Home Học tiếng Anh 100+ Câu bài tập trọng âm trong tiếng Anh hay (có đáp án)

100+ Câu bài tập trọng âm trong tiếng Anh hay (có đáp án)

100+ Câu bài tập trọng âm trong tiếng Anh hay (có đáp án)

Luôn có mặt trong các bài thi thực tế, bài tập trọng âm được nhiều bạn học cho là khó, vì nó yêu cầu phải rèn luyện trong một khoảng thời gian dài mới có thể làm chính xác. Tham khảo qua bài viết dưới đây để nắm bắt các mẹo cải thiện trình độ tiếng Anh của bản thân bạn nhé!

1. Các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh

1.1 Cách đánh trọng âm của từ có 2 âm tiết

Quy tắc 1: Đa số các danh từ, tính từ có hai âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:

 • center /ˈsentər/
 • apple /ˈæp.əl/
 • angry /´æηgri/
 • happy/ ˈhæpi/…

Quy tắc 2: Phần lớn các động từ và giới từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ:
profess /prəˈfes/
enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/
between /bɪˈtwiːn/
among /əˈmʌŋ/…

Quy tắc 3: Một số động từ khi có âm tiết thứ hai là âm ngắn thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:

 • enter/ ˈentər/,
 • brighten /ˈbraɪ.tən/…

Quy tắc 4: Danh từ hay tính từ có chứa nguyên âm dài ở âm tiết thứ hai thì trọng âm rơi vào chính âm tiết đó.

Ví dụ:

 • belief /bɪˈliːf/
 • police /pəˈliːs/
 • perfume /pərˈfjuːm/
 • extreme /ɪkˈstriːm/
 • supreme /suːˈpriːm/…

Quy tắc 5: Các từ số đếm trong tiếng Anh sẽ được nhấn trọng âm ở đuôi teen, nếu từ kết thúc bằng đuôi y thì trọng âm rơi ở âm tiết đầu tiên.

Ví dụ:

 • thirteen /θɜːˈtiːn/ – thirty /ˈθɜː.ti/
 • fifteen /fɪf ˈtin/ – fifty /ˈfɪf.ti/…

1.2 Cách đánh trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên

Quy tắc 6: Với danh từ có ba âm tiết, nếu âm tiết thứ hai có âm /i/ hoặc /ə/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:

 • exercise /’eksəsaiz/
 • interview /ˈɪn.tə.vjuː/
 • hospital /ˈhɒs.pɪ.təl/…

Quy tắc 7: Danh từ, tính từ, động từ khi có âm tiết cuối có chứa âm /i/ hoặc /ə/và kết thúc là phụ âm thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ:

 • important /ɪmˈpɔː.tənt/
 • consider /kənˈsɪdər/
 • remember /rɪˈmembər/…

1.3 Cách đánh trọng âm cho từ có tiền tố, hậu tố

Quy tắc 8: Các từ có hậu tố là – ic, – ish, – tion, – ance, – ence, – iar, – ical, – sion, – eous, – idle, – ious, – ian, – ience, – id, – ity thì trọng âm sẽ nhấn vào âm tiết ở trước.

Ví dụ:

 • nation /ˈneɪʃn/
 • similarity /ˌsɪm.ɪˈlær.ə.ti/
 • linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/
 • foolish /ˈfuːlɪʃ/
 • musician /mjuˈzɪʃn/,…

Quy tắc 9: Các từ có hậu tố là – ique, – esque , – ain, – ee, – eer, – ese thì trọng âm sẽ rơi vào chính âm tiết đó.

Ví dụ:

 • Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/
 • engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/
 • remain /rɪˈmeɪn/…

Quy tắc 10: Các từ thêm hậu tố – en, – ful, – able, – er/or, – hood, – ing, – ment, – ship, – ness, – ous, – less thì trọng âm vẫn giữ như ở từ gốc.

Ví dụ:

 • agreement /əˈɡriːmənt/
 • happiness /ˈhæpinəs/
 • reliable /rɪˈlaɪəbl/
 • poisonous /ˈpɔɪzənəs/
 • interesting /ˈɪn.tre.stɪŋ/…

Quy tắc 11: Các từ có hậu tố là – phy, – graphy, – cy, – al, – ate, – gy, – ity thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ vị trí cuối đếm lên.

Ví dụ:

 • economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/
 • investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/
 • identity /aɪˈdɛntɪti/
 • photography /fəˈtɑːɡrəfi/
 • psychology /saɪˈkɒl.ə.dʒi/,…

Quy tắc 12: Các từ kết thúc là các đuôi: how, what, where,… thì nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:

 • everywhere /ˈev.ri.weər/
 • somehow /ˈsʌm.haʊ/,…

Quy tắc 13: Các từ chứa vert, test, tain, tract, sist, cur, vent, self thì trọng âm sẽ rơi vào chính các âm tiết này.

Ví dụ:

 • event /ɪˈvent/
 • protest /prəˈtest/
 • persist /pəˈsɪst/
 • contract /kənˈtrækt/
 • herself /hɜːˈself/
 • occur /əˈkɜːr/
 • contain /kənˈteɪn/…

Quy tắc 14: Đa số các tiền tố không nhận trọng âm.

Ví dụ:

 • dis’cover
 • re’write
 • im’possible
 • disa’bility…
 • Ngoại lệ: ‘underpass, ‘undergo…

Quy tắc 15: Trọng âm sẽ không rơi vào các âm yếu như /ə/, /i/

Ví dụ:

 • occur /əˈkɜːr/
 • persona /pəˈsəʊ.nə/…
Các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh
Các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh

2. Trọng âm tiếng Anh trong câu

Trong tiếng Anh, không chỉ từ mang trọng âm mà trọng âm cũng thường xuất hiện trong câu. Trọng âm của một câu sẽ rơi vào từ được phát âm to, nhấn mạnh để thể hiện thông điệp, ý muốn muốn truyền tải. Việc nhấn trọng âm p sẽ giúp tạo nên âm điệu, mang đến sắc thái trong giao tiếp một cách tự nhiên.

Ví dụ:

She is my girlfriend. (Nhấn mạnh đối tượng, chính cô ấy chứ không phải ai khác.)

2.1 Các từ có chứa nội dung (content words): được nhấn trọng âm

Chúng ta sẽ thường nhấn trọng âm vào các từ mang ý nghĩa chính, quan trọng và thể hiện nội dung trong câu. Cụ thể:

 • Động từ chính: sell, bought, listening…
 • Danh từ: car, weather, flower,…
 • Tính từ: beautiful, cheap, rich,…
 • Trạng từ: happily, quickly,…
 • Trợ động từ (dạng phủ định): don’t, can’t,…
 • Đại từ chỉ định: this, that, those, these
 • Từ để hỏi: Who, Where, How,…

Ví dụ:

 • My mom is cooking dinner.
 • You aren’t listening to me.
 • What do they want to do?

2.2 Từ thuộc cấu trúc (structure words): không nhận trọng âm

 • Đại từ: we, they, he…
 • Giới từ: by, on, at…
 • Mạo từ: a, an, the…
 • Từ nối: and, because…
 • Trợ động từ: can, must,…
 • Động từ “tobe”: is, am, are
Trọng âm tiếng Anh trong câu
Trọng âm tiếng Anh trong câu

3. Tổng hợp một số bài tập về trọng âm tiếng Anh

3.1 Bài tập trọng âm 2 âm tiết có đáp án

1. A. darkness B. sister C. market D. remark
2. A. begin B. comfort C. apply D. suggest
3. A. direct B. idea C. suppose D. figure
4. A. revise B. amount C. village D. desire
5. A. standard B. happen C. handsome D. destroy
6. A. provide B. product C. promote D. profess
7. A. consist B. carry C. remove D. protect
8. A. provide B. listen C. repeat D. collect
9. A. study B. delete C. reward D. survive
10. A. connect B. travel C. deny D. return
11. A. impress B. favor C. occur D. police
12. A. regret B. selfish C. purpose D. preface
13. A. govern B. cover C. perform D. father
14. A. writer B. teacher C. builder D. career
15. A. morning B. college C. arrive D. famous
16. A. contain B. express C. carbon D. obey
17. A. study B. knowledge C. precise D. message
18. A. private B. provide C. arrange D. advise
19. A. devote B. compose C. purchase D. advise
20. A. supper B. support C. supply D. supreme
21. A. rescue B. request C. receive D. repeat
22. A. hundred B. thousand C. relic D. relax
23. A. award B. enroll C. music D. below
24. A. champion B. matches C. direct D. famous
25. A. abroad B. active C. address D. attend
26. A. arrow B. arrive C. arrest D. about
27. A. excuse B. suburb C. garden D. swimming
28. A. tenant B. common C. rubbish D. machine
29. A. Christmas B. champion C. chemise D. chimney
30. A. crowded B. language C. practice D. propose

Đáp án:

1. D 2. B 3. D 4. C 5. D 6. B 7. B 8. B 9. A 10. B 11. B 12. A 13. C 14. D 15. C 16. C 17. C 18. A 19. C 20. A 21. A 22. D 23. C 24. C 25. B 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D

3.2 Bài tập trọng âm 3 âm tiết trở lên có đáp án

1. A. powerful B. proposal C. athletic D. position
2. A. example B. exercise C. exactly D. exporting
3. A. explosive B. exploring C. expression D. excellence
4. A. dividend B. division C. distinctive D. disgusting
5. A. family B. enemy C. assembly D. harmony
6. A. assistant B. difficult C. important D. encourage
7. A. reference B. coverage C. positive D. referee
8. A. example B. paragraph C. telephone D. favorite
9. A. discover B. appointment C. important D. telescope
10. A. partner B. excuse C. apple D. parents
11. A. eleven B. yesterday C. attitude D. evening
12. A. recognize B. interfere C. clarify D. tolerate
13. A. marvelous B. courageous C. delicious D. religious
14. A. animal B. bacteria C. habitat D. pyramid
15. A. wonderful B. beautiful C. colorful D. successful
16. A. fantastic B. gymnastics C. politics D. emphatic
17. A. difficulty B. equality C. simplicity D. discovery
18. A. pollution B. excitement C. usually D. remember
19. A. encourage B. tropical C. discover D. advancement
20. A. atmosphere B. Atlantic C. athletics D. Canadian
21. A. tomorrow B. continue C. popular D. informing
22. A. population B. communicate C. ability D. continuum
23. A. committee B. comedian C. communist D. completion
24. A. company B. atmosphere C. customer D. employment
25. A. century B. evening C. exciting D. managing
26. A. biology B. absolutely C. photography D. geography
27. A. politics B. literature C. chemistry D. statistic
28. A. profitable B. reliable C. dependable D. forgettable
29. A. likable B. oxygen C. museum D. energy
30. A. apology B. stupidity C. generously D. astronomy

Đáp án:

1. A 2. B 3. D 4. A 5. C 6. B 7. D 8. A 9. D 10. B 11. A 12. B 13. A 14. B 15. D 16. C 17. A 18. C
19. B 20. A 21. C 22. A 23. C 24. D 25. C 26. B 27. D 28. A 29. C 30. C

3.3 Bài tập trọng âm thi THPT quốc gia kèm đáp án

1. A. education B. development C. economic D. preparation
2. A. attend B. option C. percent D. become
3. A. literature B. entertainment C. recreation D. information
4. A. attractive B. perception C. cultural D. expensive
5. A. chocolate B. structural C. important D. national
6. A. cinema B. position C. family D. popular
7. A. natural B. department C. exception D. attentive
8. A. economy B. diplomacy C. informative D. information
9. A. arrest B. purchase C. accept D. forget
10. A. expertise B. cinema C. recipe D. similar
11. A. government B. musician C. disgusting D. exhausting
12. A. adorable B. ability C. impossible D. entertainment
13. A. engineer B. corporate C. difficult D. different
14. A. popular B. position C. horrible D. positive
15. A. selfish B. correct C. purpose D. surface
16. A. permission B. computer C. million D. perfection
17. A. scholarship B. negative C. develop D. purposeful
18. A. ability B. acceptable C. education D. hilarious
19. A. document B. comedian C. perspective D. location
20. A. provide B. product C. promote D. profess
21. A. different B. regular C. achieving D. property
22. A. education B. community C. development D. unbreakable
23. A. politics B. deposit C. conception D. occasion
24. A. prepare B. repeat C. purpose D. police
25. A. preface B. famous C. forget D. childish
26. A. cartoon B. Western C. teacher D. theater
27. A. Brazil B. Iraq C. Norway D. Japan
28. A. scientific B. ability C. experience D. material
29. A. complain B. luggage C. improve D. forgive
30. A. offensive B. delicious C. dangerous D. religious

Đáp án:

1. B 2. B 3. A 4. C 5. B 6. B 7. A 8. D 9. B 10. A 11. A 12. D 13. A 14. B 15. B 16. C 17. C 18. C 19. A 20. B 21.C 22.A 23. A 24. C 25. C 26.A 27.C 28.A 29.B 30. C

3.4 Bài tập chọn từ có chứa dấu nhấn khác với những từ còn lại

1. A. character B. publisher C. wonderful D. understand
2. A. dependable B. reliable C. remarkable D. knowledgeable
3. A. detective B. romantic C. history D. adventure
4. A. biography B. historic C. discover D. authorship
5. A. imaginary B. scientific C. advantage D. reviewer
6. A. regulator B. personal C. referee D. dangerous
7. A. procedure B. indicate C. forefinger D. enemy
8. A. whenever B. mischievous C. hospital D. separate
9. A. introduce B. delegate C. marvelous D. currency
10. A. develop B. conduction C. partnership D. majority
11. A. counterpart B. measurement C. romantic D. attractive
12. A. government B. technical C. parallel D. understand
13. A. Pyramid B. Egyptian C. belongs D. century
14. A. construction B. suggestion C. accurate D. hi-jacket
15. A. elegant B. regional C. musical D. important
16. A. difference B. suburban C. Internet D. character
17. A. beautiful B. effective C. favourite D. popular
18. A. attraction B. government C. borrowing D. visitor
19. A. difficult B. individual C. population D. unemployment
20. A. capital B. tradition C. different D. opera

Đáp án:

1. D 2. D 3. C 4. D 5. B 6. C 7. A 8. A 9. A 10. C 11. C 12. D 13. C 14. D 15. D 16. B 17. B 18. A 19. A 20. B

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến các quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết của chúng mình đã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên hoàn thành nhiều hơn các bài tập về trọng âm từ có 2 âm tiết, 3 âm tiết để thành thạo cách phát âm, đạt điểm cao khi làm bài kiểm tra, thi cử nhé!

Với niềm đam mê viết lách Thu Nỡ mong muốn mang đến cho độc giả những thông tin hay và hữu ích về các sách luyện thi TOEIC, sách luyện thi IELTS, sách học tiếng Trung, tiếng Nhật...