Home Học tiếng Anh 100+ Bài tập về Câu ước I wish cực hay có đáp án [PDF]

100+ Bài tập về Câu ước I wish cực hay có đáp án [PDF]

100+ Bài tập về Câu ước I wish cực hay có đáp án [PDF]

Từ “wish” trong tiếng Anh được dùng để mô tả những ước muốn trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Dưới đây, bạn học sẽ được hiểu rõ hơn về cấu trúc, cách dùng và các bài tập câu ước kèm đáp án giúp bạn học nâng cao vốn kiến thức của mình.

1. Tóm tắt lý thuyết về câu điều ước

1.1 Khái niệm

Câu ước mô tả ước muốn, mong muốn hay sự ân hận, hối tiếc về một sự việc ở quá khứ, hiện tại và tương lai để tỏ ý mong muốn sự việc ngược lại với sự thật.

1.2 Các loại câu điều ước

Câu ước loại 1:

 • Cấu trúc: S + wish (that) + S + would/could + V_inf
 • Cách dùng: Mô tả sự bực mình, khó chịu, không thể kiên nhẫn của người nói trước một sự việc ở hiện tại và hy vọng nó thay đổi
 • Ví dụ: I wish he would stop making noise.

Câu ước loại 2:

 • Cấu trúc: S + wish (that) + S + V2/ed / (be => were)
 • Cách dùng: Mô tả mong muốn trái với sự thật ở hiện tại (giống câu điều kiện loại 2)
 • Ví dụ: I wish I knew her address.

Câu ước loại 3:

 • Cấu trúc: S + wish (that) + S + had + V3/ed
 • Cách dùng: Mô tả mong muốn trái với sự thật ở quá khứ (giống với câu điều kiện loại 3)
 • Ví dụ: I wish I hadn’t spent so much money.

*Chú ý: I wish = If only (giá mà/phải chi)

Bạn học còn có thể dùng “If only” thay cho “I wish” với cả 3 cấu trúc, nó mang sắc thái mạnh hơn và càng không thể thực hiện được sự việc hơn so với “I wish”.

Ví dụ: If only Andrew were here. (Giá mà Andrew có ở đây)

Các loại câu điều ước
Các loại câu điều ước trong tiếng anh

XEM THÊM: Cấu trúc Wish: Công thức, cách dùng cho từng trường hợp

2. Bài tập về câu ước với Wish có đáp án

Dưới đây gồm có 10 bài tập câu điều ước, để bạn học áp dụng các lý thuyết trên:

Bài 1: Viết lại các câu sau sử dụng “wish”

 1.  I don’t know more people.

-> I wish (___)

2. I don’t have a key.

-> I wish (___)

3. Ann isn’t here.

-> I wish (___)

4. It is cold .

-> I wish (___)

5. I live in a big city (I don’t like it).

-> I wish (___)

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở thì đúng

 1. I wish I (go) ___ to the movie with you.
 2. I wish I (have) ___ day off.
 3. I wish I (study) ___ Latin instead of Greek.
 4. I wish I (not/spend) ___ so much money.
 5. I wish the weather (be) ___ warm, so we could go swimming.
 6. I wish I (ask) ___ him how to get there.
 7. I wish I (not stay) ___at home.
 8. I wish I (not/ buy)  ___ that book.
 9. I wish I (not/see) ___ him.
 10. I wish I (not/call) ___ him a liar.

Bài 3: Cho dạng đúng của động từ

 1. I wish he (be) (___) here now.
 2. She wishes you (feel) (___) better.
 3. I wish that you (be) (___) here yesterday.
 4. I wish he (finish) (___) his work tonight.
 5. We wish you (come) (___) tomorrow.
 6. She wishes she (open) (___) the window last night.
 7. I wish you (leave) (___) earlier yesterday.
 8. We wish they (come) (___) with us last weekend.
 9. They wish he (come) (___) with them the next day.
 10. They wish we (give) (___) them some food yesterday.

