Home Học tiếng Anh Khoa gây mê hồi sức tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Khoa gây mê hồi sức tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Khoa gây mê hồi sức” có nghĩa là Anesthesia Department với phiên âm /ˌæn.ɪsˈθiː.zi.ə dɪˈpɑːrt.mənt/

Một số từ liên quan đến “Khoa gây mê hồi sức”

  • Anesthesia Machine – /ˌæn.ɪsˈθiː.zi.ə məˈʃiːn/: Máy gây tê
  • Anesthetic – /ˌæn.əsˈθet.ɪk/: Thuốc mê
  • Intensive Care Unit (ICU) – /ɪnˈtɛn.sɪv kɛr ˈjuː.nɪt/: Đơn vị chăm sóc đặc biệt
  • Ventilator – /ˈvɛn.tɪ.leɪ.tər/: Máy thở
  • Emergency Room (ER) – /ɪˈmɜː.dʒən.si rum/: Phòng cấp cứu
  • Monitoring – /ˈmɒn.ɪ.tər.ɪŋ/: Giám sát
  • Resuscitation – /rɪˌsʌs.ɪˈteɪ.ʃən/: Hồi sức
  • Pulse Oximeter – /pʌls ˈɒk.sɪˌmɪtər/: Máy đo oxy xung
  • Anesthesiology – /ˌæn.əs.θiː.ziˈɒl.ə.dʒi/: Khoa gây mê hồi sức.
  • Anesthesiologist – /ˌæn.əs.θiː.ziˈɒl.ə.dʒɪst/: Bác sĩ gây mê.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Khoa gây mê hồi sức” và dịch nghĩa

1. Our hospital’s Anesthesia Department is equipped with state-of-the-art technology.

=> Khoa gây mê hồi sức của bệnh viện chúng tôi được trang bị công nghệ hiện đại.

2. The Anesthesia Department plays a crucial role in ensuring patient comfort during surgeries.

=> Khoa gây mê hồi sức đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thoải mái cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.

3. Doctors from the Anesthesia Department are on call 24/7 for emergency surgeries.

=> Bác sĩ từ Khoa gây mê hồi sức có thể được gọi vào mọi lúc trong ngày đêm cho các ca phẫu thuật khẩn cấp.

4. The Anesthesia Department team collaborates closely with surgeons to ensure optimal patient care.

=> Đội ngũ Khoa gây mê hồi sức hợp tác chặt chẽ với các bác sĩ phẫu thuật để đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân.

5. Training in the Anesthesia Department focuses on the latest pain management techniques.

=> Đào tạo tại Khoa gây mê hồi sức tập trung vào các kỹ thuật quản lý đau mới nhất.

6. The Anesthesia Department prioritizes patient safety and comfort throughout the surgical process.

=> Khoa gây mê hồi sức ưu tiên an toàn và thoải mái cho bệnh nhân suốt quá trình phẫu thuật.

7. Members of the Anesthesia Department participate in continuous professional development programs.

=> Các thành viên của Khoa gây mê hồi sức tham gia các chương trình phát triển chuyên môn liên tục.

8. In the Anesthesia Department, anesthesiologists work closely with nurses and other healthcare professionals.

=> Trong Khoa gây mê hồi sức, các bác sĩ gây mê làm việc chặt chẽ với y tá và các chuyên gia y tế khác.

9. The Anesthesia Department is responsible for pre-operative assessments to ensure patient readiness for surgery.

=> Khoa gây mê hồi sức chịu trách nhiệm đối với đánh giá trước phẫu thuật để đảm bảo sự sẵn sàng của bệnh nhân cho phẫu thuật.

10. Our hospital is proud to have a skilled and dedicated team in the Anesthesia Department.

Bệnh viện của chúng tôi tự hào có đội ngũ tài năng và tận tụy tại Khoa gây mê hồi sức.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn