Home Học tiếng Anh Ngữ pháp Tiếng Anh Quá khứ của Abide là gì?

Quá khứ của Abide là gì?

Quá khứ của Abide là gì?

Động từ bất quy tắc là những động từ thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp, trong các bài kiểm tra, trong công việc,…. Sự khác biệt của chúng chính là không chia động từ theo nguyên tắc thông thường. Và Abide là một trong những từ rất thường gặp, vậy quá khứ của Abide là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Abide là gì?

Động từ nguyên mẫu Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
abide abode/abided abode/abided lưu trú, lưu lại

Ví dụ:

  • He abided in the wilderness for forty days.
  • I can’t abide her.

Một số động từ cùng quy tắc với Abide

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Arise Arose Arisen
Drive Drove Driven
Handwrite Handwrote Handwritten
Ride Rode Ridden
Rise Rose Risen
Stride Strode Stridden
Strive Strove Striven
Thrive Thrived/Throve Thrived/Thriven
Write Wrote Written

Quá khứ của Abide là gì

Cách chia động từ với Abide

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn abide abide abides abide abide abide
Hiện tại tiếp diễn am abiding are abiding is abiding are abiding are abiding are abiding
Quá khứ đơn abode abode abode abode abode abode
Quá khứ tiếp diễn was abiding were abiding was abiding were abiding were abiding were abiding
Hiện tại hoàn thành have abode have abode has abode have abode have abode have abode
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been abiding have been abiding has been abiding have been abiding have been abiding have been abiding
Quá khứ hoàn thành had abode had abode had abode had abode had abode had abode
QK hoàn thành Tiếp diễn had been abiding had been abiding had been abiding had been abiding had been abiding had been abiding
Tương Lai will abide will abide will abide will abide will abide will abide
TL Tiếp Diễn will be abiding will be abiding will be abiding will be abiding will be abiding will be abiding
Tương Lai hoàn thành will have abode will have abode will have abode will have abode will have abode will have abode
TL HT Tiếp Diễn will have been abiding will have been abiding will have been abiding will have been abiding will have been abiding will have been abiding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would abide would abide would abide would abide would abide would abide
Conditional Perfect would have abode would have abode would have abode would have abode would have abode would have abode
Conditional Present Progressive would be abiding would be abiding would be abiding would be abiding would be abiding would be abiding
Conditional Perfect Progressive would have been abiding would have been abiding would have been abiding would have been abiding would have been abiding would have been abiding
Present Subjunctive abide abide abide abide abide abide
Past Subjunctive abode abode abode abode abode abode
Past Perfect Subjunctive had abode had abode had abode had abode had abode had abode
Imperative abide Let′s abide abide

XEM THÊM: Tổng hợp 12 thì trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM