Home Định Nghĩa Luật hành chính tiếng Anh là gì

Luật hành chính tiếng Anh là gì

Luật hành chính tiếng Anh là gì

Luật hành chính tiếng Anh là Administrative Law.
Luật hành chính là bộ phận luật pháp quản lí hoạt động của các cơ quan hành chính của chính quyền.
Một số từ vựng liên quan đến luật hành chính trong tiếng Anh:

 • Luật Hiến pháp (tiếng Anh là Constitutional Law)
 • Luật Dân sự (tiếng Anh là Civil Law)
 • Luật Hình sự (tiếng Anh là Criminal Law)
 • Luật Thương mại (tiếng Anh là Commercial Law hay Law on Commerce)
 • Luật Sở hữu trí tuệ (tiếng Anh là Intellectual Property Law)
 • Luật Đất đai (tiếng Anh là Law on Land)
 • Luật Thuế (tiếng Anh là Tax Law)
 • Luật Thương mại quốc tế (tiếng Anh là International Trade Law)
 • Luật hiện hành (tiếng Anh là substantive law)
 • Hệ thống pháp luật (tiếng Anh là legal system)
 • Bộ Luật (tiếng Anh là Code (of Law))
 • Ban hành luật (tiếng Anh là to pass/to approve a law)
 • Thông qua luật (tiếng Anh là to pass/to enact a law)
 • Dự thảo luật (tiếng Anh là bill hay proposition)