Home Học tiếng Anh Bài tập trắc nghiệm Thì hiện tại hoàn thành có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Thì hiện tại hoàn thành có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Thì hiện tại hoàn thành có đáp án

Bạn vừa mới hoàn thành chủ điểm về thì hiện tại hoàn thành trong Tiếng Anh và đang tìm kiếm bài tập để áp dụng? Vậy ắt hẳn bộ bài tập trắc nghiệm hiện tại hoàn thành sau đây là thứ mà bạn đang tìm kiếm để ôn luyện, trau dồi kiến thức của bản thân. Hãy tham khảo qua để thử sức và đánh giá trình độ của mình nhé.

1. Tổng quan về thì Hiện tại hoàn thành

1.1 Cấu trúc của thì Hiện tại hoàn thành

ĐỘNG TỪ TO BEĐỘNG TỪ THƯỜNG
Khẳng địnhS + have/has + been + …S + have/has + V(p2) + …
Phủ địnhS + have/has not + been +…S + have/has not + V(p2) +…
Nghi vấnHave/Has + S + been +…?Have/Has + S + V(p2) + …?

1.2 Cách dùng thì Hiện tại hoàn thành

CÁCH DÙNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNHVÍ DỤ 
Diễn tả một hành động xảy ra ở quá khứ nhưng còn kéo dài đến hiện tại và khả năng tiếp diễn tương lai.I have lived in Vietnam for 20 years. (Tôi đã sống ở Việt Nam 20 năm rồi.)
Đề cập một hành động mang tính lặp lại cho đến hiện tại.He has watched this show several times. (Anh ấy đã xem chương trình này nhiều lần rồi.)
Diễn tả kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân.This is the first time I have eaten eel soup. (Đây là lần đầu tiên tôi ăn cháo lươn.)
Diễn tả một hành động diễn ra không có rõ thời gian cụ thể.Mary has lost her wallet. She is finding it. (Mary làm mất ví rồi. Cô ấy đang tìm nó.)
Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả còn lưu lại đến hiện tại.I have worked hard for 5 hours. I’m very exhausted now. (Tôi làm việc chăm chỉ 5 tiếng đồng hồ rồi. Giờ tôi đang rất kiệt sức.)
Cách dùng thì Hiện tại hoàn thành
Cách dùng thì Hiện tại hoàn thành

1.3 Dấu hiệu nhận biết của thì Hiện tại hoàn thành

  • Just: mới
  • Already: rồi
  • Recently = Lately: Gần đây
  • Since + mốc thời gian: Từ khi…
  • For + khoảng thời gian: trong…
  • Ever: từng
  • Never…before: chưa từng…trước đây
  • So far = Until now = Up to now = Up to the present: cho đến bây giờ
  • Cấu trúc so sánh hơn nhất: the + Adj-est/the + most + Adj.

2. Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại hoàn thành có đáp án

Bài 1: Choose the correct answer

  1. They have …….. such a great film.

A. make
B. making
C. made
D. was made

2. Nobody has …….. homework yet.

A. done
B. did
C. do
D. didn’t

3. Who …….. all the candies? The box is empty.

A. have eaten
B. has eaten
C. ate
D. was eating

4. ……..you …….. your room yet?