Bài 4: Viết lại các câu sau sử dụng “wish”

1. I can’t go to the party (and I like it).

-> I wish (___)

2. I have to work tomorrow (I like to stay in bed).

-> I wish (___)

3. I don’t get good marks.

-> I wish (___)

4. I’m not lying on a beautiful sunny beach.

-> I wish (___)

5. Hoa and Ba won’t go fishing this weekend.

-> They wish (___)

Bài 5: Viết lại câu thứ hai trong mỗi cặp sử dụng “I wish”

1. I have to study hard.

→ I wish (___)

2. We had a lot of homework yesterday.

→ I wish (___)

3. It is raining heavily.

→ I wish (___)

4. It was cold last night. .

→ I wish (___)

5. They work slowly.

→ I wish (___)

6. She doesn’t join in the trip.

→ I wish (___)

7. I am not good at English.

→ I wish (___)

8. He studies badly.

→ I wish (___)

9. He doesn’t like playing sports.

→ I wish (___)

10. I don’t have a computer.

→ I wish (___)

11. Today isn’t a holiday.

→ I wish (___)

Bài 6: Chọn đáp án đúng nhất

 1. I wish I (has/have/had) a lot of interesting books.
 2. I wish I (met/would meet/meet) her tomorrow.
 3. I wish I (were/was/am) your sister.
 4. I wish they (had won/won/would win) the match last Sunday.
 5. I wish they (playing/played/play) soccer well.
 6. She wishes she (would/will/can) come here to visit us.
 7. I wish yesterday (was/were/had been) a better day.
 8. I wish I (can speak/will speak/could speak) many languages.
 9. I wish tomorrow (were/would be/will be) Sunday.
 10. I wish I (am/were/was) a movie star.

Bài 7: Tìm và sửa lỗi sai trong câu

 1. She wish she could speak English well.
 2. I wish it didn’t rained now.
 3. I wish I was a doctor to save people.
 4. I wish I have more time to look after my family.
 5. He wishes it didn’t rain yesterday.
 6. I wish my father gives up smoking in the near future.
 7. I wish I studied very well last year.
 8. I wish you will come to my party next week.
 9. I wish it stops raining now.
 10. I wish you are my sister.
 11. She wishes she is the most beautiful girl in the world.
 12. I wish Miss Brown will come here and stay with us next week.
 13. I wish I am at home with my family now.
 14. I wish I could been there with you.
 15. She wish she could go home now.

Bài 8: Chia động từ trong ngoặc ở thì đúng

1. I don’t have time to go to “High Quality Good Fair “. I wish I (go) (___) there.
2. The weather is very hot. I wish it (be) (___) cooler.
3. We seldom write to her. I wish we (write) (___) to her more often.
4. John doesn’t know how to swim. He wishes he (can) (___) swim.
5. John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) (___) it.
6. Mai doesn’t pass the exam. She wishes she (study) (___) harder.
7. We will not go to Ha Long Bay next week. I wish we (go) (___) there.
8. It is raining now. I wish it (stop) (___) raining soon.
9. My parents are not in now. I wish they (be) (___) at home with us now.
10. I know Nam will not lend me his car . I wish he (lend). (___) it to me.

Bài 9: Viết lại câu sử dụng “I wish”

1. I can’t sing this song.

→ I wish (___)

2. He was punished by his mother.

→ I wish (___)

3. They won’t come here again.

→ I wish (___)

4. He won’t go swimming with me.

→ I wish (___)

5. We didn’t understand them.

→ We wish (___)

6. I will be late for school.

→ I wish (___)

7. The bus was late today.

→ I wish (___)

8. She doesn’t like this place.

→ I wish (___)

9. These students talked too much in class.

→ I wish (___)

10. I can’t play basketball.

→ I wish (___)

Bài 10: Viết lại các câu sau sử dụng “Wish”

1. I don’t know more people.

-> I wish (___)

2. I don’t have a key.

-> I wish (___)

3. Ann isn’t here.

-> I wish (___)

