Home Học tiếng Anh Chauvet Jeans was a well-known nineteen century painter

Chauvet Jeans was a well-known nineteen century painter

Chauvet Jeans was a well-known nineteen century painter

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Chauvet Jeans was a well-known nineteen century painter whose paintings are extraordinarily sophisticated.

A. old-fashioned
B. basic
C. primitive
D. complex

Key Answer: D

Dịch nghĩa: Chauvet Jeans là một họa sĩ nổi tiếng ở thế kỷ 19 với những bức tranh cực kỳ tinh xảo

A. old-fashioned /ˌəʊldˈfæʃ.ənd/ (adj): cũ, lạc hậu, không hợp thời trang
B. basic /ˈbeɪ.sɪk/ (adj): cơ bản
C. primitive /ˈprɪm.ɪ.tɪv/ (adj): ban sơ, nguyên thủy
D. complex /ˈkɒm.pleks/ (adj): phức tạp

=> sophisticated: phức tạp = complex

Với niềm đam mê viết lách Thu Nỡ mong muốn mang đến cho độc giả những thông tin hay và hữu ích về các sách luyện thi TOEIC, sách luyện thi IELTS, sách học tiếng Trung, tiếng Nhật...