Home Học tiếng Anh Khúc Xạ Ánh Sáng Tiếng Anh Là Gì

Khúc Xạ Ánh Sáng Tiếng Anh Là Gì

“Khúc xạ ánh sáng” trong tiếng Anh được gọi là “refraction of light.”

Đây là hiện tượng khi ánh sáng đi qua một môi trường có chỉ số khúc xạ khác nhau, gây ra sự thay đổi hướng và tốc độ của ánh sáng. Hiện tượng này thường xảy ra khi ánh sáng chuyển từ một chất có chỉ số khúc xạ cao sang một chất có chỉ số khúc xạ thấp hoặc ngược lại. “Refraction of light” có thể được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /rɪˈfrækʃən əv laɪt/ hoặc /rɪˈfrækʃn̩ əv laɪt/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /rɪˈfrækʃən əv laɪt/ hoặc /rɪˈfrækʃn̩ əv laɪt/

Dưới đây là 10 từ vựng liên quan đến “khúc xạ ánh sáng” trong tiếng Anh:

 • Refraction: Khúc xạ.
 • Optics: Quang học.
 • Medium (Plural: Media): Môi trường truyền tải ánh sáng.
 • Index of refraction: Chỉ số khúc xạ.
 • Incident ray: Tia chiếu.
 • Refracted ray: Tia khúc xạ.
 • Angle of incidence: Góc chiếu.
 • Angle of refraction: Góc khúc xạ.
 • Denser medium: Môi trường có độ mật cao.
 • Snell’s Law: Định luật Snell, liên quan đến khúc xạ ánh sáng khi chuyển từ một môi trường sang môi trường khác.

Một số câu ví dụ về “khúc xạ ánh sáng” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. When light passes from air into water, it undergoes refraction, causing the change in its direction. =>Khi ánh sáng đi từ không khí vào nước, nó trải qua khúc xạ, gây ra sự thay đổi hướng di chuyển của nó.
 2. The index of refraction is a measure of how much light is bent as it enters a different medium. =>Chỉ số khúc xạ là một đo lường cho việc ánh sáng bị uốn cong khi nó đi vào một môi trường khác.
 3. Snell’s Law mathematically describes the relationship between the angles of incidence and refraction. =>Định luật Snell mô tả toán học mối quan hệ giữa các góc chiếu và góc khúc xạ.
 4. Mirages are optical illusions caused by the refraction of light in layers of air with different temperatures. =>Ảo ảnh là những ảo tưởng quang học do sự khúc xạ của ánh sáng trong các lớp không khí có nhiệt độ khác nhau.
 5. The eye’s lens utilizes the principles of refraction to focus light onto the retina, allowing us to see images clearly. =>Thấu kính của mắt sử dụng nguyên tắc của khúc xạ để tập trung ánh sáng vào võng mạc, cho phép chúng ta nhìn thấy hình ảnh rõ ràng.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM