Home Học tiếng Anh Các dạng bài tập so sánh hơn lớp 6 thường gặp có đáp án

Các dạng bài tập so sánh hơn lớp 6 thường gặp có đáp án

Các dạng bài tập so sánh hơn lớp 6 thường gặp có đáp án

Các dạng bài tập tiếng Anh so sánh hơn lớp 6 từ cơ bản đến nâng cao có đáp án chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến ​​thức về các quy tắc, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng liên quan đến các câu so sánh hơn. Bằng cách ôn tập thường xuyên, các em học sinh sẽ nhớ lâu và sẽ vận dụng kiến ​​thức đã học một cách linh hoạt vào thực tế. Cùng ôn lại các lý thuyết cơ bản cùng chúng tôi sau đó giải 6 dạng bài tập so sánh hơn nhé!

1. Tổng quan về lý thuyết so sánh hơn trong tiếng Anh

1.1 Khái niệm so sánh hơn là gì?

Trong tiếng Anh THCS, so sánh hơn (comparative) là cấu trúc dùng để so sánh từ hai hoặc nhiều đối tượng với nhau về một tiêu chí nào đó. Trong đó sẽ có một vật đạt tiêu chí tốt hơn so với các vật còn lại.

So sánh hơn là gì?
Trước khi làm bài tập, hãy tìm hiểu về khái niệm so sánh hơn (comparisons) nhé. | Nguồn: Internet

1.2 Cấu trúc câu so sánh hơn trong tiếng Anh

Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh được chia làm hai loại bao gồm: so sánh hơn với tính từ, trạng từ ngắn và so sánh hơn với tính từ và trạng từ dài.

  • So sánh hơn với tính từ và trạng từ ngắn

S + V + Short adj / adv + er + than + O/ Clause/ N/ Pronoun

Example: My car is faster than yours. (Xe của tôi nhanh hơn xe của bạn.)

  • So sánh hơn với tính từ và trạng từ dài

S + V + more + Long adj / adv + than + O/ Clause/ N/ Pronoun

Example: This seafood restaurant is more expensive than the one we went to last week.
(Nhà hàng hải sản này đắt hơn nhà hàng chúng tôi đã đến vào tuần trước.)

Lưu ý: Tính từ và trạng từ ngắn thường là những từ có 1 âm tiết. Trong khi tính từ, trạng từ dài là những từ có 2 âm tiết trở lên. Trên thực tế vẫn có những trường hợp mà tính từ có 2 âm tiết khi có đuôi kết thúc là “-y, -le, -et, -ow, -er” vẫn được coi là tính từ ngắn.

1.3 Các trường hợp tính từ bất quy tắc trong so sánh hơn

Tính từ bất quy tắc (Irregular adjectives) là những tính từ không tuân theo các quy tắc biến đổi thông thường để tạo ra cấu trúc so sánh hơn (Comparative). Thay vì thêm “er” như các tính từ khác, tính từ bất quy tắc lại có cách biến đổi rất riêng biệt.

Tính từSo sánh hơn
Good (Tốt)Better (Tốt hơn)
Far (Xa)Farther (Xa hơn)
Bad (Xấu)Worse (Xấu hơn)
Much (Nhiều)More (Nhiều hơn)
Old (Lớn tuổi)Elder (Lớn tuổi hơn)
Old (Cổ/ cũ/ già)Older (Cổ/ cũ/ già hơn)
Far (Chỉ mức độ ví dụ như mạnh, nhiều)Further (Chỉ mức độ ví dụ như mạnh, nhiều hơn)

1.4 Các trường hợp đặc biệt trong cấu trúc so sánh hơn

Khi sử dụng tính từ ngắn trong cấu trúc so sánh hơn, bạn cần lưu ý:

  • Khi tính từ ngắn kết thúc bằng đuôi “e”, trong cấu trúc so sánh hơn chỉ cần thêm “r” ở cuối từ.

+ Large (lớn) → Larger (lớn hơn)

+ Nice (đẹp, tốt) → Nicer (đẹp hơn, tốt hơn)

+ Late (muộn) → Later (muộn hơn)

  • Khi tính từ ngắn kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm kế tiếp thì lưu ý cần phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm “er”.

+ Big (lớn) → Bigger (lớn hơn)

+Hot (nóng) → Hotter (nóng hơn)

+ Thin (gầy) → Thinner (gầy hơn)

  • Khi tính từ ngắn kết thúc bằng đuôi “y” thì phải chuyển “y” thành “i” sau đó mới thêm “er”.

