Home Ngữ pháp Tiếng Anh Quá khứ của Forecast là gì?

Quá khứ của Forecast là gì?

Quá khứ của Forecast là gì?

Động từ Forecast là động từ được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp, trong học tập, trong các bài kiểm tra,…. Đồng thời Forecast còn là một động từ bất quy tắc rất thường gặp và không tuân theo quy tắc thông thường khi chia thì. Vậy quá khứ của Forecast là gì? Chia thì với động từ Forecast sao cho đúng? Mọi thắc mắc đều được chúng tôi giải đáp trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Forecast là gì?

Quá khứ của Forecast là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
forecast forecast/forecasted forecast/forecasted tiên đoán

Ví dụ:

  • The weather forecast said it was going to rain later today.
  • Operating profits are forecast to be below previous expectations at $3m

Những động từ cùng tương tự với Forecast

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bet Bet Bet
Bid Bid/Bade Bid/Bidden
Broadcast Broadcast/Broadcasted Broadcast/Broadcasted
Burst Burst Burst
Bust Bust Bust
Cast Cast Cast
Cost Cost Cost
Cut Cut Cut
Fit Fit/Fitted Fit/Fitted
Hit Hit Hit
Hurt Hurt Hurt
Input Input/Inputted Input/Inputted
Knit Knit/Knitted Knit/Knitted
Let Let Let
Miswed Miswed/Miswedded Miswed/Miswedded
Preset Preset Preset
Put Put Put
Quit Quit Quit
Read Read Read
Rid Rid/Ridded Rid/Ridded
Set Set Set
Shed Shed Shed
Shut Shut Shut
Slit Slit Slit
Split Split Split
Spread Spread Spread
Sublet Sublet Sublet
Sweat Sweat/Sweated Sweat/Sweated
Thrust Thrust Thrust
Upset Upset Upset
Wed Wed/Wedded Wed/Wedded
Wet Wet/Wetted Wet/Wetted

Quá khứ của Forecast

Cách chia với động từ Forecast

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn forecast forecast forecasts forecast forecast forecast
Hiện tại tiếp diễn am forecasting are forecasting is forecasting are forecasting are forecasting are forecasting
Quá khứ đơn forecast forecast forecast forecast forecast forecast
Quá khứ tiếp diễn was forecasting were forecasting was forecasting were forecasting were forecasting were forecasting
Hiện tại hoàn thành have forecast have forecast has forecast have forecast have forecast have forecast
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been forecasting have been forecasting has been forecasting have been forecasting have been forecasting have been forecasting
Quá khứ hoàn thành had forecast had forecast had forecast had forecast had forecast had forecast
QK hoàn thành Tiếp diễn had been forecasting had been forecasting had been forecasting had been forecasting had been forecasting had been forecasting
Tương Lai will forecast will forecast will forecast will forecast will forecast will forecast
TL Tiếp Diễn will be forecasting will be forecasting will be forecasting will be forecasting will be forecasting will be forecasting
Tương Lai hoàn thành will have forecast will have forecast will have forecast will have forecast will have forecast will have forecast
TL HT Tiếp Diễn will have been forecasting will have been forecasting will have been forecasting will have been forecasting will have been forecasting will have been forecasting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would forecast would forecast would forecast would forecast would forecast would forecast
Conditional Perfect would have forecast would have forecast would have forecast would have forecast would have forecast would have forecast
Conditional Present Progressive would be forecasting would be forecasting would be forecasting would be forecasting would be forecasting would be forecasting
Conditional Perfect Progressive would have been forecasting would have been forecasting would have been forecasting would have been forecasting would have been forecasting would have been forecasting
Present Subjunctive forecast forecast forecast forecast forecast forecast
Past Subjunctive forecast forecast forecast forecast forecast forecast
Past Perfect Subjunctive had forecast had forecast had forecast had forecast had forecast had forecast
Imperative forecast Let′s forecast forecast

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc cập nhật mới nhất