Home Học tiếng Anh Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành có đáp án

Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành có đáp án

Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành có đáp án

Bạn gặp khó khăn với chủ điểm ngữ pháp quá khứ hoàn thành khi học Tiếng Anh? Bạn đang tìm các dạng bài tập để củng cố thêm kiến thức. Hãy xem qua bài viết và thử sức với các bài tập trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành dưới đây để cải thiện hiệu quả học tập nhé.

1. Lý thuyết thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense)

1.1 Cách sử dụng quá khứ hoàn thành

 • Diễn tả một hoạt động đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ.

Ví dụ: Hoa had gone to school before Hong came.

 • Diễn tả một hành động đã xảy ra và kéo dài tới một thời điểm nhất định trong quá khứ.

Ví dụ: They had had that motorbike for 5 years before it broke down.

 • Diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm nhất định trong quá khứ.

Ví dụ: Han had traveled to VN before 2019

 • Diễn tả hành động điều kiện không có thực trong quá khứ trong câu điều kiện loại III.

Ví dụ: If Nga had known that, she would have acted differently.

 • Dùng để thể hiện sự thất vọng về sự việc nào đó trong quá khứ. (thường dùng cấu trúc điều ước trong quá khứ.)

1.2 Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành

Một số từ xuất hiện trong câu sử dụng thì quá khứ hoàn thành cần chú ý là:

 • Until then
 • By the time
 • Prior to that time
 • before
 • after
 • for
 • as soon as
 • by
 • by the end of + time in the past

1.3 Công thức của thì quá khứ hoàn thành

 • Câu khẳng định: S + had + VpII
 • Câu phủ định: S + hadn’t + VpII
 • Câu nghi vấn: Had + S + VpII ?
Lý thuyết thì quá khứ hoàn thành
Lý thuyết thì quá khứ hoàn thành

2. Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành

2.1 Dạng bài tập quá khứ hoàn thành cơ bản

Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất

1. She (___) the ocean before she moved to Vancouver.

A. had never seen
B. never seen
C. have never seen
D. had never saw

2. The teacher (___) out when I arrived in the classroom.

A. goes
B. have gone
C. has gone
D. had gone

3. I (___) my document before the power went out in the computer lab.

A. had save
B. have saved
C. had saved
D. saved

4. When they arrived we (___) the test.

A. had already started
B. have already started
C. starts
D. already starting

5. George (___) his furniture before he moved to Japan.

A. have sold
B. had sold
C. had sell
D. sells

6. Larry (___) his homework already by the time Roy came over.

A. finishes
B. had finish
C. had finished
D. have finish

7. I (___) a little Spanish before I went to Mexico.

A. study
B. had studied
C. had study
D. have studied

8. Ruth (___) an Austrailian until she met John.

A. had never met
B. have never met
C. never met
D. never have met

9. I (___) such majestic mountains before I went to Banff.

A. never seen
B. had never seen
C. never have seen
D. never saw

10. (___) visited Toronto before your trip last summer?

A. Have you ever
B. You had
C. Had ever you
D. Had you ever

Bài 2: Choose the correct answers

1. The teacher (___) out when I arrived in the classroom.

A. goes B. have gone C. has gone D. had gone

2. I (___) my document before the power went out in the computer lab.

A. had save B. have saved C. had saved D. saved

3. When they arrived we (___)the test.

A. had already started B. have already started C. starts D. already starting

4. George (___) his furniture before he moved to Japan.

A. have sold B. had sold C. had sell D. sells

5. Larry (___) his homework already by the time Roy came over.

A. finishes B. had finish C. had finished D. have finish

Bài 3: Chọn đáp án có ý nghĩa giống với câu gốc

 1. I had already seen the film but I decided to watch it again last night.
 2. I watched the film last night for the first time.
 3. Last night wasn’t the first time that I had seen the film.
 4. The boys were playing football while it was raining.
 5. The boys were playing football until it started to rain.
 6. The boys played football in the rain.
 7. I was writing an e-mail when our computer broke down.
 8. Our computer broke down before I wrote an e-mail.
 9. I had started writing an e-mail and then our computer broke down.
 10. My aunt bought me a lovely gift after she had spent the summer holiday with us.
 11. When the summer holiday was over, my aunt bought me a lovely gift.
 12. While my aunt was spending the summer holiday with us, she bought us a lovely gift

2.2 Dạng bài tập quá khứ hoàn thành nâng cao

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. The/ they/ before/ of/ the/ get/ had/ off/ turn/ light/ office/ out.

A. The light had turned off before they got out of the office.
B. The light have turned off before they got out of the office.
C. The light had been turned off before they got out of the office.
D. The light turned off before they got out of the office.

2. By/ begin/ she/,/ had/ leave/ time/ I/ my/ the/ quickly/ work.

A. By the time I began my work, she had left quickly.
B. By the time I begun my work, she have left quickly.
C. By the time I began my work, she left quickly.
D. By the time I began my work, she left quickly.

3. After/ finish/ my/,/ we/ back/ father/ his/ home/ work/ come.

A. After my father have been finished his work, we came back home.
B. After my father finished his work, we have came back home.
C. After my father finish his work, we come back home.
D. After my father finished his work, we came back home.

