasting will be broadcasting will be broadcasting will be broadcasting will be broadcasting
Tương Lai hoàn thành will have broadcast will have broadcast will have broadcast will have broadcast will have broadcast
TL HT Tiếp Diễn will have been broadcasting will have been broadcasting will have been broadcasting will have been broadcasting will have been broadcasting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would broadcast would broadcast would broadcast would broadcast would broadcast
Conditional Perfect would have broadcast would have broadcast would have broadcast would have broadcast would have broadcast
Conditional Present Progressive would be broadcasting would be broadcasting would be broadcasting would be broadcasting would be broadcasting
Conditional Perfect Progressive would have been broadcasting would have been broadcasting would have been broadcasting would have been broadcasting would have been broadcasting
Present Subjunctive broadcast broadcast broadcast broadcast broadcast
Past Subjunctive broadcast broadcast broadcast broadcast broadcast
Past Perfect Subjunctive had broadcast had broadcast had broadcast had broadcast had broadcast
Imperative broadcast Let′s broadcast broadcast

Mời bạn đọc tìm hiểu thêm về 12 thì trong tiếng Anh để bổ sung thêm cho mình những kiến thức cần thiết nhất nhé.