Home Học tiếng Anh [PDF] Bài tập trọng âm 2 âm tiết có đáp án trong tiếng Anh

[PDF] Bài tập trọng âm 2 âm tiết có đáp án trong tiếng Anh

[PDF] Bài tập trọng âm 2 âm tiết có đáp án trong tiếng Anh

Bạn gặp nhiều khó khăn với các âm chứa 2 âm tiết trong quá trình giải các bài tập nhấn trọng âm. Bạn muốn cải thiện nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, bạn tìm nguồn tham khảo nhưng không phù hợp với trình độ của bản thân. Hãy tham khảo qua bộ Bài tập trọng âm 2 âm tiết có đáp án dưới đây để cải thiện hiệu quả khả năng của bản thân các bạn nhé.

Cách đánh trọng âm của từ có 2 âm tiết

Quy tắc 1: Đa số các danh từ và tính từ gồm có 2 âm tiết trong tiếng Anh thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:

 • angry /´æηgri/
 • happy/ ˈhæpi/…
 • center /ˈsentər/
 • apple /ˈæp.əl/

Quy tắc 2: Phần lớn các động từ và giới từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ:

 • between /bɪˈtwiːn/
 • among /əˈmʌŋ/
 • profess /prəˈfes/
 • enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

Quy tắc 3: Một số động từ nếu có âm tiết thứ 2 là âm ngắn thì trọng âm thường vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:

 • brighten /ˈbraɪ.tən/
 • enter/ ˈentər/

Quy tắc 4: Danh từ hay tính từ có chứa nguyên âm dài ở âm tiết thứ 2 thì trọng âm sẽ rơi vào chính âm tiết đó.

Ví dụ:

 • perfume /pərˈfjuːm/
 • extreme /ɪkˈstriːm/
 • belief /bɪˈliːf/
 • police /pəˈliːs/
 • supreme /suːˈpriːm/…

Quy tắc 5: Các từ số đếm trong tiếng Anh sẽ được nhấn trọng âm ở đuôi teen, nếu từ kết thúc bằng đuôi y thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên.

Ví dụ:

 • thirteen /θɜːˈtiːn/ – thirty /ˈθɜː.ti/
 • fifteen /fɪf ˈtin/ – fifty /ˈfɪf.ti/…
Các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh
Các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh

Một số bài tập trọng âm của từ có 2 âm tiết

1. A. darkness B. sister C. market D. remark

2. A. begin B. comfort C. apply D. suggest

3. A. direct B. idea C. suppose D. figure

4. A. revise B. amount C. village D. desire

5. A. standard B. happen C. handsome D. destroy

6. A. provide B. product C. promote D. profess

7. A. consist B. carry C. remove D. protect

8. A. provide B. listen C. repeat D. collect

9. A. study B. delete C. reward D. survive

10. A. connect B. travel C. deny D. return

11. A. impress B. favor C. occur D. police

12. A. regret B. selfish C. purpose D. preface

13. A. govern B. cover C. perform D. father

14. A. writer B. teacher C. builder D. career

15. A. morning B. college C. arrive D. famous

16. A. contain B. express C. carbon D. obey

17. A. study B. knowledge C. precise D. message

18. A. private B. provide C. arrange D. advise

19. A. devote B. compose C. purchase D. advise

20. A. supper B. support C. supply D. supreme

21. A. rescue B. request C. receive D. repeat

22. A. hundred B. thousand C. relic D. relax

23. A. award B. enroll C. music D. below

24. A. champion B. matches C. direct D. famous

25. A. abroad B. active C. address D. attend

26. A. arrow B. arrive C. arrest D. about

27. A. excuse B. suburb C. garden D. swimming

28. A. tenant B. common C. rubbish D. machine

29. A. Christmas B. champion C. chemise D. chimney

30. A. crowded B. language C. practice D. propose

Đáp án

1. D 2. B 3. D 4. C 5. D 6. B 7. B 8. B 9. A 10. B 11. B 12. A 13. C 14. D 15. C 16. C 17. C 18. A 19. C 20. A 21. A 22. D 23. C 24. C 25. B 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D

File bài tập trọng âm 2 âm tiết có đáp án PDF

https://drive.google.com/drive/folders/1S0jIx-PSppDPwcSiBhapc2_SVRHwBOuB

Tham khảo các bài tập trọng âm từ có 2 âm tiết trên đây để cải thiện ngay kết quả học tập của bản thân bạn nhé. Chúc bạn có kết quả thật tốt trong các kỳ thi sắp tới.

Với niềm đam mê viết lách Thu Nỡ mong muốn mang đến cho độc giả những thông tin hay và hữu ích về các sách luyện thi TOEIC, sách luyện thi IELTS, sách học tiếng Trung, tiếng Nhật...