4. Before/ go/ had/ an/ novel/ my/ to/ brother/ read/ interesting/ he/ bed.

A. Before my brother went to bed, he read an interesting novel.
B. Before my brother go to bed, he read an interesting novel.
C. Before my brother went to bed, he had read an interesting novel.
D. Before my brother go to bed, he had read an interesting novel.

5. When/ her/ in/,/ he/ had/ join/ Linh/ best friend/ Bangkok/ the/ Ever/ meet.

A. When Linh has met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.
B. When Linh met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.
C. When Linh meet her best friend in Bangkok, he joined the Ever.
D. When Linh met her best friend in Bangkok, he joined the Ever.

6. Cuong/ this/ before/ last night/ had/ text/ he/ went/ translate/ out.

A. Cuong had translated this text before he go out last night.
B. Cuong had translated this text before he went out last night.
C. Cuong have translated this text before he went out last night.
D. Cuong translated this text before he went out last night.

7. Hung/ your/ before/ meet/ had/ email/ he/ use/ you?

A. Have Hung used your email before he met you?
B. Have Hung use your email before he met you?
C. Had Hung use your email before he met you?
D. Had Hung used your email before he met you?

8. When/ I/ arrive/ had/ hadn’t/ my/ lunch/ parents.

A. When my parents have arrived, I hadn’t had lunch.
B. When my parents arrived, I hadn’t had lunch.
C. When my parents arrived, I hadn’t have lunch.
D. When my parents have arrived, I hadn’t had lunch.

9. They/ before/ had/ to/ the meeting/ speak/ her.

A. They had been spoken to her before the meeting.
B. They had spoken to her before the meeting.
C. They have spoken to her before the meeting.
D. They had speak to her before the meeting.

10. I/ that/ hadn’t/ see/ before/ was/ the man/ sure/ I.

A. I have sure that I hadn’t seen the man before.
B. I was sure that I hadn’t seen the man before.
C. I was sure that I hadn’t see the man before.
D. I was sure that I seen the man before.

Bài 2: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống

1. When Hoa arrived at the theater, the film (___) (start).

A. had start
B. have started
C. started
D. had been started

2. He (___) (live) in Laos before He went to Vietnam.

A. had live
B. have lived
C. had lived
D. living

3. After Lan (___) (eat) the cake, Lan began to feel sick.

A. had eaten
B. ate
C. had eat
D. have eaten

4. If he (___) (listen) to me, he would have got the job.

A. had listened
B. listened
C. had listen
D. have listened

5. Linh didn’t arrive until I (___) (leave).

A. had left
B. have left
C. left
D. have left

6. After they (___) (finish) lunch, they went out.

A. was forget
B. had forgot
C. have forgot
D. had forgotten

7. The tree was dead because it (___) (be) arid all summer.

A. being
B. is
C. had been
D. have been

8. I (___) (meet) him somewhere before.

A. met
B. had met
C. had meet
D. have met

9. They were late for the flight because they (___) (forget) their passports.
A. was forgot
B. had forgotten
C. was forgotten
D. forgot

10. Linh told me she (___) (study) a lot before the exam.

A. had study
B. studied
C. had studied
D. have studied

Bài 3: Chọn từ thích hợp

1. They (come) (___) back home after they (finish) (___) their work.

A. came – have finished
B. came – had finished
C. come – had finished
D. came – had finish

2. She said that she (meet) (___) Mr. Bean before.

A. have met
B. met
C. had met
D. had meet

3. Before he (go) (___)  to bed, he (read) (___) a novel.

A. went – had read
B. go – had read
C. went – have read
D. went – read

4. He told me he (not/wear) (___) such kind of clothes before.

A. hadn’t worn
B. worn
C. is worn
D. haven’t worn

5. When I came to the stadium, the match (start) (___)

A. had start
B. was started
C. had started
D. started

6. Before she (listen) (___) to music, she (do) (___) her homework.

A. listen – had done
B. listened – had did
C. listened – had do
D. listened – had done

7. Last night, Peter (go) (___) to the supermarket before he (go) (___) home

A. have gone – went
B. went – went
C. had gone – went
D. go – went

2.3 Dạng bài tập quá khứ hoàn thành tổng hợp

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. They (cycle) all day so their legs were sore in the evening.

A. Had been cycle
B. Had been cycling
C. Had cycled
D. Had been cycled

2. I (not / work) all day; so I wasn’t tired and went to the disco at night.

A. Had not been working
B. Had worked
C. Had not worked
D. Had not been worked

3. They were very tired in the evening because they (help) on the farm all day.

A. Had been helped
B. Had been helping
C. Helped

4. He (drive) less than an hour when he ran out of petrol.

A. Had been driving
B. Had driving
C. Had drived
D. Drived

5. Frank Sinatra caught the flu because he (sing) in the rain too long.

A. Had been singing
B. Had sang
C. Had sung
D. Had singing

6. How long (learn / she) English before she went to London?

A. Had she learned
B. Had she been learning
C. Had she learn
D. She leared

7. I (not / walk) for a long time, when it suddenly began to rain.

A. Did not walk
B. Had not been walking
C. Had not walked
D. Walked

8. (where / she / live) before she moved to Chicago?

