Home Học tiếng Anh Quá khứ của Bind là gì?

Quá khứ của Bind là gì?

Quá khứ của Bind là gì?

Động từ bất quy tắc Bind là một trong những động từ thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày, cũng thường xuất hiện trong các bài Test tiếng Anh. Vậy quá khứ của Bind là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Bind? Hãy cùng JES tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây nhé.

Quá khứ của động từ Bind là gì?

Quá khứ của Bind là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
bind bound bound buộc, trói

Ví dụ:

  • They found themselves in a bind when they got lost in the fog.
  • The doctor bound up the patient’s leg with a bandage

Các động từ cùng quy tắc với Bind

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Find Found Found
Grind Ground Ground
Wind Wound Wound

Quá khứ của Bind là gì?

Cách chia động từ Bind

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bind bind binds bind bind bind
Hiện tại tiếp diễn am binding are binding is binding are binding are binding are binding
Quá khứ đơn bound bound bound bound bound bound
Quá khứ tiếp diễn was binding were binding was binding were binding were binding were binding
Hiện tại hoàn thành have bound have bound has bound have bound have bound have bound
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been binding have been binding has been binding have been binding have been binding have been binding
Quá khứ hoàn thành had bound had bound had bound had bound had bound had bound
QK hoàn thành Tiếp diễn had been binding had been binding had been binding had been binding had been binding had been binding
Tương Lai will bind will bind will bind will bind will bind will bind
TL Tiếp Diễn will be binding will be binding will be binding will be binding will be binding will be binding
Tương Lai hoàn thành will have bound will have bound will have bound will have bound will have bound will have bound
TL HT Tiếp Diễn will have been binding will have been binding will have been binding will have been binding will have been binding will have been binding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bind would bind would bind would bind would bind would bind
Conditional Perfect would have bound would have bound would have bound would have bound would have bound would have bound
Conditional Present Progressive would be binding would be binding would be binding would be binding would be binding would be binding
Conditional Perfect Progressive would have been binding would have been binding would have been binding would have been binding would have been binding would have been binding
Present Subjunctive bind bind bind bind bind bind
Past Subjunctive bound bound bound bound bound bound
Past Perfect Subjunctive had bound had bound had bound had bound had bound had bound
Imperative bind Let′s bind bind

XEM THÊM: Tổng hợp kiến thức 12 thì trong tiếng Anh bạn cần biết