Quá khứ của Bend là gì?

0
3717
Quá khứ của Bend

Bend là một trong những động từ được sử dụng rất phổ biến trong các bài kiểm tra tiếng Anh cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Đồng thời, vì là động từ bất quy tắc nên Bend không tuân theo nguyên tắc thông thường. Vậy quá khứ của Bend là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Bend? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Bend là gì?

Quá khứ của Bend là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
bend bent bent uốn cong, bẻ cong

Ví dụ:

  • The road bends to the left after the traffic lights.
  • I bent down and picked up the coins lying on the road.

Một số động từ cùng quy tắc với động từ Bend

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Build Built Built
Lend Lent Lent
Send Sent Sent
Spend Spent Spent
Wend Wended/Went Wended/Went

Quá khứ của Bend là gì?

Cách chia động từ Bend

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bend bend bends bend bend bend
Hiện tại tiếp diễn am bending are bending is bending are bending are bending are bending
Quá khứ đơn bent bent bent bent bent bent
Quá khứ tiếp diễn was bending were bending was bending were bending were bending were bending
Hiện tại hoàn thành have bent have bent has bent have bent have bent have bent
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bending have been bending has been bending have been bending have been bending have been bending
Quá khứ hoàn thành had bent had bent had bent had bent had bent had bent
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bending had been bending had been bending had been bending had been bending had been bending
Tương Lai will bend will bend will bend will bend will bend will bend
TL Tiếp Diễn will be bending will be bending will be bending will be bending will be bending will be bending
Tương Lai hoàn thành will have bent will have bent will have bent will have bent will have bent will have bent
TL HT Tiếp Diễn will have been bending will have been bending will have been bending will have been bending will have been bending will have been bending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bend would bend would bend would bend would bend would bend
Conditional Perfect would have bent would have bent would have bent would have bent would have bent would have bent
Conditional Present Progressive would be bending would be bending would be bending would be bending would be bending would be bending
Conditional Perfect Progressive would have been bending would have been bending would have been bending would have been bending would have been bending would have been bending
Present Subjunctive bend bend bend bend bend bend
Past Subjunctive bent bent bent bent bent bent
Past Perfect Subjunctive had bent had bent had bent had bent had bent had bent
Imperative bend Let′s bend bend

XEM THÊM: Cập nhật bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

5/5 - (100 bình chọn)