A. Where did she live
B. Where had she lived
C. Where had she live

9. (she / find) a place to stay when she went to Boston?

A. Had she found
B. Had she find
C. Did she find

10. (you / have) breakfast before you came here?

A. Had had you
B. Had you had
C. Did you have
D. Do you have

11. (why / you / clean) the bathroom before you bathed the dog?

A. Why had you cleaned
B. Why you had cleaned
C. Why cleaned you had

12. (you / finish) your homework before you went to the cinema?

A. Have you finished
B. Had you finished
C. Did you finishe

13. We (look for) her ring for two hours and then we found it in the bathroom.

A. Had looked
B. Had looking
C. Had been looking
D. Looked

14. The doctor took off the plaster that he (put on) six weeks before.

A. Has put on
B. Had put on
C. Had been putting on

15. My brother ate all of the cake that our mum (make).

A. Had made
B. Had been making
C. Made

16. When she went out to play, she (do / already) her homework.

A. Had already done
B. Have already done
C. Already done
D. Has already done

17. They (wait) at the station for 90 minutes when the train finally arrived.

A. Had waited
B. Had been waiting
C. Had wait
D. Waited

18. We (sleep) for 12 hours when he woke us up.

A. Had been sleeping
B. Had slept
C. Slept

Bài 2: Khoanh tròn dạng đúng của động từ ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành sau cho phù hợp với ngữ cảnh câu

 1. The robbers (left/ had left) the bank when the policemen finally (arrived/ had arrived).
 2. When the rain (started/ had started), the Atkinsons (finished/ had finished) planting trees.
 3. By the time Rebecca (went/ had gone) into the store, she (got/ had got) soaked.
 4. Darcey (saw/ had seen) this castle before she (came/ had come) again last Sunday.
 5. Mr.Palmer didn’t (speak/ hadn’t spoken) any Chinese before he (moved/ had moved) to Peking.
 6. Sonny (got / had got) fainted by the time the ambulance (reached/ had reached) the hospital.
 7. When my mother (brought/ had brought) me an apple, I (finished/ had finished) my homework.
 8. Mrs.Wilkinson (refused/ had refused) to drive the car because she (had/ had had) a terrible accident on the highway about a year ago.
 9. I (didn’t think/ hadn’t thought) of having a new house before I (saw/ had seen) that ad on TV.
 10. My uncle (didn’t try/ hadn’t tried) Italian food before (went/ had gone) to that restaurant.

3. Đáp án bài tập trắc nghiệm của thì quá khứ hoàn thành

3.1. Đáp án bài tập cơ bản

Bài 1

 1. had never seen
 2. had gone
 3. had saved
 4. had already started
 5. had sold
 6. had finished
 7. had studied
 8. had never met
 9. had never seen
 10. Had you ever

Bài 2:

 1. had gone
 2. had saved
 3. had already started
 4. had sold
 5. had finished

Bài 3:

 1. b
 2. b
 3. b
 4. a

3.2. Đáp án bài tập nâng cao

Bài 1:

 1. The light had turned off before they got out of the office.
 2. By the time I began my work, she had left quickly.
 3. After my father finished his work, we came back home.
 4. Before my brother went to bed, he had read an interesting novel.
 5. When Linh met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.
 6. Cuong had translated this text before he went out last night.
 7. Had Hung used your email before he met you?
 8. When my parents arrived, I hadn’t had lunch.
 9. They had spoken to her before the meeting.
 10. I was sure that I hadn’t seen the man before.

Bài 2:

1.B – 2.C – 3. A – 4. A – 5. A – 6. D – 7. C – 8. B – 9. B – 10. C

Bài 3

1B 2C 3B 4A 5C 6D 7C

3.3. Đáp án bài tập tổng hợp

Bài 1:

1c – 2c – 4C – 5B – 6A – 8B – 7C – 9A – 10A 11B – 12B – 13A – 14D – 15A – 16A – 17A – 18b

Bài 2:

1. had left – arrived
2. started – had finished
3. went – had got
4. had seen – came
5. hadn’t spoken – moved
6. had got – reached
7. brought – had finished
8. refused – had had
9. hadn’t thought – saw
10. hadn’t tried – went

4. File bài tập trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành pdf kèm đáp án

https://drive.google.com/drive/folders/1HukATeaDUGY39S3V53Uyoq5Fx1uMm1tV

Bài viết trên đã tổng hợp tất cả các bài tập trắc nghiệm về thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh có đáp án. Hy vọng những bài tập trên có thể hỗ trợ bạn nắm vững kiến thức hơn về chủ điểm ngữ pháp này. Chúc bạn học tốt và đạt được kết quả như mong muốn!

Với niềm đam mê viết lách Thu Nỡ mong muốn mang đến cho độc giả những thông tin hay và hữu ích về các sách luyện thi TOEIC, sách luyện thi IELTS, sách học tiếng Trung, tiếng Nhật...