4. It is cold .

-> I wish (___)

5. I live in a big city (I don’t like it).

-> I wish (___)

6. I can’t go to the party (and I like it).

-> I wish (___)

7. I have to work tomorrow (I like to stay in bed).

-> I wish (___)

8. I don’t get good marks.

-> I wish (___)

9. I’m not lying on a beautiful sunny beach.

-> I wish (___)

10. Hoa and Ba won’t go fishing this weekend.

-> I wish (___)

Đáp án bài tập với wish

Bài 1

 1. I wish I knew more people.
 2. I wish I had a key.
 3. I wish Ann were here.
 4. I wish it weren’t cold.
 5. I wish I lived in the countryside.

Bài 2

1. could go – 2. had  – 3. studied – 4. hadn’t spent – 5. were
6. had asked – 7. wouldn’t stay – 8. hadn’t bought – 9. hadn’t seen – 10. hadn’t called

Bài 3

1. were – 2. felt – 3. had been – 4. would finish – 5. would come
6. had – 7. had left – 8. had come – 9. would come – 10. had given

Bài 4

 1. I wish I didn’t have to go to the party,
 2. I wish I could stay in bed tomorrow.
 3. I wish I had good marks.
 4. I wish I was lying on a beautiful sunny beach.
 5. They wish Hoa ad Ba would go fishing this weekend.

Bài 5

 1. I wish I didn’t have to study.
 2. I wish we hadn’t had a lot of homework yesterday.
 3. I wish it didn’t rain heavily.
 4. I wish it hadn’t been cold last night.
 5.  I wish they didn’t work slowly.
 6. I wish she joined in the trip.
 7. I wish I were good at English.
 8. I wish he didn’t studied badly.
 9. I wish he liked playing sports.
 10. I wish I had a computer.
 11. I wish today were a holiday.

Bài 6

1. had 2. would meet 3. were 4. had won 5. played

6. would 7. had been 8. could speak 9. would be 10. were

Bài 7

1. wish → wishes 2. rained → rain 3. was → were 4. have → had
5. didn’t rain → hadn’t rain 6. gives → would give 7. studied → had studied
8. will → would 9. stops → stopped 10. are → were 11. is → were
12. will → would 13. am → were 14. been → be 15. wish → wishes

Bài 8
1. could go 2. were 3. wrote 4. could 5. had bought
6. had studied 7. would go 8. would stop 9. were 10. would lend

Bài 9

1. I wish I could sing this song.
2. I wish he hadn’t been punished by his mother.
3. I wish they would come here again.
4. I wish I he would go swimming with me.
5. We wish we had understood them.
6. I wish I wouldn’t be late for school.
7. I wish the bus hadn’t been late today.
8. I wish she liked this place.
9. I wish these students hadn’t talked too much in class.
10. I wish I could play basketball.

Bài 10

1. I wish I knew more people.
2. I wish I had a key.
3. I wish Ann were here.
4. I wish it weren’t cold.
5. I wish I lived in the countryside
6. I wish I didn’t have to go to the party,
7. I wish I could stay in bed tomorrow.
8. I wish I had good marks.
9. I wish I was lying on a beautiful sunny beach.
10. They wish Hoa and Ba would go fishing this weekend.

3. File 100 câu bài tập về điều ước có đáp án PDF

https://drive.google.com/drive/folders/1SrxPbhB_UJcvHaUHWdnubxzr0ZcaT2h6

Thông qua bài viết trên, bạn học có thể nâng tầm kiến thức của mình về câu ước với các bài tập về wish. Mỗi một bài tập mang đến cho bạn học những mức độ khó dễ khác nhau. Mong rằng, với bài viết trên bạn học có thể bỏ túi những kiến thức hay.

Với niềm đam mê viết lách Thu Nỡ mong muốn mang đến cho độc giả những thông tin hay và hữu ích về các sách luyện thi TOEIC, sách luyện thi IELTS, sách học tiếng Trung, tiếng Nhật...