A. Have…cleaned
B. Has…cleaned
C. Were…cleaning
D. Did…clean

5. How many books …….. you……..?

A. had…read
B. did…read
C. have…read
D. has…read

6. My cousins …….. on holiday for 3 weeks.

A. were
B. are going to be
C. have been
D. has been

7. This is the most beautiful I …….. ever………

A. had…met
B. have…met
C. has…met
D. was…going to meet

8. I am looking for my pen. I have……..it.

A. lose
B. losed
C. lost
D. loosen

9. They……..a lot of bikes.

A. were sold
B. sells
C. have sell
D. have sold

10. He…….. the movie ticket yet.

A. have bought
B. haven’t bought
C. has bought
D. hasn’t bought

Bài 2: Choose the correct answer

1. I have …….. watched this show………

A. just – already
B. already – yet
C. never – before
D. never – yet

2. Have you……..downloaded this song?

A. ever
B. never
C. since
D. yet

3. I haven’t applied for this job……..

A. just
B. never
C. ever
D. yet

4. Has Mary listened to the song……..2 hours?

A. yet
B. for
C. since
D. ever

5. He has played football……..he was a child.

A. for
B. so
C. since
D. because

6. I have……..drunk all the milk.

A. already
B. yet
C. since
D. so far

7. I can’t find my eraser. Have you seen it……..?

A. never
B. before
C. recently
D. just

8. She hasn’t met her family …….. a long time.

A. since
B. for
C. in
D. from

9. He can’t come with us because he has …….. broken his leg.

A. ever
B. never
C. yet
D. just

10. Some students haven’t done their homework ……..

A. before
B. yet
C. so
D. since

Bài 3: Choose the correct answer

1. Has David……..been to Korea?

A. ever
B. yet
C. since
D. for

2. They…….. written their essays yet.

A. has
B. hasn’t
C. haven’t
D. were

3. I need to buy a new watch but I ……..which one I’ll buy.

A. haven’t decide
B. wasn’t decided
C. hasn’t decided
D. haven’t decided

4. …….. his father cooked before?

A. Has
B. Have
C. Was
D. Were

6. Some scientists …….. the cancer treatment.

A. have finding
B. has found
C. have founded
D. have found

7. The police …….. the robber yet. It’s not safe now.

A. haven’t caught
B. weren’t caught
C. hasn’t caught
D. have catch

8. The thief …….. millions of dollars from the bank.

A. have stolen
B. has stolen
C. was stolen
D. stolen

9. She …….. to Japan several times before.

A. were
B. have been
C. has be
D. has been

10. I …….. this lesson yet.

A. wasn’t understood
B. am not understand
C. haven’t understand
D. haven’t understood

11. How many times …….. you …….. this book?

A. has…read
B. have…read
C. did…read
D. do…read

Bài 4: Choose the correct answer

1. I …….. my homework yet.

A. have finished
B. has finished
C. did finished
D. haven’t finished

2. Jane ……… Come and say hello!

A. have arrived
B. has arrived
C. is going to arrive
D. arrived

3. I am not thirsty. I have …….. drunk milk.

A. yet
B. now
C. just
D. ever

4. Mary has never …….. to Taiwan.

A. been
B. went
C. go
D. was

5. …….. you ever eaten chocolate?

A. Are
B. Were
C. Do
D. Have

6. She hasn’t sold the car ……..

A. just
B. yet
C. since
D. never

7. She …….. her keys. She’s trying to find them.

A. have lost
B. lost
C. has lost
D. was lost

8. Peter …….. as a teacher for 2 years.

A. has work
B. has worked
C. have worked
D. have work

9. I …….. a writer since 2010.

A. was
B. has been
C. have been
D. had been

10. My close friend …….. my new watch yet.

A. haven’t seen
B. didn’t see
C. hasn’t see
D. hasn’t seen

Đáp án

Bài 1: 

1-C 2-A 3-B 4-A 5-C 6-C 7-B 8-C 9-D 10-D

Bài 2:

1-C 2-A 3-D 4-B 5-C 7-A 8-B 9-D 10-B

Bài 3:

1-A 2-C 3-D 4-A 5-D 6-D 7-C 8-B 9-B 10-B 11-B

Bài 4:

1-D 2-B 3-C 4-A 5-D 6-A 7-C 8-B 9-C 10-B

XEM THÊM: Bài tập thì Hiện tại hoàn thành với since và for

3. File bài tập thì hiện tại hoàn thành trắc nghiệm file pdf có đáp án

https://drive.google.com/drive/folders/1B5sxSpUZbCIrPAWWIHPI3WWplqra-KDD

Với các kiến thức và bài tập trắc nghiệm thì hiện tại hoàn thành trên đây, chúng tôi tin chắc các bạn đọc đã phần nào nắm vững được chủ điểm hiện tại hoàn thành. Hãy luyện tập thường xuyên và ôn lại các kiến thức để đạt kết quả tốt các bạn nhé.

Với niềm đam mê viết lách Thu Nỡ mong muốn mang đến cho độc giả những thông tin hay và hữu ích về các sách luyện thi TOEIC, sách luyện thi IELTS, sách học tiếng Trung, tiếng Nhật...