+ Happy (hạnh phúc) → Happier (hạnh phúc hơn)

+ Funny (vui) → Funnier (vui hơn)

+ Busy (bận) → Busier (bận rộn hơn)

Bài tập so sánh hơn lớp 6 có đáp án
Để đạt trọn điểm bài tập so sánh hơn, các em học sinh nên lưu ý về các trường hợp đặc biệt trong cấu trúc này nhé. | Nguồn: Internet

2. Tổng hợp các dạng bài bài tập tiếng Anh so sánh hơn lớp 6 trọng tâm

2.1 Dạng 1: Biến đổi các từ ở dạng so sánh hơn và ngược lại

Tính từSo sánh hơn
1. rich1. ______
2. large2. ______
3. ______3. worse
4. ______4. fatter
5. far5. ______
6. intelligent6. ______
7. heavy7. ______
8. ______8. older
9. expensive9. ______

Đáp án:

1. richer    2. larger    3. bad    4. fat    5. further    6. more intelligent    7. heavier    8. old    9. more expensive

2.2 Dạng 2: Hoàn thành câu ở dạng so sánh hơn

1. My sister is _____ (old) me.

2. The River Nile is _____ (long) the River Thames.

3. Egypt is _____ (hot) Scotland.

4. Cars are _____ (fast) bicycles.

5. 0/10 is_____ (bad) 1/10.

6. The cinema is _____ (expensive) the swimming pool.

Đáp án:

1. older than    2. longer than    3. hotter than    4. faster than    5. worse than    6. more expensive than

2.3 Dạng 3: Hoàn thành văn bản với dạng so sánh hơn

Hi! I’m Stacey and this is my family. My dad is Alan and my mum is Clare. I’ve got two brothers, Harry and Nathan, and a sister, Milly. Harry is 18 and Nathan is 16. Harry is 1.(old) _____ than Nathan, but Nathan is tall for his age. Harry is 2.(small) _____ than him, but he’s got 3.(big)_____ ears! My sister is 16, too. I’m only 12, so I’m 4.(young) _____ than all of them, but I think they aren’t very intelligent. I’m much 5.(intelligent)_____ ! And I’m 6.(good) _____ at the piano than my sister, too. My dad’s brother, Uncle John, has got a lot of money – he’s 7.(rich)_____ than my dad. His car was 8.(expensive)_____ than our car. It’s very fast!

Đáp án:

1. older     2. smaller     3. bigger     4. younger     5. more intelligent     6. better     7. richer

8. more expensive

2.4 Dạng 4: Chọn phương án đúng

1. I think Despicable Me 2 was funnier / funnyer than Despicable Me 1.

2. Is Angelina Jolie more old / older than Sandra Bullock?

3. My sister thinks she’s intelligent / more intelligent than me, but I don’t agree!

4. Do you think the Harry Potter films are more good / better than the books?

5. Who is nicer / more nice, Kate or Alice?

Đáp án:

1. funnier     2. older     3. more intelligent     4. better     5. nicer

2.5 Dạng 5: Có lỗi sai trong mỗi câu, gạch dưới lỗi sai và sửa lại

1. Dad has many science books than me, so borrow one of his books to take on vacation.

2. Lan got few marks in the test than Hung.

3. New York is farer from Istanbul than Paris.

4. Sharon is more kind than Kate.

5. I think Despicable Me 2 was funnyer than Despicable Me 1.

Đáp án:

1. many → more

2. few → fewer

3. farer → farther

4. more kind → kinder

5. funnyer → funnier

Các dạng bài tập so sánh hơn lớp 6 có đáp án
Để nâng cao kỹ năng làm bài dạng so sánh hơn, hãy làm thử các dạng bài tập nhé. | Nguồn: Internet

2.6 Dạng 6: Bài tập nâng cao

Phần 1:

1. Health and happiness are (important) ____________ than money.

2. We always go camping when we go on holiday. It’s much (cheap) ____________ than staying in a hotel.

3. I like the countryside. It’s (healthy) ____________and (peaceful) ____________ living in a city.

4. I spent (little money)____________ than you.

5. I know him (well)____________ than anyone else.

6. The weather is (warm) ____________today than it was yesterday.

7. My house is (far____________ from here than yours.

8. My toothache is (painful) ____________ than it was yesterday.

9. Sorry, I’m late. It took me (long) ____________ to get there than I expected.

10. Jim is (hard-working)____________ than Tom.

Đáp án:

1. more important

2. cheaper

3. healthier / more peaceful

4. less money

5. better

6. warmer

7. farther

8. more painful

9. longer

10. more hard-working

Phần 2:

1. The more I talk, the (more/ most) she hates me.

2. Jane’s younger sister is still at school. Her (elder/ older) sister is a doctor.

3. You’re standing too near me. Can you move a bit (further/ farther) away from me?

4. If you need any (further/ father) information, please contact me.

5. You can buy (more expensive/ the most expensive) camera if you like. I’ve just won a lottery.

Đáp án:

1. more     2. elder     3. farther     4. further     5. the most expensive

Cấu trúc so sánh thường xuất hiện trong nhiều bài thi tiếng Anh. Vì vậy, nếu các em học sinh không nắm vững lý thuyết có thể dẫn đến những sai sót không mong muốn và làm ảnh hưởng đến kết quả thi của mình. Ôn tập kiến ​​thức thường xuyên và luyện tập các bài tập tiếng Anh so sánh hơn lớp 6 kèm đáp án phía trên để đạt điểm cao như mong muốn nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM